Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Seznam pooblaščenih oseb za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

Politika varstva osebnih podatkov

Vloge in obrazce, katerih naslovi so natisnjeni krepko, lahko natisnete oz. jih prevzamete z občinske spletne strani. Za upravne zadeve, kjer ni pred pripravljenih obrazcev oz. vlog, le-te stranka napiše prostoročno. Pri vlogah oz. postopkih je opredeljeno, katero dokumentacijo oz. priloge je potrebno priložiti. Priloge označene z zvezdico (*) si lahko upravni organ sam pridobi neposredno od pristojnih organov na podlagi pisne privolitve vlagatelja, ki jo poda na posebnem obrazcu PRIVOLITEV.

Seznam vlog in obrazcev

Vloge in obrazci

Oddelek za okolje in prostor

Zahteva za izdajo lokacijske informacije

Vloga za izdajo mnenja za nezahtevne objekte

Prijava pričetka gradnje začasnega skladiščnega objekta

Vloga za izdajo projektnih pogojev

Vloga za odmero komunalnega prispevka

Pobuda za pripravo OPPN

Pridobitev dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinskih cest

Pridobitev dovoljenja za prekop in druga dela na občinskih cestah

Pridobitev mnenja / soglasja za gradnjo priključkov na občinsko cesto

Pridobitev soglasja za posege v varovalne pasove občinskih cest

Pridobitev dovoljenja za izredni prevoz na občinskih cestah

Pridobitev soglasja k postavitvi tabel, napisov in drugih objektov in naprav ob občinskih cestah

Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo Evropske ali Pegazove ploščadi

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo avtotaksi postajališč v mestu Rogaška Slatina

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi socialne ogroženosti za leto 2024

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prvih 5 let po vselitvi za leto 2024

Prijava odmernih osnov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2024

Vloga za dovoljenje za vstop z vozili v Zdraviliški park

Vloge in obrazci

Oddelek za družbene dejavnosti

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence

Vloga za znižanje plačila vrtca iz zdravstvenih razlogov

Vloge in obrazci

Oddelek za gospodarstvo

Vloga za izdajo soglasja za prodajo na mestni tržnici

Mesečno poročilo o turistih in prenočitvah

Prijava rednega obratovalnega časa gostinskega lokala oziroma kmetije

Vloga za izdajo dovoljenja za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala

Vloga za pridobitev dovoljenja za plakatiranje in prijava taksne obveznosti

Vloga za izdajo dovoljenja za namestitev transparenta

Izbrisno dovoljenje

Soglasje za začasno prodajo

Soglasje za prodajo blaga na premičnih stojnicah

Soglasje za prodajo s prodajnimi avtomati

Soglasje za prodajo iz potujoče prodajalne