Člani občinskega sveta za mandatno obdobje 2022 - 2026

Člani občinskega sveta za mandatno obdobje 2022 - 2026

Občinski svet Občine Rogaška Slatina ima 20 članov. Volitve članov so vsake štiri leta na rednih lokalnih volitvah. Za mandatno obdobje 2022 - 2026 so bili svetniki izvoljeni na rednih lokalnih volitvah dne 20.11.2022; mandati so bili potrjeni kot nesporni na 1. redni seji Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina dne 14.12.2022.

 

Organizacijo in način dela občinskega sveta določa Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 67/17).

Marija Čakš

Ime in priimek: Marija Čakš

Naslov: Sp. Kostrivnica 13, 3241 Podplat

Izvoljena v 3. volilni enoti na listi:  Demokratične stranke upokojencev Slovenije, DeSUS

Telefon: 041 418 822

E-naslov: mija.caks@gmail.com

Več info

Terezija Tomić

Ime in priimek: Terezija Tomić    

Naslov: Ulica Kozjanskega odreda 9, 3250 Rogaška Slatina

Izvoljena v 2. volilni enoti na listi: Socialnih demokratov, SD 

Telefon: 040 804 509

E-naslov: tereza.tomic55@gmail.com

Več info

Marjan Gajšek

Ime in priimek: Marjan Gajšek

Naslov: Plat 5, 3250 Rogaška Slatina

Izvoljen v 1. volilni enoti na listi: Nove Slovenije – Krščanski demokrati, N.Si 

Telefon: 041 868 221

E-naslov: gajsek.marjan@siol.net

Več info

Željko Katalenić

Ime in priimek: Željko Katalenić

Naslov: Kamence 9e, 3250 Rogaška Slatina

Izvoljen v 1. volilni enoti na listi: Gibanje Svoboda, SVOBODA

Telefon: 041 554 912

E-naslov: zeljkokat@gmail.com

Več info

Janez Božak

Ime in priimek: Janez Božak

Naslov: Topole 41a, 3250 Rogaška Slatina

Izvoljen v 2. volilni enoti na listi: Slovenske demokratske stranke, SDS

Telefon: 040 934 027

E-naslov: jani.bozak@gmail.com

Več info

Leonida Došler, mag.

Ime in priimek: Leonida Došler, mag.      

Naslov: Gozdna ulica 14, 3250 Rogaška Slatina

Izvoljena v 2. volilni enoti na listi: Nove Slovenije – Krščanski demokrati, N.Si 

Telefon: 041 808 536

E-naslov: leonida.dosler@gmail.com

Več info

Polonca Krobat, mag.

Ime in priimek: Polonca Krobat, mag.   

Naslov: Nimno 15a, 3250 Rogaška Slatina

Izvoljena v 1. volilni enoti na listi: Nestrankarska lista Srčno za Rogaško

Telefon: 031 311 491

E-naslov: polona.krobat@gmail.com

Več info

mag. Andrejka Flucher

Ime in priimek: mag. Andrejka Flucher

Naslov: Kidričeva ulica 14, 3250 Rogaška Slatina

Izvoljena v 1. volilni enoti na listi: Socialnih demokratov, SD

Telefon: 031 612 015

E-naslov: andreja.flucher69@gmail.com

Več info

mag. Aleksandra Saša Krumpak

Ime in priimek: mag. Aleksandra Saša Krumpak

Naslov: Stritarjeva ulica 7,  3250 Rogaška Slatina

Izvoljena v 2. volilni enoti na listi: Gibanje Svoboda, SVOBODA

Telefon: 051 359 020

E-naslov: aleksandra.krumpak@gmail.com

 

Več info

Sergeja Sotošek

Ime in priimek: Sergeja Sotošek

Naslov: Gubčeva ulica 4, 3250 Rogaška Slatina

Izvoljena v 2. volilni enoti na listi: Nestrankarske liste za razvoj Rogaške in podeželja

Telefon: 031 627 887

E-naslov: sergeja.sotosek@gmail.com

 

Več info

Ervin Polajžer

Ime in priimek: Ervin Polajžer

Naslov: Sp. Sečovo 11a, 3250 Rogaška Slatina

Izvoljen v 3. volilni enoti na listi: Gibanje Svoboda, SVOBODA

Telefon: 070 850 758

E-naslov: ervin.polajzer@gmail.com

 

Več info

Aleksandra Saša Popit

Ime in priimek: Aleksandra Saša Popit  

Naslov: Kačji dol 36a, 3241 Podplat

Izvoljena v 2. volilni enoti na listi: Nestrankarske liste Gibanje za Rogaško Slatino

Telefon: 040 838 500

E-naslov: sasa.popit@gmail.com

 

 

Več info

Darja Prah

Ime in priimek: Darja Prah

Naslov: Pristavica 7c, 3250 Rogaška Slatina

Izvoljena v 1. volilni enoti na listi: Slovenske demokratske stranke, SDS

Telefon: 031 437 569

E-naslov: prah.darja@gmail.com

Več info

Ivan Mijošek

Ime in priimek: Ivan Mijošek

Naslov: Zg. Negonje 4b, 3250 Rogaška Slatina

Izvoljen v 3. volilni enoti na listi: Slovenske demokratske stranke, SDS 

Telefon: 040 991 000

E-naslov: mijosek.ivan@gmail.com

Več info

mag. Bojan Pirš

Ime in priimek: mag. Bojan Pirš

Naslov: Sončna ulica 4, 3250 Rogaška Slatina

Izvoljen v 1. volilni enoti na listi: Slovenske demokratske stranke, SDS

Telefon: 031 373 375

E-naslov: pirs.bojan@gmail.com

Več info

Anton Plevčak

Ime in priimek: Anton Plevčak  

Naslov: Gabrovec pri Kostrivnici  4a, 3241 Podplat

Izvoljen v 3. volilni enoti na listi: Nove Slovenije – Krščanski demokrati, N.Si 

Telefon: 041 992 701

E-naslov: tone.plevcak@gmail.com

Več info

Robert Reich

Ime in priimek: Robert Reich

Naslov: Prvomajska ulica 5, 3250 Rogaška Slatina

Izvoljen v 2. volilni enoti na listi: Nestrankarske liste Srčno za Rogaško

Telefon: 040 239 555

E-naslov: nejamedia@gmail.com

Več info

Mateja Jagodič

Ime in priimek: Mateja Jagodič

Naslov: Podturn 3, 3241 Podplat

Izvoljena v 3. volilni enoti na listi: Slovenske demokratske stranke, SDS

Telefon: 041 650 154

E-naslov: mateja.jagodic@scrs.si

 

Več info

Martin Kidrič

Ime in priimek: Martin Kidrič

Naslov: Sv. Florijan 109, 3250 Rogaška Slatina

Izvoljen v 3. volilni enoti na listi: Slovenske ljudske stranke, SLS

Telefon: 041 763 962

E-naslov: kovinarstvo.kidric@siol.net

Več info

Albert Šket

Ime in priimek: Albert Šket         

Naslov: Čača vas 56, 3241 Podplat

Izvoljen v 3. volilni enoti na listi: Slovenske demokratske stranke, SDS

Telefon: 040 394 510

E naslov: albek.sket@gmail.com

Več info

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

 

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

-        sprejema statut občine;

-        sprejema odloke in druge občinske akte;

-        sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;

-        sprejema občinski proračun in zaključni račun;

-        imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta;

-        nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;

-        odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače določeno;

-        imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

-        odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

 

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

 

Katalog obveznosti funkcionarjev po ZIntPK