Oddelek za proračun in finance

Oddelek za proračun in finance

Naloge oddelka za finance

  • Pripravlja in izvaja proračun občine, zaključni račun proračuna in druge akte s področja javnih financ,
  • Sestavlja premoženjsko bilanco in vodi evidenco finančnega premoženja,
  • Vodi finančno poslovanje,
  • Vodi računovodstvo,
  • Spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih porabnikih,
  • Opravlja naloge ravnanja s finančnim premoženjem občine,
  • Spremlja predpise s področja javnih financ,
  • Vodi knjigovodstvo proračuna ter pripravlja analize in finančna poročila,
  • Opravlja obračun plač in ostalih osebnih prejemkov
  • Opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja financ in računovodstva. 

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2023

Polletno poročilo o izvajanju proračuna 2022

Proračun in rebalans za leto 2020

Proračun in zaključni račun za leto 2013

Predpisi s področja javnih financ