Novorojenci in predšolska vzgoja

Novorojenci in predšolska vzgoja

Novorojenci

Enkratna denarna pomoč za novorojence

V letu 2004 je Občinski svet občine Rogaška Slatina sprejel Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina. Enkratna denarna pomoč za novorojenca je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini oz. roditeljem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Do denarne pomoči je upravičen eden od staršev pod pogojem, da imata upravičenec in novorojenec stalno prebivališče v Občini Rogaška Slatina.

Na podlagi sklepa 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 27. 2. 2019, višina te pomoči znaša 250,00 EUR. Sklep stopi v veljavo z uveljavitvijo Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2019 (to je 2. 3. 2019)

Pravica do pomoči se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu na oddelku za družbene dejavnosti (soba 205). Rok za vložitev pisne vloge je štiri mesece od dneva otrokovega rojstva. Obrazec se lahko dvigne na vložišču in na spletni strani Občine Rogaška Slatina.

Predšolska vzgoja

Vrtec ni le kraj, kjer se otrok igra in zabava, vendar je mnogo več. Pravzaprav igra zelo pomembno in poučno vlogo v otrokovem razvoju. V vrtcu namreč spodbujajo otrokove lastne strategije dojemanja, izražanja in razmišljanja skozi različne aktivnosti: igro (miselno in fizično), pogovor, pripovedovanje.

V občini deluje Vrtec Rogaška Slatina, ki ga sestavljajo 4 enote oz. 24 oddelkov, obiskuje pa ga več kot 400 otrok. Dve enoti vrtca sta v Rogaški Slatini, po ena pa v Kostrivnici in pri Sv. Florijanu. Vrtec nudi otrokom varno, urejeno, prijazno in spodbudno okolje, razvija partnerski odnos s starši in profesionalni pristop k delu. Poleg rednih programov potekajo v vrtcu številni obogatitveni programi, kot so angleščina v vrtcu, portfolio, Fit Slovenija, računalništvo, Ciciban poje in igra, ter prireditve in praznovanja. Otrokom so na voljo tudi likovna soba, lego soba in knjižnica.

 

Vrtec Rogaška Slatina
Ulica Kozjanskega odreda 2
Rogaška Slatina

T: 03 818 57 52
F: 03 818 57 59
E: vrtec.rogaska-slatina@guest.arnes.si
W: www.v-rogaska.ce.edus.si/

Igrišče vrtca Izvir Rogaška Slatina

Igrišče vrtca Izvir Rogaška Slatina

Zunanjost vrtca Izvir Rogaška Slatina

Zunanjost vrtca Izvir Rogaška Slatina

Notranjost vrtca Izvir Rogaška Slatina

Cene programov Vrtca Rogaška Slatina

Ceno programov Vrtca Rogaška Slatina na predlog vrtca določa ustanoviteljica - Občina Rogaška Slatina, ki krije razliko med prispevki staršev do polne cene programov. 

 

Cene od 1. 1. 2021 znašajo:

a) za dnevno varstvo: 

    • oddelki starostne skupine od 1-3 let 577,00 EUR
    • oddelki starostne skupine od 3-4 let in kombinirani oddelki 498,00 EUR
    • oddelki starostne skupine od 4-6 let 393,00 EUR

 

b) Dnevni odbitek za prehrano znaša 1,93 € za vse celodnevne programe.

 

c) Starši otrok, za katere je Občina Rogaška Slatina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo od 1. julija do 31. avgusta letno rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka od najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši so dolžni rezervacijo napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Za rezervacijo starši plačajo prvi mesec 30% od njihovega, z odločbo CSD določenega dohodkovnega razreda, znižanega za znesek neporabljenih živil, drugi mesec pa 50%.

 

d) Starši otrok, za katere je Občina Rogaška Slatina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo zaradi celomesečne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni. Starši plačajo 50% zneska, določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca, zmanjšanega za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil. Navedeno zmanjšanje plačila starši uveljavljajo na podlagi vloge in zdravniškega potrdila, ki ju dostavijo na Občino Rogaška Slatina, Oddelek za družbene dejavnosti prvega v mesecu za pretekli mesec.

 

e) Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo iz točke c) in d) le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.

 

f) V primeru odsotnosti otroka iz vrtca, zaradi odrejene karantene in v primeru zaprtja oddelka po priporočilih NIJZ zaradi pojava virusa COVID-19, so starši za čas odsotnosti v celoti oproščeni plačila vrtca.

 

g) Določilo prejšnje točke se uporablja za starše otrok, za katere je Občina Rogaška Slatina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, za starše otrok iz druge občine pa samo v soglasju z občino, ki je plačnica razlike med ceno programa javnega vrtca Občine Rogaška Slatina in plačilom staršev.

Uveljavljanje znižanega plačila vrtca

Starši lahko za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna, uveljavljajo znižano plačilo vrtca. Če za pravico do znižanega plačila vrtca zaprošajo prvič, morajo vložiti vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Izpolnjeno vlogo je mogoče oddati na:

 

 

Vloge za podaljševanje pravic do znižanega plačila vrtca (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) se od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločijo o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.