Voda iz pipe

Voda iz pipe

Februarja 2020 je župan mag. Branko Kidrič prejel certifikat Voda iz pipe in se s podpisom zavezal, da bo občina v poslovnih prostorih in na dogodkih, ki jih organizira, ponujala izključno pitno vodo iz pipe. Prav tako bo k pitju vode iz pipe spodbujala svoje občane in obveščala, da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo ter da je voda iz pipe trajnostno naravnan ukrep, saj ni predpakiranja v plastični embalaži.

Od kod priteče voda?

 

Zdrava pitna voda je v našem okolju dostopna in dragocena dobrina. Razvoj turizma in industrije zahtevata zanesljivo oskrbo z vodo, največ vode pa prav takrat, ko je izdatnost vodnih virov najmanjša. Ekonomski tlaki, upoštevanje nevarnosti za zdravje ljudi in ne nazadnje potreba po zagotavljanju ter racionalni porabi vode upravljalca vodovodnega sistema napotujejo v učinkovito vodenje in upravljanje s sistemom ter izvajanje programa za zmanjševanje izgube vode.  

 

OKP Rogaška Slatina d.o.o, javno podjetje za komunalne storitve s sedežem v Rogaški Slatini ima na svojem področju delovanja poleg ostale komunalne dejavnosti tudi vodooskrbo. Na tem področju skrbi za redno in kvalitetno oskrbo prebivalstva in gospodarstva s pitno vodo na področju občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

 

V upravljanju imajo preko 1000 km cevovovodov in preko 120 vodnih objektov, to so zajetja, črpališča, vodohrani in vodarne.  Z vodo oskrbujejo preko 13.000 gospodinjstev in preko 40.000 prebivalcev. V javnem podjetju imajo vpeljan standard ISO 9001, na vodooskrbi pa še tudi sistem preventivnega obvladanja in zagotavljanja kvalitete živil HACCP. Skladno z tem skrbijo za redno vzdrževanje objektov in cevovodov, poleg tega pa tudi redno po programu kontrolirajo kvaliteto pitne vode z izvajanjem rednega monitoringa.

 

 

Vodovarstvena območja na območju občine

Varčujmo z vodo