Kmetijstvo

Kmetijstvo

Osnovni podatki o kmetijstvu v občini

Kmečko prebivalstvo predstavlja manj kot 10 odstotkov prebivalstva občine. Večjih kmetij ni, so pa prijetne in lepo urejene male kmetije. Skupaj z neokrnjeno naravo predstavljajo izziv za razvoj turizma na kmetiji, ki postaja pomemben del turistične ponudbe. Dodatne neizkoriščene možnosti so v pridelavi vina.

Za vinograde je na tem območju značilna velika razdrobljenost, po podatkih Statističnega urada RS iz leta 2009 je bilo na področju občine 367 vinogradov z 372.000 sadikami, katere obdeluje 287 pridelovalcev na površini 75,6 ha vinogradov.

Vinogradništvo v Rogaški Slatini

Kmetijska zemljišča in družinske kmetije v občini

V občini Rogaška Slatina je po popisu Statističnega urada RS iz leta 2010 skupaj 521 kmetijskih gospodarstev, ki imajo v uporabi 3.519 hektarjev zemljišč. Od tega je kmetijskih zemljišč v uporabi 2.340 hektarjev ali 66,49 %. Od tega ima le 153 družinskih kmetij kmetijsko pridelavo pretežno za prodajo in 366 kmetijskih gospodarstev za lastno porabo.

Kmetije so majhne in razdrobljene, le 43 kmetijskih gospodarstev je takšnih, ki obdelujejo 10 ha površin in več. Več kot 72% kmetijskih zemljišč v uporabi predstavljajo travniki in pašniki, živinoreja je glavna kmetijska dejavnost, 22,9% kmetijskih zemljišč v uporabi predstavljajo njive in vrtovi in le 4,4% sadovnjaki in vinogradi.

Statistični podatki (vir: SURS, 2010)  
Število kmetijskih gospodarstev 521
Površina zemljišč v uporabi 3.519 ha
Površina kmetijskih zemljišč v uporabi      2.340 ha
Število oseb skupaj 1.961
Skupni PDM 573

* PDM = Polna delovna moč

Tip kmetovanja v občini Rogaška Slatina

Slabše naravne razmere (precejšen delež hribovitih in strmih pobočij) na nekaterih predelih ovirajo intenzivnost in razvoj kmetijstva. Zato je na območju občine razširjena reja pašne živine ter mešana živinoreja, ki močno prevladujeta nad poljedelstvom, saj kar 77% kmetij redi različne vrste živine. Med živinorejo je prevladujoča govedoreja, zlasti pridelava in prodaja mleka in mesa. S pašno živino se ukvarja 39,5 % družinskih kmetij. S pridelavo poljščin se ukvarja 25% kmetij.

V zadnjem času se razvijajo tudi nekatere alternativne dejavnosti v kmetijstvu. Predvsem se vlaga v izobraževanje kadra na kmetiji, ki bi bil sposoben prestrukturiranj in uvajanj raznih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Ena takih alternativ je razvoj raznih oblik turistične dejavnosti na kmetiji, ki ima pomembno mesto v tem prostoru. V okolici zdraviliških centrov delujejo turistične in izletniške kmetije, ki smiselno dopolnjujejo turistično ponudbo teh območij.

Mestna tržnica v Rogaški Slatini

Tržni red mestne tržnice v Rogaška Slatina (Uradni list RS št. 45/14) določa upravljanje tržnice, trgovanje, pravice in obveznosti upravljavca, lokacijo tržnice, obratovalni čas, prodajna mesta, prodajalce in najem tržnih mest, pristojbino, prodajo blaga, skladiščenje blaga, vzdrževanje reda in čistoče na mestni tržnici Rogaška Slatina.

S tržnimi prostori upravlja Občina Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo:

T: (03) 81-81-728
T: (03) 81-81-700
E: valerija.sket@rogaska-slatina.si.

 

Mestna tržnica v Rogaški Slatini

Ministrstvo, službe in društva s področja kmetijskih dejavnosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ob pripravah na izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020 želi resorno ministrstvo izboljšati dostopnost do informacij, ki so povezani s programom. Največ informacij, v povezavi s programom, se zbira na spletni strani www.program-podezelja.si.

O svojih aktivnostih in aktualnih dogodkih lahko poročate na e-naslov: mreza-podezelje.mko@gov.si.

Kmetijsko svetovalna služba Šmarje

 • Celjska cesta 32, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Telefon: 03/ 818-30-30

Kmetijska svetovalna pisarna Rogaška Slatina

 • Sedež: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2
 • Delovni čas: vsak torek od 10.00 do 11.00 ure (pisarna št. 107 v pritličju)
 • Telefon: 03/818 17 43

Društva s sedežem v Rogaški Slatini

Čebelarsko društvo Rogaška Slatina

 • Sedež: Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina
 • Predsednica društva: Liljana Vostner
 • Telefon: 041 435 174
 • E-naslov: vostner@pivo-lasko.si

Društvo vinogradnikov občine Rogaška Slatina "Rogaška"

 • Sedež: Cerovec pod Bočem 40c, 3250 Rogaška Slatina
 • Predsednik: Ivan Mijošek
 • GSM: 040 991 000
 • E-naslov: mijosek.ivan@gmail.com

Društva s sedežem izven občine, v katerih delujejo tudi člani iz občine Rogaška Slatina

Društvo podeželske mladine Šmarje pri Jelšah

 • Sedež: Šmarje pri Jelšah, Obrtniška ulica 2
 • Telefon: 031 679 697
 • E-naslov: anja.hajnsek@gmail.com
 • Predsednica društva: Anja Hajnšek

Govedorejsko društvo Šmarje pri Jelšah

 • Sedež: Šmarje pri Jelšah, Obrtniška ulica 2
 • Telefon: 041 726 109
 • Predsednik društva: Andrej Golež

Društvo prašičerejcev Šmarje pri Jelšah

 • Sedež: Šmarje pri Jelšah, Obrtniška ulica 2
 • Kontakt: Marija Kušar tel. 031 806 148
 • Telefon: 03/ 818-30-30
 • Predsednik društva: Aleš Kokolj

Društvo rejcev drobnice Cekin

 • Sedež: Celje, Trnoveljska cesta 1
 • Kontakt: Vesna Mazej Ušen
 • Telefon: 03/ 490 75 80
 • Predsednik društva: Miran Zmrzlak
 • E-naslov: vesna.mazej.usen@ce.kgzs.si

Društvo zeliščarjev Olimje

 • Sedež: Pristava pri Mestinju, Cmereška gorca 11 B
 • Kontakt: Fanika Šket
 • Telefon: 041 622 473
 • Predsednik društva: Milan Feldin
 • E-naslov: fanika.sket@podcetrtek.si

Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda Štajerska

 • Sedež: Velenje, Šaleška c. 16
 • Kontakt: Šrimpf Romana
 • Telefon: 051 394 494
 • Predsednik društva: Katarina Modrijan
 • E-naslov: ajda.stajerska@gmail.com

Turizem na kmetiji