Župan in podžupana

Župan in podžupana

Župan

  • Župan mag. Branko Kidrič
  • Rojen: 13. 9. 1962
  • Bivališče: Cerovec pod Bočem 6a, Rogaška Slatina
Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja občinski svet, sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja. Župana volijo volivci neposredno, vsaka štiri leta in sicer hkrati z rednimi volitvami v občinski svet. Za volitve župana je območje celotne Občine Rogaška Slatina ena volilna enota.

Uradne ure župana

Vsako sredo od 10.00 do 12.00 ure.

Če se želite zaradi raznih vprašanj, dilem, pobud in predlogov, pogovoriti z županom občine, se lahko dogovorite za termin razgovora z županom v tajništvu na telefon 03/ 81 81 700.

Priporočamo, da v telefonskem ali osebnem razgovoru tajnici na kratko najavite vsebino, o kateri bi želeli govoriti, saj bomo na tak način lahko v vmesnem času pridobili ustrezne podatke in oblikovali stališče, kako uspešno pomagati oziroma rešiti določeno zadevo. 

mag. Branko Kidrič

Izobraževanje in delo pred vstopom v lokalno samoupravo

Delo na področju lokalne samouprave

Delo na ostalih področjih

Podžupana

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) ima občina Rogaška Slatina za pomoč pri opravljanju nalog župana, dva podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan. 

Župan mag. Branko Kidrič je s sklepom št. 100-0030/2019 z dne 20.2.2019 za podžupana Občine Rogaška Slatina imenoval dva občinska svetnika:
Uradni list RS, št. 15, dne 12.3.2019

Podžupan Boris Führer

Podžupan Janez Božak