Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija

Podatkih o lokalnih volitvah in naknadnem referendumu 2020

Naknadni referendum, 13.12.2020

Občinsko volilno komisijo Občine Rogaška Slatina je imenoval Občinski svet Občine Rogaška Slatina s sklepom št. 0320-0002/2019-12 z dne 25.2.2019 (Uradni list RS, št. 22/2019)

Član komisije           Funkcija  Naslov bivališča 
1. Klavdija Prah predsednica Male Rodne 35b, Rogaška Slatina
2. Marjan Aleksić    nam. preds. Cankarjeva ulica 17, Rogaška Slatina
3. Edvard Došler  član Gozdna ulica 26, Rogaška Slatina
4. August Čakš nam. člana  Gozdna ulica 1, Rogaška Slatina
5. Vlado Koražija  član Sončna ulica 12, Rogaška Slatina
6. Brigita Halužan  nam. člana  Sončna ulica 1, Rogaška Slatina
7. Anton Podhraški   član Tekačevo 30, Rogaška Slatina
8. Marita Sajko  nam. člana  Ulica Kozjanskega odreda 13, Rog. Slatina

Naloge občinske volilne komisije

Naloge občinske volilne komisije določa Zakon o lokalnih volitvah:

  1. skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
  2. potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
  3. določa volišča;
  4. imenuje volilna odbore;
  5. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
  6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
  7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.