Cerkev sv. Marjete

Cerkev sv. Marjete

Cerkev sv. Marjete nad Glažuto je skromna poznogotska podružnica. Njena preprosta zunanjščina in notranjščina jo povezujeta z ljudskim stavbarstvom.

Pod cerkvijo je nekoč stala Glažuta, ki jo je ustanovil Grof Attems. Iz gozdov nad cerkvijo so za glažutarske namene izkoriščali les in kamen, ki so ga domačini imenovali »špehar« in so ga topili za steklo. Steklo je bilo izrecno rjave in zelene barve in so ga uporabljali predvsem za izdelavo steklenic za kislo vodo.

Church of St. Margaret

The church of St. Margaret over Glažuta is a modest late-gothic subsidiary. Its simple exterior and interior connect it with civil construction.

In the past, below the church was a glazier workshop (glažuta), established by count Attems. From the forests above the church, they exploited wood and stones (the natives called it “špehar” and melted it for glass) for glazier purposes. The glass was explicitly brown and green and used particularly for the manufacture of bottles for mineral water.