Oddelek za splošne in kadrovske zadeve

Oddelek za splošne in kadrovske zadeve

Znotraj Oddelka za splošne in kadrovske zadeve se opravljajo upravne, administrativne  in strokovne naloge, ki se nanašajo na naslednja področja dela:

 

 • naloge glavne pisarne (sprejemna pisarna, vložišče in arhiv),
 • dostop od informacij javnega značaja,
 • varstvo osebnih podatkov,
 • načrt integritete, 
 • priprava normativno pravnih aktov za organe občine,
 • kadrovske zadeve občinske uprave in občinskega sveta,
 • premoženjsko pravne zadeve,
 • pravno pomoč in svetovanje občinski upravi in organom občine pri delu ter sestavi splošnih in posamičnih aktov ter pri izvajanju materialnih in procesnih predpisov,
 • gospodarjenje z občinskim premoženjem, s katerim razpolaga Občina Rogaška Slatina,
 • strokovne, administrativne, pomožne in tehnične dejavnosti za občinsko upravo in organe občine,
 • izvedbo lokalnih volitev.
Postopek nakupa in prodaje nepremičnin, oddaje v najem in obremenitve nepremičnin s stvarnimi pravicami urejata Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 in  78/23 – ZORR) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).