Naloge oddelka za okolje in prostor

Naloge oddelka za okolje in prostor

Zasnova razvoja v prostoru

Prostor kot naravna danost postaja zaradi nenačrtnih posegov v preteklosti in ekstenzivnega razvoja vse bolj tudi omejitveni faktor nadaljnjemu razvoju, zato je treba z njim ravnati skrajno racionalno in preudarno. Varovati je treba dobrine splošnega pomena, kot jih določa Zakon o urejanju prostora: območja kmetijskih zemljišč, gozdov, vodnih rezervatov, geoloških danosti ter območja naravne in kulturne dediščine.

Zasnova namenske rabe prostora je določena glede na primernost prostora za posamezno namembnost, pri čemer je treba postopoma odpravljati zatečena neskladja in konflikte. Spremembe današnje namembnosti je treba izvajati skladno in na osnovi sprejete prostorske in urbanistične dokumentacije. Vsa trajno izgubljena kmetijska zemljišča oziroma izpadlo kmetijsko proizvodnjo je treba nadomeščati v enakem obsegu predvsem na območjih, ki so sedaj izpostavljena zaraščanju. S tem bo omogočeno ohranjanje kulturne krajine. Začasno odtujena kmetijska zemljišča bodo po izrabi ponovno usposobljena za kmetijsko rabo.

Oddelek za okolje in prostor izvaja naslednje naloge:

 • koordinira in pripravlja strategijo prostorskega razvoja občine in izvedbenih prostorskih aktov,
 • skrbi za prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
 • pripravlja analize in strokovne podlage s področja načrtovanja in urejanja prostora,
 • sodeluje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov,
 • pripravlja in predlaga podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora,
 • koordinira postopke za rabo prostora in prostorske ureditve ter za določanje pogojev prostorskega načrtovanja ter umeščanja objektov v prostor,
 • koordinira izvajanje nalog občine pri izvajanju večjih posegov v prostor,
 • organizira in vodi postopke obravnave prostorskih aktov,
 • vodi predpisane zbirke prostorskih in drugih podatkov,
 • vodi prostorsko informacijski sistem občine in skrbi za prikaz stanja prostora,
 • vodi kataster gospodarske javne infrastrukture,
 • spremlja stanje in pripravlja poročila na področju urejanja prostora,
 • daje potrdila o namenski rabi prostora, lokacijske informacije, informacije o prostorskih izvedbenih pogojih, informacije iz prikaza stanja prostora ter druge informacije ter potrdila s področja dela oddelka,
 • skrbi za pripravo prostorskih ukrepov občine,
 • skrbi za vključevanje vidikov varstva okolja v načrtovanje in urejanje prostora,
 • sodeluje pri načrtovanju opremljanja javnih površin z urbano opremo,
 • odmerja komunalni prispevek,
 • pripravlja odloke o programih opremljanja zemljišč za gradnjo,
 • sodeluje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj, za ceste,
 • sodeluje pri urejanje cestne infrastrukture,
 • opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
 • koordinira naloge ter sodeluje z državnimi organi in drugi institucijami pri razvoju, izgradnji in vzdrževanju komunalne in ceste infrastrukture ter energetike,
 • nudi strokovno pomoč delovnemu telesu občinskega sveta, pristojnemu za okolje in prostor koordinira delo pri organizaciji sej teh organov,
 • pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa na področju okolja in prostora,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.