Gospodarske javne službe

Gospodarske javne službe

Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 - ZUKN, 57/11) določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb. Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene z Odlokom o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12).

Obvezne gospodarske javne službe

Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

 1. oskrba s pitno vodo,
 2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 3. zbiranje komunalnih odpadkov,
 4. prevoz komunalnih odpadkov,
 5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
 6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
 7. urejanje in čiščenje javnih površin,
 8. vzdrževanje občinskih javnih cest,
 9. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.

Izbirne lokalne gospodarske javne službe

Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

 1. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve,
 2. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja,
 3. varstvo pred požarom,
 4. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
 5. dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.

 

Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s 3. členom Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) v naslednjih oblikah:

 • režijskem obratu,
 • javnem podjetju in
 • s podelitvijo koncesij.

Kontaktni podatki izvajalcev gospodarskih javnih služb

OKP Rogaška Slatina, d.o.o.

Režijski obrat

Vzdrževanje občinskih javnih cest

Pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču

Upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve

Vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav

Varstvo pred požarom

Skupni organ občinske uprave za CZ in požarno varnost

Seznam prostovoljnih gasilskih društev v občini

Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem