Oddelek za razvoj in investicije

Oddelek za razvoj in investicije

Večje naložbe v Občini Rogaška Slatina v letu 2022

Projekti

Izpostavljeni projekti

Razgledni stolp Kristal

RAZGLEDNI STOLP KRISTAL

Izbrana arhitekturna rešitev (avtorja: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh., in dr. Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.)

Nadhod Sonce Rogaška Slatina

NADHOD SONCE ROGAŠKA SLATINA

Eden od pomembnejših projektov za razvoj turizma v Rogaški Slatini je izgradnja nadhoda preko glavne ceste skozi mesto.

Načrti parkirišča P+R

UREDITEV PARKIRIŠČA P+R

Na lokaciji pod Tržaškim hribom bo omogočeno parkiranje osebnih vozil in nadaljevanje poti po mestu z izposojenim javnim kolesom.

VR doživetje - let s Pegazom

VR DOŽIVETJE - LET S PEGAZOM

Projekt doživetja virtualne resničnosti, katerega postavitev je predvidena v najvišjem nadstropju razglednega stolpa Kristal. 

Oskrbovana stanovanja v Rogaški Slatini

OSKRBOVANA STANOVANJA V ROGAŠKI SLATINI

Prve vselitve v oskrbovana stanovanja v centru mesta, na naslovu Kidričeva ulica 6, se načrtujejo konec leta 2022. Namenjena bodo starejšim občanom Občine Rogaška Slatina nad 65 let, ki ne zmorejo več v celoti skrbeti zase.

TELOVADNICA PRI POŠ SV. FLORIJAN

 Z izgradnjo manjše telovadnice bo nove športne površine pridobila šola, vrtec in občani krajevne skupnosti Sv. Florijan.  

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V POREČJU SOTLE – OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Projekt obsega izgradnjo kanalizacije Prnek v skupni dolžini 1.906,53 m, razširitev čistilne naprave Rogaška Slatina za 3.500 PE in ureditev sistema dehidracije.

Naravovarstveni center Sotla - Bobrov center

Bobrov center celovito prikazuje biotsko raznovrstnost na območju Obsotelja. Namenjen je izvedbi naravovarstvenih vsebin za vrtce, šole, naravovarstvene organizacije.

DRR Rogaška Slatina - Sp. Gabernik

 

Operacija »DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik« obsega ureditev kolesarske povezave na lokalni cesti 356031, na relaciji Brezje – Zg. Gabernik, v skupni dolžini 1.942 m in  posodobitev cestne infrastrukture z obnovo lokalne ceste s širino asfaltnega dela vozišča 4 m.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik

Seznam EU projektov Občine Rogaška Slatina

Oddelek za razvoj in investicije opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:

 

  • pripravo osnov in podlag za razvojne dokumente občine,
  • sodelovanje z regionalnimi agencijami in drugimi organi ter institucijami s področja razvoja,
  • načrtovanje, vodenje in koordiniranje razvojnih ter ostalih projektov in pridobivanje sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije,
  • sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju upravnih in strokovno tehničnih nalog za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij.