Splošni podatki o gospodarstvu v občini

Splošni podatki o gospodarstvu v občini

Občina Rogaška Slatina je obmejna, turistična, srednje velika slovenska občina. Najpomembnejši gospodarski panogi sta turizem in steklarstvo. Zdravilišče v Rogaški Slatini ima večstoletno tradicijo, medtem ko segajo začetki glažutarstva v 19. stoletje, Steklarna Rogaška je bila ustanovljena leta 1927. Zahteva po visoki strokovni usposobljenosti steklopihalcev in brusilcev je pred več kot 65. leti narekovala ustanovitev Steklarske šole, ki je bila edina te vrste v takratni Jugoslaviji in je izobraževala za steklarske poklice, danes pa se ta program izobraževanja odvija pod okriljem Šolskega centra Rogaška Slatina, pod okriljem katerega se izvajata tudi program splošna gimnazija in program optik.

V zadnjih desetletjih sta pomembnejši gospodarski panogi tudi gradbeništvo in proizvodnja kozmetike, v zadnjem času pa tudi trgovina. Nove možnosti zaposlovanja se kažejo z razvojem obrti in podjetništva, ki ga občina že od vsega začetka svojega delovanja vztrajno spodbuja.

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo konec novembra 2018 na območju občine Rogaška Slatina 4978 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 4338 zaposlenih in 600 samozaposlenih (od tega 173 samozaposlenih kmetov). Stopnja registrirane brezposelnosti je v istem obdobju znašala 8,8 %, kar predstavlja 514 registriranih brezposelnih oseb (240 moških in 274 ženske).

Konec leta 2017 je bilo na področju občine registriranih 987 podjetij, v katerih je bilo zaposlenih 4386 oseb, ustvarjen prihodek je znašal 284.924.000 EUR. Povprečna mesečna bruto plača je oktobra 2018 znašala 1.342 EUR (899 EUR neto) in predstavlja 80% povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Občina Rogaška Slatina je vse od svoje ustanovitve leta 1995 intenzivno vzpostavljala in dopolnjevala javno infrastrukturo na svojem območju. Tako med večje projekte v preteklem obdobju lahko uvrstimo obnovo dveh osnovnih šol, obnova tretje osnovne šole je bila izvedena s pomočjo ostalih občin UE Šmarje pri Jelšah, izgradnja dveh telovadnic, atletske steze, skupaj s sosednjimi občinami je bila zgrajena glasbena šola, zgrajen sta bila dva nova stanovanjska bloka za upravičence do neprofitnih najemnih stanovanj, obnovljeni so bili trije objekti za neprofitna najemna stanovanja, izgrajena je bila čistilna naprava v Rogaški Slatini in Kulturni center Rogaška Slatina z gledališko dvorano (390 sedežev-primerno tudi za kongresne prireditve).

Z izgradnjo notranje obvoznice je bil promet iz zdraviliškega jedra umaknjen na obvoznico, na bivši prometnici pa je bila urejena promenada-sprehajališče, ob katerem je bil zgrajen objekt, kjer se sedaj nahaja Obrtno komunalno podjetje. Ob vstopu v Evropsko Unijo je bila na stičišču zdraviliškega parka in promenade urejena Evropska ploščad, na zaključku južnega parka pa pred leti Pegazova ploščad in urejena je bila Anina galerija.

Pomembne pridobitve za občino je tudi ureditev križišča v Podplatu, ureditev sedmih krožišč v mestu, ureditev desetkilometrske kolesarske steze skozi mesto, novozgrajeni Pegazov dom (dom za starejše) in ureditev razstavnega paviljona kaktej z več kot 7000 primerki sočnic in kaktusov preko 1700 različnih vrst le-teh.

V Krajinskem parku Boč je urejeno Informacijsko središče, v mestu je bila zgrajena nova knjižnica, zgrajena je bila druga največja dvorana za balinanje v Sloveniji, urejen je bil Mrežni podjetniški inkubator Vrelec, prenovljena je bila več kot dvesto let stara Calska gorca, v celoti je bil preurejen centralni zdraviliški park, izgrajene so bile parkirne hiše: Janina, Center, Teater in Promenada.

V zadnjih letih so večji izvedeni projekti izgradnja ceste/vpadnice Stritarjeva v neposredno bližino zdraviliškega jedra, izgradnja kulturno turističnega središča Anin dvor, ureditev pokrite mestne tržnice z razgledno teraso v centru mesta, izgradnja kolesarske steze ob Vonarskem jezeru in ureditev Humanitarnega centra.


Seznam pravnih subjektov v občini

Zaposlitveni iskalnik Careerjet.si

Je iskalnik zaposlitev v Sloveniji. Z enim preprostim iskanjem, poda Careerjet iskalcem zaposlitve veliko izbiro zaposlitev, ki prihajajo z mnogih spletnih strani in vam prihrani trud, da obiščete vsako stran posebej.

Poglejte si

Obrt in podjetništvo

Obrt in podjetništvo

Kmetijstvo

Kmetijstvo

Stanovanjsko področje

Stanovanjsko področje

Gospodarske javne službe

Gospodarske javne službe

Turizem

Turizem