Mladi

Mladi

Strategija za mlade

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na 34. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel Strategijo za mlade v Občini Rogaška Slatina 2022 – 2027. Strateški dokument sta pripravila Mladinski svet Občine Rogaška Slatina (v nadaljevanju MSORS) in Občina Rogaška Slatina. MSORS je krovna organizacija mladinskih društev v občini, ki vzpostavlja pogoje za mlade in je vezni člen med njimi in lokalno skupnostjo.

 

Strategija za mlade sloni na opravljenem raziskovanju položaja mladih, na raziskovanju razmer delovanja organizacij, ki vključujejo oz. so pomembne za mlade in na vzpostavljenem dialogu med mladimi, lokalno skupnostjo in organizacijami. Tekom priprave strategije je bil izveden obsežen anketni vprašalnik namenjen mladim od 15 - 30 let v občini Rogaška Slatina. Mnenja in predlogi mladih pa so se zbirali tudi na dogodkih, ki jih je organiziral MSORS.

 

V Strategiji so opredeljeni ključni akterji na področju mladih, tako na nacionalni kot lokalni ravni, predstavljeni so osnovni statistični podatki o mladih v občini, pripravljen je pregled ukrepov, ki jih Občina Rogaška Slatina že izvaja na različnih področjih od zagotavljanja prostorskih pogojev za delovanje mladinskih organizacij do zaposlovanja in izvajanja mladinskih programov. Vključena je še anketa in analizo rezultatov. Drugi del strategije predstavlja vizija načrtnega urejanja področja mladih ter cilji in ukrepi, ki so potrebni za njeno uresničitev. Strukturno gledano so ti razdeljeni na sedem področij:

- izobraževanje,

- zaposlovanje,

- bivanjske razmere in stanovanja za mlade,

- mladinska dejavnost,

- participacija mladih,

- prostočasne dejavnosti,

- mladinski turizem.

Dokument predstavlja prvi korak za okrepitev mladinske dejavnosti, mladinske kulture in družbene participacije mladih v občini. Za uspešno izvajanje pa bo potrebno veliko aktivnosti, medsebojnega sodelovanja in usklajevanja vseh vpletenih v razvoj mladinskega področja s ciljem, da bodo mladi aktivno sooblikovali lokalno okolje. 

LAS - Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog v Občini Rogaška Slatina

Droge so pereč problem današnjega časa tudi na področju naše občine. V spoznanju, da je trenutno nemogoče izriniti droge iz družbe, da njihova uporaba in zloraba povzroča vrsto težav tudi na lokalni ravni in s ciljem, da se pospeši razvoj organiziranega reševanja, smo se v Občini Rogaška Slatina leta 2004 odločili, da bomo organizirali delovno skupino, ki se bo ukvarjala s primarno preventivo na področju drog.

 

Programske usmeritve LAS-a:

 • Obravnavanje mladine kot posebne kategorije, prisluhniti njihovim potrebam in željam.
 • Spodbujanje mladih k ustreznemu načinu reševanja problemov, zdrave komunikacije in oblikovanja pozitivne samopodobe.
 • Ozaveščanje staršev in otrok o škodljivih posledicah alkohola, tobaka in prepovedanih drog v vrtcih, osnovni in srednji šoli.
 • S pomočjo predavanj in delavnic izobraziti starše, kako reagirati, če pride do zlorabe drog.
 • Zagotavljanje koordinacije dela strokovnih služb, ki se ukvarjajo s problematiko drog.
 • Nudenje strokovne in moralne podpore mladinskim, športnim ter kulturnim programom in projektom.
 • Zagotovitev pogojev za medsebojno samopomoč med rizičnimi skupinami.
 • Spodbujanje koristnega preživljanja prostega in počitniškega časa mladostnikov.
 • Obveščanje javnosti o problematiki drog v lokalni skupnosti.
 • Spodbujanje javnosti, da se konstruktivno odziva na problematiko drog.
 • Sodelovanje v akciji "Veter v laseh - šport je življenje, s športom proti drogi".
 • Medsebojno usklajevanje aktivnosti in medsebojno informiranje o delu.
 • Sodelovanje z ostalimi LAS-i v Sloveniji.
 • Sodelovanje z ozdravljenimi zasvojenci.
 • Vzpodbujanje ponovne oživitve taborništva in/ali skavtstva.
 • Sodelovanje med društvi, osnovnimi šolami in Šolskim centrom Rogaška Slatina.
 • Izobraževanje članov LAS.
Športno družbena akcija

Veter v laseh

V organizaciji Lokalne akcijske skupine vsako leto v maju poteka športno družbena akcija "Veter v laseh - s športom proti drogi". Osnovni namen akcije je, da se mladi družijo na športnih igriščih ter si v sproščenem vzdušju športa zapolnijo prosti čas. Omenjene akcije se udeleži okrog 250 mladostnikov iz Občine Rogaška Slatina, ki se pomerijo v košarki, odbojki, nogometu, in dvema ognjema.

Poleg tega pa se občasno organizira še kakšna odmevnejša prireditev. Kot npr. prireditev Z glavo na zabavo, enotedenski plesni festival, projekt Neodvisen.si …

Udeleženci športno družbene akcije Veter v laseh 2017

Udeleženci športno družbene akcije Veter v laseh

Udeleženci športno družbene akcije Veter v laseh

MSORS, Mladinski svet občine Rogaška Slatina
Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina

E: mladinski.rogaska@gmail.com

GSM: 040 394 507

Vodja mladinskih programov: Nika Strašek

Uradne ure:  ponedeljek, 14.00 do 16.00

                   torek -  petek, 9.00 do 12.00

 Mladinsko društvo Kostrivnica
Spodnji Gabernik 33, 3241 Podplat

KŠŠO, Klub študentov šmarske regije in Obsotelja
Celjska cesta 28, 3240 Šmarje pri Jelšah

M: 040 741 830
M: 041 761 732
E: 

 

Uradne ure:

 • petek 18.00 do 20.00
 • sobota 10.00 do 12.00