Zdravstvo in socialno varstvo

Zdravstvo in socialno varstvo

Zdravstvo

Osnovno zdravstvo

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost.

 

Osnovno zdravstveno varstvo je tista oblika organiziranosti, ki je dostopna brez napotnice in praviloma predstavlja prvi stik uporabnika z zdravstveno službo. Dejavnost vključuje: dejavnost splošne medicine, zdravstveno varstvo predšolskih otrok, zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine, zdravstveno varstvo žensk, dejavnost medicine dela, prometa in športa ter zobozdravstveno dejavnost.

 

Osnovno zdravstveno dejavnost v občini zagotavlja JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah - Zdravstvena postaja Rogaška Slatina (soustanoviteljica zavoda je Občina Rogaška Slatina) in koncesionarji.

Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
Zdravstvena postaja Rogaška Slatina

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah: Zdravstvena postaja Rogaška Slatina

Veljavne koncesije znotraj javne zdravstvene službe

Lekarniška dejavnost

Občina Rogaška Slatina je soustanoviteljica JZ Celjske lekarne, ki opravlja na območju naše občine lekarniško dejavnost. Ta obsega preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.

Celjske lekarne: Poslovna enota Rogaška Slatina

Javni zavod Celjske lekarne
Poslovna enota: Lekarna Rogaška Slatina

Osnovno zdravstveno zavarovanje občanov

Do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje so upravičeni državljani Republike Slovenije, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč, osebe brez krivdnih razlogov ter osebe, ki niso zavarovane osebe iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

O pravici odloča pristojni center za socialno delo po uradni dolžnosti ob vložitvi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, in sicer za denarno socialno pomoč, razen, če vlagatelj izrecno izjavi, da te pravice ne želi. Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje se dodeli za enako obdobje kot denarna socialna pomoč.

Socialno varstvo

Center za socialno delo Celje, enota Šmarje pri Jelšah

S 1. 10. 2018 so se centri za socialno delo v regiji spojili v nov pravni subjekt Center za socialno delo Celje. Center poleg delovanja na sedežu posluje tudi v enotah. Enota Šmarje pri Jelšah tako ostaja osrednja strokovna institucija na področju socialnega varstva na našem območju. Deluje kot vstopna točka za vse pravice uporabnikov in izvaja strokovne naloge, socialno varstvene storitve, javna pooblastila in različne socialno varstvene programe. Sprejemajo vloge (ZUPJS, ZSVarPre, ZSDP-1…) ter odločajo o denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, subvenciji najemnine, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, otroškem dodatku, če se istočasno vodi postopek o pravici do denarne socialne pomoči, pravicah iz starševskega varstva in družinskih prejemkih.

Center za socialno delo Celje: Enota Šmarje pri Jelšah

Pisarna Centra za socialno delo na Občini Rogaška Slatina

 

Pisarna Centra za socialno delo na občini Rogaška Slatina

Socialno varstvo

Pomoč na domu

Zakon o socialnem varstvu nalaga občinam, da zagotavljajo mrežo javne službe za osebno pomoč in pomoč družini na domu. Občina Rogaška Slatina zagotavlja izvajanje teh programov preko gospodarskega subjekta Mavida domovi d.o.o., Podružnica Rogaška Slatina.

Pomoč na domu, ki se izvaja v občini, je sestavljena iz različnih oblik organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu. Pomoč je namenjena občanom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Storitev obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, dostavo kosil, itd.

Uporabniki pomoči na domu prispevajo k storitvi skladno z višino lastnih dohodkov, oziroma od 1. 1. 2024 dalje največ 6,26 EUR na uro za storitve, ki se izvajajo na delovni dan, za storitve, ki se izvajajo v nedeljo 8,76 EUR ter za storitve, ki se izvajajo na praznik oz. dela prost dan 9,39 EUR na uro.

 

Povezave: