Delovna telesa

Delovna telesa

Stalna delovna telesa občinskega sveta

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

2. Odbor za družbene dejavnosti

3. Statutarno pravna komisija

4. Odbor za gospodarske dejavnosti

5. Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo

6. Komisija za vloge in pritožbe, nagrade in odlikovanja

7. Zdraviliška komisija

Občasna delovna telesa občinskega sveta

1. Odbor za kmetijstvo

2. Svet invalidov

Ostala delovna telesa po področnih predpisih

1. Komisija za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin

2. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina

3. Svet za varstvo pravic najemnikov

Posvetovalna delovna telesa

Svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti

Svet sestaljajo predseniki vseh treh krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina:

  1. mag. Andrejka FLUCHER, predsednica Sveta MKS Rogaška Slatina
  2. Marija ČAKŠ, predsednica Sveta KS Kostrivnica
  3. Štefan FERČEC, predsednik Sveta KS Sv. Florijan

 

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Rogaška Slatina
Odbor imenuje župan s sklepom.