Novorojenci in predšolska vzgoja

Novorojenci in predšolska vzgoja

Novorojenci

Enkratna denarna pomoč za novorojence

Denarna pomoč za novorojenca je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini oziroma staršem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. V skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 28/2023) je do denarne pomoči upravičen eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik otroka, pod pogojem, da imata upravičenec in otrok stalno prebivališče v Občini Rogaška Slatina in sta državljana Republike Slovenije.

Višina denarne pomoči znaša 300,00 EUR in jo upravičenec prejme v roku 30 dni po pravnomočnosti izdane odločbe.

Pravica do pomoči se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu. Rok za predložitev pisne vloge je šest mesecev od dneva otrokovega rojstva.  Obrazec se lahko dvigne na vložišču in na spletni strani Občine Rogaška slatina.

Predšolska vzgoja

Vrtec ni le kraj, kjer se otrok igra in zabava, vendar je mnogo več. Pravzaprav igra zelo pomembno in poučno vlogo v otrokovem razvoju. V vrtcu namreč spodbujajo otrokove lastne strategije dojemanja, izražanja in razmišljanja skozi različne aktivnosti: igro (miselno in fizično), pogovor, pripovedovanje.

V občini deluje Vrtec Rogaška Slatina, ki ga sestavljajo 4 enote oz. 24 oddelkov, obiskuje pa ga več kot 400 otrok. Dve enoti vrtca sta v Rogaški Slatini, po ena pa v Kostrivnici in pri Sv. Florijanu. Vrtec nudi otrokom varno, urejeno, prijazno in spodbudno okolje, razvija partnerski odnos s starši in profesionalni pristop k delu. Poleg rednih programov potekajo v vrtcu številni obogatitveni programi, kot so angleščina v vrtcu, portfolio, Fit Slovenija, računalništvo, Ciciban poje in igra, ter prireditve in praznovanja. Otrokom so na voljo tudi likovna soba, lego soba in knjižnica.

 

Vrtec Rogaška Slatina
Ulica Kozjanskega odreda 2
Rogaška Slatina

T: 03 818 57 52
F: 03 818 57 59
E: vrtec.rogaska-slatina@guest.arnes.si
W: www.v-rogaska.ce.edus.si/

Igrišče vrtca Izvir Rogaška Slatina

Igrišče vrtca Izvir Rogaška Slatina

Zunanjost vrtca Izvir Rogaška Slatina

Zunanjost vrtca Izvir Rogaška Slatina

Notranjost vrtca Izvir Rogaška Slatina

Cene programov Vrtca Rogaška Slatina

Ceno programov Vrtca Rogaška Slatina na predlog vrtca določa ustanoviteljica - Občina Rogaška Slatina, ki krije razliko med prispevki staršev do polne cene programov. 

 

Cene od 1. 3. 2023 znašajo:

 

a) za dnevno varstvo: 

    • oddelki starostne skupine od 1-3 let 622,00 EUR
    • oddelki starostne skupine od 3-4 let in kombinirani oddelki 530,00 EUR
    • oddelki starostne skupine od 4-6 let 467,00 EUR

 

b) Za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil za 2,50 EUR na dan. Staršem, ki do osme ure obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti, se zniža cena programa za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in občine k ceni programa.

 

c) Starši otrok, za katere je Občina Rogaška Slatina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo od 1. julija do 31. avgusta poletno rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka od najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši so dolžni rezervacijo napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Za rezervacijo starši plačajo prvi mesec 30 % od njihovega, z odločbo določenega, dohodkovnega razreda znižanega za znesek neporabljenih živil, drugi mesec pa 50 %.

 

d) Starši otrok, za katere je Občina Rogaška Slatina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo zaradi celomesečne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni. Starši plačajo 50 % zneska, določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca, zmanjšanega za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil. Navedeno zmanjšanje plačila starši uveljavljajo na podlagi vloge in zdravniškega potrdila, ki ju dostavijo na Občino Rogaška Slatina, Oddelek za družbene dejavnosti.

Uveljavljanje znižanega plačila vrtca

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

 

Starši, ki za pravico do znižanega plačila vrtca zaprošajo prvič, morajo vložiti vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Izpolnjeno vlogo je mogoče oddati na:

 

Vloge za podaljševanje pravic do znižanega plačila vrtca (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) se od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločijo o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

 

Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici, to je 77 odstotkov. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen vaš otrok.

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Prvo vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.