Gospodarska javna infrastruktura

Gospodarska javna infrastruktura

Občina Rogaška Slatina ima vpisana vsa omrežja gospodarske javne infrastrukture v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. Vsa omrežja so izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur. l. RS 9/2004) in ostalimi predpisi, ki urejajo vpis v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ter z namenom uporabe.

Omrežja gospodarske javne infrastrukture na območju občine Rogaška Slatina so:

Z.Š. OMREŽJE UPRAVLJALEC ALI LASTNIK
1. Prenosno elektro omrežje ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
2. NN in VN elektro omrežje Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
3. Magistralno plinovodno omrežje Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana
4. Lokalno plinovodno omrežje Adriaplin d.o.o., Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana
5. Državno cestno omrežje Direkcija RS za ceste, Tržaška 19a, 1000 Ljubljana
6. Lokalno cestno omrežje Občina Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška Slatina
7 Vzdrževanje prometnih površin objektov in naprav Občina Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška Slatina
8. Železniško omrežje Slovenske železnice - Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
9. Vodovodno omrežje OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska c. 12, 3250 Rogaška Slatina
10. Kanalizacijsko omrežje OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska c. 12, 3250 Rogaška Slatina
11. TT omrežje Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
12. Kabelsko TV omrežje Telemach mobil, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana