Prostorsko načrtovanje

Prostorsko načrtovanje

Prostorsko načrtovanje je kontinuirana interdisciplinarna dejavnost, s katero se z dogovarjanjem in usklajevanjem med udeleženci urejanja prostora na strateški ravni načrtuje prostorski razvoj, na izvedbeni pa se načrtujejo prostorske ureditve in določa izvedbena regulacija prostora; prostorsko načrtovanje se udejanja z izdelavo in pripravo prostorskih aktov ter postopki državnega prostorskega načrtovanja.

 

Občina je na področju urejanja prostora pristojna za:

 

  • pripravo prostorskih aktov na občinski in medobčinski ravni;
  • sodelovanje pri pripravi regionalnih prostorskih planov;
  • sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov države;
  • določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine;
  • načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena ter določanje namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev v svojem območju s prostorskimi akti;
  • izvajanje prostorskih ukrepov in nalog zemljiške politike, vključno s pripravo drugih aktov urejanja prostora na lokalni ravni;
  • izvajanje nalog, povezanih z delovanjem prostorskega informacijskega sistema;
  • izvajanje nalog, povezanih s pripravo programov za podporo prostorskemu in urbanemu razvoju;
  • izvajanje ter dodeljevanje sredstev za programe izobraževanja in ozaveščanja o urejanju prostora;
  • izdajanje soglasij oziroma mnenj o skladnosti posegov, gradnje ali uporabe prostora s prostorskimi izvedbenimi akti iz svoje pristojnosti v skladu s tem zakonom in v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

 

Veljavni prostorski akti

Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)

1. Ureditveni načrt za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini

2. Ureditveni načrt za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina

3. OPPN za območje širitve zdravilišča na severozahod

4. OLN za območje urejanja P1 (poslovna cona Negonje)

5. OPPN za območje ZD12 (Viktorija hotel)

6. OPPN za območje CZ z okolico (ZD5) Rogaški Slatini

7. OPPN za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (območje starega mizarstva)

8. OPPN za območje širitve zdravilišča (Anin dvor)

9. OPPN za poslovno cono Tržišče v Rogaški Slatini

14. Lokacijski načrt za čistilno napravo v Rogaški Slatini

15. Lokacijski načrt za prečno cesto med Ulico XIV. divizije in Kidričevo ulico

17. Lokacijski načrt za plinovodno omrežje v Rogaški Slatini

18. OPPN za stanovanjsko sosesko v Kostrivnici

19. OPPN za del območja S2/SV (del EUP RA9)

20. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Tekačevo

21. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo ob Celjski cesti

OPPN, ki so v postopkih izdelave: