Delovna telesa

Delovna telesa

Delovna telesa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina imenuje Občinski svet Občine Rogaška Slatina, na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki predhodno objavi javni poziv.

Stalna delovna telesa občinskega sveta

1. Statutarno pravna komisija

2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Odbor za družbene dejavnosti

4. Odbor za gospodarske dejavnosti

5. Odbor za cestno in komunalno infrastrukturo

6. Komisija za vloge in pritožbe, nagrade in odlikovanja

7. Zdraviliška komisija

Občasna delovna telesa občinskega sveta

1. Odbor za kmetijstvo

2. Svet za invalide

Ostala delovna telesa po področnih predpisih

1. Komisija za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin

2. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina

3. Svet za varstvo pravic najemnikov

Posvetovalna delovna telesa

Svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti

Svet sestavljajo predsedniki vseh treh krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina:

mag. Bojan Pirš, Predsednik Sveta MKS Rogaška Slatina

Jožef Strniša, Predsednik Sveta KS Kostrivnica

Goran Kos, Predsednik Sveta KS Sv. Florijan

 

 

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Rogaška Slatina

Imenovan s sklepom župana št. 032 - 0035/2023 z dne 22.11.2023:

Matjaž Ošlak, Cerovec pod Bočem 4b, Rogaška Slatina, predsednik;

Vlado Krumpak, Cerovec pod Bočem 20, Rogaška Slatina, član;

Peter Volovšek, Lastine 2d, Rogaška Slatina, član;

Luka Bercko, Prvomajska ulica 15, Rogaška Slatina, član;

Ivan Povalej, Tuncovec 15, Rogaška Slatina, član;

Marko Drofenik, Sv. Ema 1a, Pristava pri Mestinju, član.

 

Gradiva za seje odbora: 

 

1. seja odbora, 4.12.2023