Oddelek za razvoj in investicije

Oddelek za razvoj in investicije

Oddelek za razvoj in investicije opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:

 

  • pripravo osnov in podlag za razvojne dokumente občine,
  • sodelovanje z regionalnimi agencijami in drugimi organi ter institucijami s področja razvoja,
  • načrtovanje, vodenje in koordiniranje razvojnih ter ostalih projektov in pridobivanje sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije,
  • sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju upravnih in strokovno tehničnih nalog za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij.   
Projekti

Izpostavljeni projekti

Naravovarstveni center Sotla

VEZI NARAVE
Naravovarstveni center Sotla celovito prikazuje biotsko raznovrstnost na območju Obsotelja.

 

Več >>

 

Ureditev dveh križišč - Ulica Kozjanskega odreda

 UREDITEV DVEH MINI KROŽIŠČ V ULICI KOZJANSKEGA ODREDA

Načrti parkirišča ob vrtcu Izvir

UREDITEV PARKIRIŠČA OB VRTCU IZVIR

 

večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici

VEČSTANOVANJSKA STAVBA V SPODNJI KOSTRIVNICI

Lokalna skupnost si prizadeva za enakomeren razvoj vseh delov občine, zato se izvaja gradnja neprofitnih stanovanj na izbrani lokaciji.

Več >>

Športni center Rogaška

ŠPORTNI CENTER ROGAŠKA SLATINA
Gradnja dodatnega objekta z garderobami in tribuno ter razširitev parkirišča

Nadhod Sonce Rogaška Slatina

Razgledni stolp Kristal

RAZGLEDNI STOLP KRISTAL
Izbrana arhitekturna rešitev (avtorja: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh., in dr. Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.)

 

Več >>

Načrti parkirišča P+R

UREDITEV PARKIRIŠČA P+R

Na lokaciji pod Tržaškim hribom bo omogočeno parkiranje osebnih vozil in nadaljevanje poti po mestu z izposojenim javnim kolesom.

Več >>

VR doživetje - let s Pegazom

VR DOŽIVETJE - LET S PEGAZOM

Projekt doživetja virtualne resničnosti, katerega postavitev je predvidena v najvišjem nadstropju razglednega stolpa Kristal. 

 

Avtor risbe Pegaza je Vasilije Ćetković–Vasko, priznan akademski kipar in slikar, se je rodil v Črni Gori, šolal v Splitu in leta 1965 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorjih Borisu in Zdenku Kalinu. Z ženo Ano si je dom ustvaril v Prekorju pri Celju, kjer je ustvarjal in razstavljal svoja umetniška dela, od leta 2000 ustvarja v Rogaški Slatini. Risba, z dovoljenjem avtorja,  predstavlja del destinacijske podobe Rogaške Slatine na mednarodnih sejmih,

 

Več >>

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V POREČJU SOTLE – OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Projekt obsega:

  • izgradnjo kanalizacije Prnek v skupni dolžini 1.906,53 m v aglomeraciji ID 13265 Rogaška Slatina,
  • razširitev čistilne naprave Rogaška Slatina za 3.500 PE z izgradnjo dodatnega (IV.) aeracijskega bazena in
  • ureditev sistema dehidracije.


Več >>

Seznam EU projektov Občine Rogaška Slatina

Pegaz