Izobraževanje

Izobraževanje

V naši občini želimo populaciji šolskih otrok zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje ter njihov vsestranski razvoj. Ta cilj dosegamo z zagotavljanjem kar najboljših prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno izobraževalnega dela, s sredstvi za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in s sredstvi za dodatne - nadstandardne programe.

Glasbena šola Rogaška Slatina

Glasbena šola

V občini deluje glasbena šola, katere ustanoviteljice so občine Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli. Cilj glasbenega izobraževanja v našem okolju je negovanje orkestrske igre, vključevanje in bogatenje kulturnega dogajanja v našem šolskem okolišu, ohranjanje ljudskega izročila ter spodbujanje marljivih in nadarjenih učencev k nadaljnjem študiju glasbe.

Srednje, višje in visokošolsko izobraževanje

Na področju izobraževanja uspešno delujeta Šolski center, kjer sta v ospredju programa splošna gimnazija in optik ter Prah izobraževalni center, kjer izvajajo javno veljavne programe izobraževanja s področja prometne znanosti in drugo, ponujajo pa tudi možnost študija na višji strokovni šoli - logistično inženirstvo, visoki strokovni šoli - diplomirani ekonomist ter bolonjski magistrski študij s področja ekonomije. Je pa občina tudi soustanoviteljica JZ Regijsko študijsko središče.

 


Za področje izobraževanja odraslih skrbi Ljudska univerza Rogaška Slatina, ki je z izobraževalnimi programi in drugimi dejavnostmi na območju Obsotelja in Kozjanskega prisotna že več kot 60 let.

Prah izobraževalni center