Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle - Občina Rogaška Slatina

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

O projektu

Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V POREČJU SOTLE – OBČINA ROGAŠKA SLATINA« obsega:

  • izgradnjo kanalizacije Prnek v skupni dolžini 1.906,53 m v aglomeraciji ID 13265 Rogaška Slatina,
  • razširitev čistilne naprave Rogaška Slatina za 3.500 PE z izgradnjo dodatnega (IV.) aeracijskega bazena in
  • ureditev sistema dehidracije.


Z ureditvijo dodatnega odvajanja fekalnih vod v obravnavani aglomeraciji se bo obstoječa priključenost prebivalstva povečala iz obstoječih 95,92% na 98,02% v letu 2022, ko bo projekt že izveden.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si

Opis operacije

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Galerija

Potek gradnje

Cilji projekta

Sledimo cilju »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«

Projekt sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« (podrobneje obravnavano v poglavju 3.1 Cilji projekta) in sicer:

 

  • zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) na podlagi katere bi morala v skladu s pristopno pogodbo z dne 23. septembra 2003 (Ul. l. št. 263, str. 911) do 31. decembra 2015 zgraditi ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (vmesna cilja 31. 12. 2008 in 31. 12. 2010) v območjih poselitve s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 PE.


Drugi cilji projekta so:

 

  • povečanje zmogljivosti ČN zaradi preobremenitve iz naslova obstoječe priključenih in načrtovanih novih priključitev.
  • znižati stroške izvajanja GJS čiščenja odpadne komunalne vode iz naslova najema dehidracijske enote in zagotoviti ustrezno homogenizacijo blata v laguni.

izgradnja kanalizacije

1,907

m

v skupni dolžini

razširitev čistilne naprave za

3500

PE

priključenost prebivalstva

98

%

v letu 2022

Obseg dela

Kaj lahko pričakujete?

Izgradnja kanalizacijskega sistema Prnek

Primestno naselje Prnek še nima urejene urejene kanalizacije za aglomeracijo po veljavnem oskrbovalnem standardu Rogaška Slatina. Na celotnem območju se predvidi odvajanje odpadnih ter padavinskih voda v ločenih sistemih. Za odvajanje odpadnih voda iz gospodinjstev se zgradijo novi kanali, ki bodo ustrezali zahtevam iz Tehničnega pravilnika in pogojem soglasodajalcev. 

Razširitev čistilne naprave Rogaška Slatina za 3500 PE
ČN se nahaja južno od kraja Rogaška Slatina in vzhodno od naselja Rajnkovec, na desnem bregu reke Sotle po združenju kanala, ki pripelje odpadno vodo iz Rogaške in Rogatca. Razširitev ČN in ureditev sistema dehidracije je predvidena na zemljišču s parc. št. 570/3 k. o. Rajnkovec.

Ureditev dehidracijskega sistema

Sedanje stanje zbiranja odvečnega blata je v odprti laguni. Dehidracija se vrši z najeto mobilno dehidracijsko napravo. Zaradi težav z zgoščevanjem odvečnega blata se namerava urediti sistem dehidratizacije. Ta sistem bo zajemal  zalogovnik odvečnega blata ustrezne kapacitete, v katerega se bo po cevovodu prečrpavalo odvečno blato, iz vseh SBR bazenov, in začasno deponiralo.

Namenu predana nadgrajena in posodobljena čistilna naprava, 15.7.2022

Namenu predana nadgrajena in posodobljena čistilna naprava, 15.7.2022

Izbrani izvajalec na projektu nadgradnje čistilne naprave Rogaška Slatina je zaključil z deli. Opravljen je bil tehnični prevzem objekta, trenutno se izvaja poskusno obratovanje posodobljene čistilne naprave. Slavnostno predajo objekta svojemu namenu je opravil župan mag. Branko Kidrič skupaj z državnim sekretarjem na Ministrstvu za okolje in prostor mag. Matejem Skočirjem. Župan je ob tej priložnosti na kratko predstavil to pomembno pridobitev za Rogaško Slatino.

 

Projekt nadgradnje čistilne naprave je del celovitega projekta »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina Rogaška Slatina« v okviru katerega je bila zgrajena tudi kanalizacija v naselju Prnek. Celoviti projekt je bil uvrščen v Dogovor za razvoj Savinjske regije in kot tak upravičen do sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna, v deležu 66 % upravičenih stroškov. To glede na sklenjene pogodbe z izvajalci del znese 970.000 EUR sofinancerskih sredstev. Preostanek z lastnimi sredstvi zagotavlja občina.

 

Z nadgradnjo se je kapaciteta čistilne naprave z 9000 populacijskih enot povečala za dodatnih 3500 enot - priključkov. V ta namen je bil zgrajen četrti bazen za zaporedno biološko čiščenje. Postopek čiščenja odpadnih voda se prične z mehanskim delom čiščenja na grabljah in v ozračenem peskolovu ter nadaljuje z biološkim čiščenjem v ozračevalnih bioloških bazenih. Trem bazenom je bil torej dodan četrti, z volumnom 180 m3. Glavni del posodobitve pa se nanaša na ureditev sistema dehidracije odpadnega blata, kar je ključno za zmanjšanje obsega odpadnega materiala. Postopek dehidracije se je do sedaj izvajal z najeto mobilno dehidracijsko napravo, kar je bilo v finančnem smislu neoptimalno. V okviru projekta pa je za bazeni za čiščenje bil zgrajen nov objekt v katerem deluje celotna dehidracijska linija novega sistema, v popolnoma avtomatskem režimu.

 

S posodobljeno in razširjeno čistilno napravo je občina pridobila objekt, ki dolgoročno zagotavlja učinkovito čiščenje odpadnih voda v skladu z najsodobnejšo tehnologijo in omogoča priklop dodatnim gospodinjstvom. Urejen in sodoben sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda je vitalnega pomena za zagotavljanje neoporečnih vodnih virov in varovanja okolja, kar je še zlasti pomembno v obdobju pomanjkanja padavin in suše.

 

Vrednost izvedenih del skupaj s stroški nadzora znaša 1.300.000 eurov.

Skrb za varstvo okolja je temelj trajnostnega upravljanja

Objave in novice

Aktualno

Začasna gradbena tabla – Kanalizacija v naselju Prnek, 16. 9. 2021

ČN Občina Rogaška Slatina, marec 2022

Gradnja dehidracije ČN Rogaška Slatina, marec 2022

Gradnja bazena ČN Rogaška Slatina, marec 2022