Kultura

Kultura

Občina Rogaška Slatina zagotavljala pogoje za kulturno ustvarjalnost in raznolikost ter dostopnost kulturnih dobrin preko obstoječih javnih zavodov, posameznih kulturnih društev, Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Rogaška Slatina in vseh ostalih izvajalcev kulturne dejavnosti. Občanom in občankam zagotavlja ustrezno ponudbo kulturnih dobrin na vseh področjih kulturnega udejstvovanja.


Razvojno načrtovanje kulturne politike v občini je opredeljeno v Lokalnem programu kulture.

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Zdraviliški trg 1
Rogaška Slatina

 

Kulturni center Rogaška Slatina
Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina

T: 03 818 24 67

M: 041 392 112

E: zzkrs@siol.net,   kulturni.center@turizem-rogaska.si

W: www.zzkrs.blog.siol.net,    www.visit-rogaska-slatina.si

 

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina ima v upravljanju naslednje objekte s področja kulture:

  • Kulturni center,
  • Anin dvor,
  • Bobrov center,
  • Depandanso Boč,
  • Anino galerijo in
  • Mestno galerijo


Kulturni center je leta 2002 dobil osrednjo dvorano s 389 sedeži in spremljajoče prostore, s čimer so bili zagotovljeni pogoji za razmah ljubiteljske dejavnosti, izvedbo vrhunskih prireditev in odvijanje kino predstav. Leta 2012 je bil odprt nov kulturno-turistični objekt Anin dvor. Osrednji prostor Aninega dvora predstavlja prireditvena dvorana s kapaciteto 250 sedišč. V objektu je še 5 razstavnih prostorov z različnimi zbirkami: steklarsko, grafično, domoznansko, parkovno in vodno zbirko. V Anini in Mestni galeriji pa se odvijajo razstave številnih domačih in tujih umetnikov.

Knjižnica Rogaška Slatina

Celjska cesta 13
Rogaška Slatina

T: 03 818 57 80
F: 03 818 57 84
E: sikrsl@r-sl.sik.si
W: www.r-sl.sik.si/

 

Knjižnica Rogaška Slatina se lahko pohvali z modernimi in udobnimi prostori. Poleg osnovne dejavnosti, tj. izposoja in posredovanje knjižničnega gradiva, organizirajo številne raznolike prireditve za otroke in odrasle. Slatinska knjižnica je tudi informacijsko središče z zmogljivimi in hitrimi računalniškimi povezavami, kjer uporabniki najdejo informacije, študijsko gradivo, razvedrilo in prostor za prijetno in aktivno preživljanje prostega časa.

Ljubiteljska kultura

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Rogaška Slatina
Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina

T: 03 818 17 31
F: 03 818 17 24
E: leonida.dosler@jskd.si
W: www.jskd.si/kulturna-mreza/celje/rogaska-slatina/predstavitev.htm

 

Ljubiteljska kultura pomeni ohranjanje in oživljanje različnih zvrsti kulture, ohranjanje bazične kulturne identitete in soustvarjanje celovitega slovenskega kulturnega prostora. Prebivalcem omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa, članom kulturnih društev pa pomaga pri aktivnem udejstvovanju in izobraževanju. S povezovanjem z različnimi kulturnimi ustanovami in centri ter povezovanjem različnih ljubiteljskih kulturnih društev omogoča prebivalcem pestro in zanimivo kulturno ponudbo.

Povezovalni člen na področju ljubiteljske kulture je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, ki pomaga društvom iz Rogaške Slatine pri njihovem delovanju, spremlja njihove dosežke, organizira izobraževanja za boljšo kvaliteto dela društev, jih spodbuja k obiskovanju seminarjev in prireditev. V njegovi organizaciji se vršijo tudi različne prireditve.

Kulturna društva ter ostali izvajalci kulturnih programov in projektov se financirajo preko Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov, ki ga občina objavi po sprejetju proračuna, praviloma v začetku leta.

Kulturni spomeniki

Rogaško Slatino krasijo številni kulturni spomeniki. Najprepoznavnejša sta zdraviliški kompleks s prekrasnim zdraviliškim parkom, ki se ponaša z večstoletno tradicijo. Slatinčani smo ponosni tudi na kapelico sv. Ane, spomenik sv. Janeza Nepomuka in doprsni kip grofa Attemsa. Bogat doprinos k ohranjanju kulturne dediščine predstavljata tudi Juneževa domačija, kjer so ob posebnih priložnostih prikazani stari ljudski običaji, in Calska gorca, ki služi organizaciji degustacij, delavnicam, okroglim mizam, seminarjem in podobnim prireditvam. Večina naštetih spomenikov je odprta za javnost, samo dogajanje v oz. ob kulturnem spomeniku pa je odvisno od njegove narave.

Sodni register nepremične kulturne dediščine (eVRD)

 

Več o kulturni dediščini Rogaške Slatine