Oddelek za razvoj in investicije

Oddelek za razvoj in investicije

Oddelek za razvoj in investicije opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:

  • pripravo osnov in podlag za razvojne dokumente občine,
  • sodelovanje z regionalnimi agencijami in drugimi organi ter institucijami s področja razvoja,
  • načrtovanje, vodenje in koordiniranje razvojnih ter ostalih projektov in pridobivanje sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije,
  • sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju upravnih in strokovno tehničnih nalog za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij.   
Projekti

Izpostavljeni projekti

VEZI NARAVE
Naravovarstveni center Sotla

 UREDITEV DVEH MINI KROŽIŠČ V ULICI KOZJANSKEGA ODREDA

UREDITEV PARKIRIŠČA OB VRTCU IZVIR

 

VEČSTANOVANJSKA STAVBA V SPODNJI KOSTRIVNICI

ŠPORTNI CENTER ROGAŠKA SLATINA
Gradnja dodatnega objekta z garderobami in tribuno ter razširitev parkirišča

NADHOD SONCE ROGAŠKA SLATINA

RAZGLEDNI STOLP KRISTAL
Izbrana arhitekturna rešitev (avtorja: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh., in dr. Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.)

 

Več >>

Seznam EU projektov Občine Rogaška Slatina