Oddelek za razvoj in investicije

Oddelek za razvoj in investicije

Oddelek za razvoj in investicije opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:

 

  • pripravo osnov in podlag za razvojne dokumente občine,
  • sodelovanje z regionalnimi agencijami in drugimi organi ter institucijami s področja razvoja,
  • načrtovanje, vodenje in koordiniranje razvojnih ter ostalih projektov in pridobivanje sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije,
  • sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju upravnih in strokovno tehničnih nalog za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij.   
Projekti

Izpostavljeni projekti

Stolp Kristal

STOLP KRISTAL

Izbrana arhitekturna rešitev (avtorja: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh., in dr. Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.)

Nadhod Sonce Rogaška Slatina

NADHOD SONCE ROGAŠKA SLATINA

 

Eden od pomembnejših projektov za razvoj turizma v Rogaški Slatini in trajnostno mobilnost je izgradnja nadhoda preko glavne ceste skozi mesto in ureditev parkiranja zunaj centra mesta.

Načrti parkirišča P+R

UREDITEV PARKIRIŠČA P+R

Na lokaciji pod Tržaškim hribom bo omogočeno parkiranje osebnih vozil in nadaljevanje poti po mestu z izposojenim javnim kolesom.

VR doživetje - let s Pegazom

VR DOŽIVETJE - LET S PEGAZOM

Projekt doživetja virtualne resničnosti, katerega postavitev je predvidena v najvišjem nadstropju razglednega stolpa Kristal. 

Oskrbovana stanovanja v Rogaški Slatini

OSKRBOVANA STANOVANJA V ROGAŠKI SLATINI

Prve vselitve v oskrbovana stanovanja v centru mesta, na naslovu Kidričeva ulica 6, se načrtujejo konec leta 2022. Namenjena bodo starejšim občanom Občine Rogaška Slatina nad 65 let, ki ne zmorejo več v celoti skrbeti zase.

TELOVADNICA PRI POŠ SV. FLORIJAN

 Z izgradnjo manjše telovadnice bo nove športne površine pridobila šola, vrtec in občani krajevne skupnosti Sv. Florijan.  

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V POREČJU SOTLE – OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Projekt obsega izgradnjo kanalizacije Prnek v skupni dolžini 1.906,53 m, razširitev čistilne naprave Rogaška Slatina za 3.500 PE in ureditev sistema dehidracije.

NARAVOVARSTVENI CENTER SOTLA - BOBROV CENTER

Bobrov center celovito prikazuje biotsko raznovrstnost na območju Obsotelja. Namenjen je izvedbi naravovarstvenih vsebin za vrtce, šole, naravovarstvene organizacije.

DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik

DRR ROGAŠKA SLATINA - SP. GABERNIK

Operacija »DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik« obsega ureditev kolesarske povezave na lokalni cesti 356031, na relaciji Brezje – Zg. Gabernik, v skupni dolžini 1.942 m in  posodobitev cestne infrastrukture z obnovo lokalne ceste s širino asfaltnega dela vozišča 4 m.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

OK okusi

OK OKUSI

Povezovanje lokalne ponudbe na ombočju Obsotelja in Kozjanskega akronim "OK okusi".

Energetska sanacija objektov športna dvorana Janina in POŠ Sveti Florijan

ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV ŠPORTNA DVORANA JANINA IN POŠ SVETI FLORIJAN

Z izvedbo projekta energetske sanacije Športne dvorane Janina in Podružnične osnovne šole v Svetem Florijanu bomo povišali energetsko učinkovitost obeh stavb, zagotovili zanesljivost oskrbe z energijo, zmanjšali negativne vplive na okolje, izboljšali bivalno ugodje za zaposlene in uporabnike ter prispevali k gospodarskemu in družbenemu razvoju. 

Seznam EU projektov Občine Rogaška Slatina