Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Vloge in obrazce, katerih naslovi so natisnjeni krepko, lahko natisnete oz. jih prevzamete z občinske spletne strani. Za upravne zadeve, kjer ni pred pripravljenih obrazcev oz. vlog, le-te stranka napiše prostoročno. Pri vlogah oz. postopkih je opredeljeno, katero dokumentacijo oz. priloge je potrebno priložiti. Priloge označene z zvezdico (*) si lahko upravni organ sam pridobi neposredno od pristojnih organov na podlagi pisne privolitve vlagatelja, ki jo poda na posebnem obrazcu PRIVOLITEV.

Seznam vlog in obrazcev

Privolitev za pridobitev podatkov s strani občinskega organa

 

 

Politika varstva osebnih podatkov/Pravila varstva zasebnosti

 

1. Splošno

Dne 25.05.2018 je začela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: GDPR), ki prinaša nova pravila.

2. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno z veljavno zakonodajo in GDPR, je Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

3. Varovanje osebnih podatkov in hramba

Občina Rogaška Slatina  (v nadaljevanju: občina) v skladu z GDPR in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) zagotavlja ustrezno varovanje in zavarovanje osebnih podatkov občanov. Vaše osebne podatke varno shranjujemo in smo v ta namen sprejeli vse varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nedovoljenim spreminjanjem. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam v obsegu, ki presega zakonsko dovoljene okvire ali vaše soglasje oz. privolitev. Vaši osebni podatki se bodo hranili do vašega preklica oz. le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali. Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami GDPR. Svojo privolitev, ki ste jo podali v zvezi z uporabo ali obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko kadarkoli prekličete. V ta namen nam lahko vaš zahtevek kadarkoli pošljete na e-mail: obcina@rogaska-slatina.si, ali z navadno pošto na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

4. Pravice posameznika

Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Občina  Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina ali e-mail: obcina@rogaska-slatina.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik pa lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

5. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Občini Rogaška Slatina, Petra Gašparić je dosegljiva na e-naslovu: petra.gasparic@rogaska-slatina.si, tel. 038181715.

6. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo občina nemudoma izvedla vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih pa bo o tem obvestila ter o tem seznanila pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji;  Informacijskega pooblaščenca.

 

 

  1. Zahteva za popravek in dopolnitev osebnih podatkov
  2. Zahteva za prenos osebnih podatkov
  3. Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki
  4. Prijava kršitve varstva osebnih podatkov-uvedba postopka pri IP
  5. Zahteva za izbris lastnih osebnih podatkov
  6. Zahteva za omejitev obdelave osebnih podatkov

 

 

Vloge in obrazci

Oddelek za družbene dejavnosti

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence

Vloga za znižanje plačila vrtca iz zdravstvenih razlogov

Vloge in obrazci

Oddelek za okolje in prostor

Vloga za izdajo mnenja za nezahtevne objekte

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Vloga za izdajo lokacijske informacije za namen projektiranja objekta - pridobitev gradbenega dovoljenja

Vloga za izdajo projektnih pogojev

Pridobitev odločbe o določitvi višine komunalnega prispevka za gradnjo objekta

Pridobitev dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinskih cest

Pridobitev dovoljenja za prekop in druga dela na občinskih cestah

Pridobitev mnenja za gradnjo priključkov na občinsko cesto

Pridobitev mnenja za posege v varovalne pasove občinskih cest

Pridobitev dovoljenja za izredni prevoz na občinskih cestah

Pridobitev soglasja k postavitvi tabel, napisov in drugih objektov in naprav ob občinskih cestah

Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo Evropske ali Pegazove ploščadi

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo avtotaksi postajališč v mestu Rogaška Slatina

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi socialne ogroženosti za leto 2020

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prvih 5 let po vselitvi za leto 2020

Prijava odmernih osnov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020

Vloga za dovoljenje za vstop z vozili v Zdraviliški park

Vloge in obrazci

Oddelek za gospodarstvo

Vloga za izdajo soglasja za prodajo na mestni tržnici

Mesečno poročilo o turistih in prenočitvah

Prijava rednega obratovalnega časa gostinskega lokala oziroma kmetije

Vloga za izdajo dovoljenja za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala

Vloga za pridobitev dovoljenja za plakatiranje in prijava taksne obveznosti

Vloga za izdajo dovoljenja za namestitev transparenta

Izbrisno dovoljenje

Soglasje za začasno prodajo

Soglasje za prodajo blaga na premičnih stojnicah

Soglasje za prodajo s prodajnimi avtomati

Soglasje za prodajo iz potujoče prodajalne