Predpisi občine

Predpisi občine

Splošni akti občine

Akti občine Rogaška Slatina

Na povezavi je dostopen register vseh veljavnih predpisov Občine Rogaška Slatina, sprejetih na Občinskem svetu občine Rogaška Slatina po 1. 1. 1995, vključno s predpisi bivše skupne Občine Šmarje pri Jelšah, ki se uporabljajo do sprejema splošnih aktov Občine Rogaška Slatina.

V priloženi PDF datoteki se lahko vrši brezplačen vpogled v celotne vsebine veljavnih predpisov občine s spremembami, dopolnitvami ter popravki, objavljenimi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Akte, za katerih uveljavitev ni predpisana objava v uradnem glasilu občine objavljamo znotraj delovnega področja organa, pristojnega  za posamezno delovno področje.

 

 

Register vseh sprejetih občinskih predpisov

Na priloženem dokumentu je seznam vseh veljavnih in neveljavnih občinskih predpisov, ki jih je sprejel Občinski svet od nastanka občine v letu 1994, vključno s predpisi prejšnje skupne Občine Šmarje pri Jelšah, ki se uporabljajo do sprejema vseh lastnih splošnih aktov Občine Rogaška Slatina.

 


Osnovni akti:

Proračun občine

Proračunski akti: