Zdraviliški dom

Zdraviliški dom

Prvi zdraviliški dom so zgradili leta 1813. Takrat je ob vrelcu Tempel že nastajala temeljna urbanistična mreža pozneje zgrajenih objektov. Povsem drugačno podobo kaže čelna fasada drugega Zdraviliškega doma v drugi polovici 19. stoletja. Takrat se je Evropa že zelo zanimala za bivanje in zdravljenje v Rogaški Slatini.

V reprezentativnem osrednjem delu so zgradili CURSAAL s Ferdinandovo dvorano. Ko so dozidali levo krilo, za kar so morali porušiti prvi Zdraviliški dom, so leta 1847 v čast avstrijskemu cesarju Ferdinandu in cesarici Ani odprli prekrasno svečano dvorano z visokimi korintskimi stebri in lestenci, ki so se lahko kosali z razkošnimi evropskimi dvori. Toda leta 1910 je drugi Zdraviliški dom pogorel, ko so razsvetljevali zdravilišče za proslavo rojstnega dne cesarja Franca Jožefa I. in je prišlo do požara. Takoj po požaru so začeli graditi tretji Zdraviliški dom. Odprli so ga leta 1912, v pročelje pa so umestili grb štajerske dežele. Hotel v znamenitem Zdraviliškem domu je že od nekdaj bil počitniško bivališče mnogih slavnih – vse od cesarja Franca Ferdinanda in kralja Petra do skladatelja Franza Liszta.

V Zdraviliškem domu je razkošna slavnostna dvorana, nad katero so si umislili gledališče in ga odprli 26. julija 1912. Tudi prvi film so si turisti in Slatinčani ogledali nekaj dni po otvoritvi. Dandanašnji pa v kristalni dvorani Zdraviliškega doma prirejajo kulturne in druge prireditve. Najodličnejša je Anin ples.

Kristalna dvorana v Zdraviliškem domu je ena imenitnejših slovenskih prizorišč za najrazličnejše koncerte in slavnostne prireditve. Svoje ime je dobila po kristalnih lestencih, ki krasijo njen strop. Dvorano krasijo tudi štiri oljna dela avstrijskega slikarja A. Schrötterja iz leta 1912. Prva prikazuje hrvaškega bana Zrinskega ob zdravilnem vrelcu okoli leta 1640, druga nadvojvodo Janeza ob prihodu v Rogaško Slatino leta 1836, tretja deželnega glavarja grofa Ferdinanda Attemsa v družbi njegove žene in graškega lekarnarja A. Süessa, kako si ogledujejo načrte za gradnjo zdravilišča leta 1825, četrta pa prikazuje avstrijskega cesarja Franca Jožefa I., ko si ogleduje mesto leta 1883. Prav zadnja slika je nekaj posebnega, saj je na njeno zadnjo stran leta 1925 slovenski slikar Ivan Vavpotič narisal prihod kralja Aleksandra Karađorđevića.

Zdraviliški dom (Spa house)

The first Spa house was built in 1813. At that time, the fundamental urbanistic network of later built objects at the spring Tempel was already getting its form. A completely different image shows the front façade of the second Spa house in the second half of the 19th century. At that time, Europe was already very interested for accommodations and treatments in Rogaška Slatina.

In the representative central part, they built a Kursaal with Ferdinand’s hall. In 1847, when they added the left wing, for which they had to tear down the first Spa house, they opened a beautiful festive hall in honour of the Austrian Emperor Ferdinand and Empress Ana. The hall had high Corinthian pillars and chandeliers, which could match luxurious European courts. However, in 1910, the second Spa house burned down, when they were illuminating the Spa for a birthday party for Franz Joseph I. and a fire broke out. Immediately after the fire, they started to build the third Spa house. It was opened in 1914 and the façade was carrying the coat of arms of Styria. The hotel in the famous Spa house has always been the holiday home of many celebrities – ranging from the Emperor Franz Ferdinand to King Peter and the composer Franz Liszt.

In the Spa house is a luxurious ballroom. The idea was to build a theatre above it, which was opened on July 26th 1912. Tourists and local residents watched the first movie only a couple of days after the opening. Today, the Crystal hall of the Spa house is the scenery of cultural and other events. The most excellent event is Ana’s dance (orig. Anin ples).

The Crystal hall in the Spa house is one of the most prestigious venues in Slovenia for different concerts and festive events. It got its name after crystal chandeliers, which adorn its ceiling. The hall is also decorated with four oil paintings by the Austrian painter A. Schrötter from 1912. The first one shows the Croatian ban Zrinski at the healing spring around the year 1640. The second one shows the archduke John upon arrival in Rogaška Slatina in 1836. The third one shows the regional governor count Ferdinand Attems in the company of his wife and the pharmacist A. Süess from Graz, looking at plans for the construction of the Spa in 1825. The fourth one shows the Austrian Emperor Franz Joseph I. looking at the city in 1883. Particularly the last painting is something special, since in 1925, the Slovenian painter Ivan Vavpotič painted the arrival of King Aleksander Karađorđević on its backside.