Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

 

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.


Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pristojnosti ter organizacija in način dela Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina določata:

 

Člani nadzornega sveta

Nadzorni odbor Občine Rogaška Slatina je bil imenovan na 2. redni seji Občinskega sveta, s sklep št. 0320-0001/2019-03 z dne 23.1.2019, v naslednji sestavi: 

 

  1. Jože UNVERDORBEN, Strma cesta 6, Rogaška Slatina, predsednik
  2. Marija JURČIČ, Zg. Gabernik 15, Podplat, članica
  3. Marija ČOH, Ulica Kozjanskega odreda 9, Rogaška Slatina, članica
  4. Lidija ULBIN, Janina 2, Rogaška Slatina, članica
  5. Bernard PETANJEK, Šlandrova ulica 31, Rogaška Slatina, član

 

Gradiva sej Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina, mandatno obdobje 2018-2022: 

 

1. redna seja, 13.2.2019

2. redna seja, 18.3.2019

3. redna seja, 12.6.2019

4. redna seja, 18.9.2019

5. redna seja, 6.12.2019

6. redna seja, 12.3.2020

7. redna seja, 10.9.2020

8. redna seja, 14.1.2021

9. redna seja, 11.3.2021

10. redna seja, 18.5.2021

11. redna seja, 30.6.2021

12. redna seja, 13.7.2021

13. redna seja, 8.9.2021

14. redna seja, 8.12.2021

15. redna seja, 16.3.2022