Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

 

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.


Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pristojnosti ter organizacijo in način dela Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina določata:

 

Člani nadzornega sveta

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je člane Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina imenoval na 3. redni seji dne 25.1.2023:

 

Unverdorben Jože, Strma cesta 1, Rogaška Slatina

Tatjana Rebov, Sp. Gabernik 32, Podplat

Koražija Manja, Sp. Sečovo 35a, Rogaška Slatina

Ulbin Lidija, Janina 2, Rogaška Slatina

Koražija Vlado, Sončna ulica 12, Rogaška Slatina

 

Na podlagi 7. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 45/19) Nadzorni odbor vodi, zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora, ki ga izvolijo člani izmed sebe na svoji prvi redni seji. Na seji dne 9.3.2023 je bil za predsednika organa izvoljen Unverdorben Jože, Strma cesta 1, Rogaška Slatina.