Energetska sanacija objektov športna dvorana Janina  in POŠ Sveti Florijan

Energetska sanacija objektov športna dvorana Janina in POŠ Sveti Florijan

Energetska sanacija objektov športna dvorana Janina in POŠ Sveti Florijan

Energetska sanacija objektov športna dvorana Janina in POŠ Sveti Florijan

Z izvedbo projekta energetske sanacije Športne dvorane Janina in Podružnične osnovne šole v Svetem Florijanu bomo povišali energetsko učinkovitost obeh stavb, zagotovili zanesljivost oskrbe z energijo, zmanjšali negativne vplive na okolje, izboljšali bivalno ugodje za zaposlene in uporabnike ter prispevali k gospodarskemu in družbenemu razvoju. 

O projektu:

Predmet projekta je izvedba energetske sanacije objektov Športne dvorane Janina in Podružnične osnovne šole Sveti Florijan s ciljem povišati energetsko učinkovitost obeh stavb, zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, zmanjšati negativne vplive na okolje, izboljšati bivalno ugodje za zaposlene in uporabnike obeh stavb ter prispevati k gospodarskemu in družbenemu razvoju. Energetska sanacija Športne dvorane Janina bo med drugim zajemala izvedbo nove fasade, ki bo toplotno izolirana, zamenjavo stavbnega pohištva in vgraditev nove toplotne črpalke. V sklopu prenove objekta POŠ Florijan je med drugim predvidena energetska sanacija in pleskanje fasade, ureditev meteorne kanalizacije, ureditev notranjih ometov, ureditev elektro inštalacij in menjava stavbnega pohištva. Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del za energetsko sanacijo obeh stavb, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (predmetna navodila, popis del, vzorec pogodbe, itd.).

 

Namen projekta

Namen investicije je izvesti energetsko sanacijo stavb v javni lasti, s čimer občina sledi smernicam o energetski učinkovitosti stavb in dobremu gospodarjenju z javnimi dobrinami. 

Cilji projekta

  • povečati energetsko učinkovitost stavbe,
  • racionalizirati porabo energije v objektu,
  • vzpostaviti nadzor nad porabo energije v objektu,
  • zmanjšati škodljive vplive na okolje,
  • doseganje stroškovne učinkovitosti,
  • sledenje evropskim in nacionalnim uredbam, direktivam in zakonodaji na področju učinkovite rabe energije in obremenjevanja okolja,
  • zagotoviti ugodne bivalne in delovne pogoje za zaposlene in uporabnike,
  • razvijati podobo, ugled in prepoznavnost kraja ter občine.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada. (link)

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada.