Župan in podžupana

Župan in podžupana

Župan

  • župan Občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič
  • rojen: 13. 9. 1962
  • stalno prebivališče: Cerovec pod Bočem 6a, Rogaška Slatina
Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja občinski svet, sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja. Župana volijo volivci neposredno, vsaka štiri leta in sicer hkrati z rednimi volitvami v občinski svet. Za volitve župana je območje celotne Občine Rogaška Slatina ena volilna enota.

Uradne ure župana

Vsako sredo od 10.00 do 12.00 ure

Če se želite zaradi raznih vprašanj, dilem, pobud in predlogov, pogovoriti z županom občine, se lahko dogovorite za termin razgovora z županom v tajništvu, na telefon 03/ 81 81 700.

Priporočamo, da v telefonskem ali osebnem razgovoru tajnici na kratko orišete vsebino, o kateri bi želeli govoriti z županom, saj bomo na tak način lahko v vmesnem času pridobili ustrezne podatke in oblikovali stališče, kako uspešno pomagati oziroma rešiti določeno zadevo. 

mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina

Izobraževanje in delo pred vstopom v lokalno samoupravo

Delo na področju lokalne samouprave

Delo na ostalih področjih

Podžupana

Na podlagi 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi in 33. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) ima občina Rogaška Slatina za pomoč pri opravljanju nalog župana, dva podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan. 

 

Župan, mag. Branko Kidrič, je s 1.2.2023 za podžupana občine za mandatno obdobje 2022-2026 imenoval člana Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, g. Janeza Božaka in go. Leonido Došler, mag.

 

Janez Božak

Leonida Došler, mag. ,