Prostorsko načrtovanje

Prostorsko načrtovanje

Prostorsko načrtovanje je kontinuirana interdisciplinarna aktivnost, s katero se na način dogovarjanja in usklajevanja med udeleženci urejanja prostora na strateški ravni načrtuje prostorski razvoj, na izvedbeni ravni pa se načrtujejo prostorske ureditve in določa izvedbeno regulacijo prostora. Prostorsko načrtovanje se udejanja z izdelavo in pripravo prostorskih aktov, z združenim postopkom načrtovanja in dovoljevanja ter z izvajanjem lokacijskih preveritev.


Občina je na področju urejanja prostora pristojna za:

  • pripravo prostorskih aktov na občinski in medobčinski ravni;
  • sodelovanje pri pripravi regionalnih prostorskih planov;
  • sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov države;
  • določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine;
  • načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena ter določanje namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev na svojem območju s prostorskimi akti;
  • izvajanje prostorskih ukrepov in nalog zemljiške politike na lokalni ravni;
  • izvajanje nalog, povezanih z delovanjem prostorskega informacijskega sistema in
  • inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb prostorskih aktov, ki jih sprejme občina, če ni to predmet inšpekcijskih postopkov in pristojnosti, določenih z drugim zakonom.

Veljavni prostorski akti


Kartografski del plana je na vpogled v geografskem informacijskem sistemu 
iObčina ter sedežu Občine Rogaška Slatina.

Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)

Ureditven načrt za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini

Ureditven načrt za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina

OPPN za širitev zdraviliškega jedra

OPPN za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini

OPPN za območje CZ z okolico (ZD5) Rogaški Slatini

OPPN za območje širitve zdravilišča na severozahod

OPPN za območje ZD12

Poslovna cona Negonje

OPPN Tržišče

OPPN za stanovanjsko sosesko v Kostrivnici

Zazidalni načrt za del območja S2

Lokacijski načrt za čistilno napravo

Lokacijski načrt za prečno cesto med Ulico XIV. divizije in Kidričevo ulico

Lokacijski načrt za plinovodno omrežje v Rogaški Slatini

OPPN, ki so v postopkih izdelave:

Pegaz