Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Med nami

Med nami

Med nami

Naslov projekta: Vzpostavitev medgeneracijskih točk na prostem, kot osnova za medgeneracijsko povezovanje in prenos znanj med generacijami na območju Obsotelja in Kozjanskega

 

Akronim projekta: MED NAMI.

 

Iz naslova podukrepa 19.2: »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, sofinancirane iz sklada EKSRP

 

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

 

Vodilni partner: LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO

 

Partnerji:

 • OBČINA PODČETRTEK
 • OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
 • OBČINA ROGAŠKA SLATINA
 • ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
 • CENTER PONOVNE UPORABE ROGAŠKA SLATINA

 

Vezi med generacijami so bile v času epidemije COVID močno načete, saj je bil fizični stik skoraj onemogočen. Četudi je digitalizacija poskrbela za nadomestilo, smo vendarle mnenja, da je nujno potrebno vzpostaviti točke za medgeneracijsko druženje na prostem, ki predstavljajo varno in atraktivno mesto srečanj. V operaciji želimo tako vzpostaviti mrežo igrišč, ki bodo tematsko namenjena mladim in/ali starejšim, hkrati pa bodo omogočala tudi organizacijo dogodkov, ki bodo na eni strani spodbudili medgeneracijsko sodelovanje, na drugi pa z vsebinami spodbujali vseživljenjsko učenje.

 

V operacijo želimo vključiti tudi aktivnosti Rokodelskega centra Rogatec, kot edinega na območju Obsotelja in Kozjanskega, ki sistematično skrbi za ohranjanje starih rokodelskih znanj na območju LAS in tako omogoča medgeneracijski prenos znanj in ohranja dediščino območja.

 

Na medgeneracijskem dogodku, kjer se bodo mladi in starejši pomerili v igranju odbojke, na delavnicah, ki povezujejo moderno in preteklost (izdelava re-use igrač, spoznavanje starih iger na prostem), bomo omogočili ponovno vzpostavitev socialnih stikov in posledično tudi prenos znanj med generacijami.

 

Tematsko področje projekta: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

 

Cilji projekta:

 • vzpostavljeni pogoji (naložbe, delavnice, izobraževanja) za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje,
 • vzpostavljeni pogoji za trženje lokalnih rokodelskih produktov,
 • spodbujanje varovanja narave in uvajanje modelov ponovne uporabe (delavnice in izobraževanja).

 

Pričakovani rezultati projekta

 

 • vzpostavljena mreža medgeneracijskih točk (igrišča),
 • izdelana ena strategija promocije in trženja rokodelstva in promocije rokodelskih izdelkov na destinacijski ravni,
 • izvedeni trije dogodki (delavnica, izobraževanje, medgeneracijski dogodek),
 • vzpostavljeno novo inovativno partnerstvo.

 

Povezave spletnih mest:

 

 

OK miks doživetij

OK miks doživetij

OK miks doživetij

Naslov projekta: Naložbe v infrastrukturo kot podpora razvoju novih doživetij Obsotelja in Kozjanskega 

 

Akronim projekta: OK MIKS DOŽIVETIJ

 

Iz naslova podukrepa 19.2: »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, sofinancirane iz sklada EKSRP

 

Trajanje projekta: 1. 1. 2024 – 30. 4. 2025

 

Vodilni partner:

 • LAS Obsotelje in Kozjansko

 

Partnerji:

 • Občina Kozje
 • Občina Podčetrtek
 • Občina Šmarje pri Jelšah
 • Občina Rogaška Slatina
 • CPU, d.o.o., so.p., PE Rogaška Slatina
 • Društvo za razvoj interpretacije dediščine, turizma in umetnosti Legende

 

Območje Obsotelja in Kozjanskega zaradi svoje ugodne lege, ohranjene narave in uvedenih pristopov trajnosti zagotovo velja za eno od najbolj zelenih in trajnostno naravnanih turističnih destinacij. Število obiskovalcev in turistov v zadnjih letih ponovno narašča, prav tako pa narašča povpraševanje po raznolikih doživetjih, namenjenih različnim ciljnim skupinam. V projektu želimo z manjšimi vlaganji v turistično in športno infrastrukturo vzpostaviti pogoje za vzpostavitev dveh novih turističnih produktov, zagotoviti komplet dveh novih skupnih promocijskih materialov destinacije Obsotelje in Kozjansko ter ranljive ciljne skupine na območju (ženske, starejši in mladi) spoznati s trajnostnimi ukrepi in modeli ter tako spodbuditi podjetniško razmišljanje in nadaljnji razvoj območja.

V projektu želimo vzpostaviti novo infrastrukturo in jo povezati v zanimiva turistična produkta, ki bosta na območju predstavljala novost in bosta povezala kulturno dediščino, sodobne pristope digitalizacije, športno-zabavno in športno-rekreativno infrastrukturo. S celovitim pristopom v izgradnjo ali obnovo infrastrukture in oblikovanjem novih turističnih produktov, bomo spodbudili skupno promocijo in trženje, ki je zagotovo dodana vrednost destinacije.

Dodatno izobraževanje lokalnega prebivalstva za aktivno vključitev v turistično ponudbo, razmislek o trajnostnih modelih, pa bo le še dodatna podpora, da bomo resnično dosegli širši družbeni učinek v destinaciji.

Tematsko področje projekta: Razvoj osnovnih storitev

 

Cilji projekta:

 • Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo
 • Vključevanje ranljivih ciljnih skupin v aktivnosti operacije
 • Dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja
 • Vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva

 

Pričakovani rezultati projekta:

 • 2 nova turistična produkta
 • 3 razvite in izvedene delavnice
 • 1 inovativno partnerstvo

Povezave spletnih mest:

 • povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en
 • povezavo na spletno stran PRP 2014–2020: https://skp.si/

 

Eko gajbico, prosim!

Eko gajbico, prosim!

Podpora in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin, operacija sodelovanja Eko gajbico, prosim!

Operacija sodelovanja med petimi slovenskimi in tremi bolgarskimi LAS-i jasno zasleduje cilje Strategije ˝Od vil do vilic˝, ki stremi k razvoju pravičnega, zdravega in okolju prijaznega prehranskega sistema. Preko operacije sodelovanja bodo opolnomočene lokalne tržnice, ki bodo ponudile večjo dostopnost lokalne hrane lokalnemu prebivalstvu, obenem pa bodo omogočile širjenje ponudbe hrane. Širjenju ponudbe bodo prispevale tudi naložbe na ekoloških kmetijah v pridelavo in predelavo, tudi v kulturno dediščino, ter naložbe v zadruge za vzpostavitev kratkih dobavnih verig. Operacija ne bo pozabila na vključenost ranljivih skupin (mladi, starejši, gibalno ovirani), preko naložb, ter izobraževanj. Velik del operacije bodo predstavljale mehke vsebine s področja raziskovanja, izobraževanja in promocije trajnostnega zagotavljanja lokalne hrane. Pripravljena bo skupna analiza o stanju ekološkega kmetovanja in ponudbi ekološke hrane na območju Savinjske statistične regije in sodelujočih tujih LAS, ter tudi katalog ponudbe ekološke hrane na istem območju. Izvedena bodo izobraževanja, dnevi odprtih vrat, ocenjevanja, vzpostavljena pa bo tudi skupna promocijska ekološka košarica. Skozi operacijo bo poskrbljeno tudi za izmenjavo izkušenj, oglede dobrih praks v Sloveniji in tujini, ter implementacijo znanj. Operacija združuje 33 partnerjev iz vseh treh sektorjev, izmed katerih je več kot 30% predstavnikov ekološkega kmetovanja. V operacijo je vključenih 5 slovenskih LAS (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Od Pohorja do Bohorja, LAS Raznolikost podeželja), ter 3 LAS-i iz Bolgarije.

 

Cilji:

 • Razvoj novih produktov, kot posledica naložb na vključenih kmetijah
 • Ureditev novih tržnih mest za prodajo ekoloških izdelkov
 • Skozi promocijo povečati prepoznavnost tržnic, ekoloških kmetij in izdelkov
 • Združiti ekološko ponudbo Savinjske statistične regije
 • Prenos znanja, izkušenj in dobrih praks med partnerskimi LAS-i
 • Izvedeno 1 delovno srečanje, ter udeležba na 4 delovnih srečanjih
 • Uspešno vodena in zaključena operacija

 

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 

LAS Obsotelje in Kozjansko

 

Vzpostavitev modela, ki bi na eni strani spodbujal lokalne ponudnike v ekološko kmetovanje na drugi pa tako konvencionalnim kot ekološkim kmetom omogočil, da vzpostavijo nove prodajne poti, je izziv, ki ga želimo rešiti na območju LAS in s skupnim projektom slovenskih in tujih LAS. Nadgraditi želimo osnovno povabilo na tržnico, in sicer z razvojem skupne gajbice in tudi umestitvijo sodobnega VR doživetja v tržnične prostore. Z novima produktoma bomo nadgradili tako ponudbo tržnice kot tudi vzpostavili nov turistični produkt.

Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko predvidevamo nakup ureditev dodatne ponudbe na Mestni tržnici Rogaška Slatina. Predvidena je produkcija avdiovizualnega gradiva (filma) v trajanju ca. 10-15 minut, ki bo promoviral ponudnike na Mestni tržnici Rogaška Slatina, druge lokalne ponudnike na širšem območju Rogaške Slatine, njihove pridelke, ekološko proizvodnjo in predelavo hrane, lokalno samooskrbo ter zdrave in trajnostne načine prehranjevanja. Izdelano gradivo bo primerno za različne komunikacijske kanale: televizija, družbena omrežja, predvajanje skupinam obiskovalcev Rogaške Slatine na različnih lokacijah, predvajanje na LED zaslonih, itd.

Namestitev opreme (LED zaslona), ki bo v pokritem hodniku ob tržnici prikazoval izdelano avdiovizualno gradivo in druge vsebine z namenom promocije dejavnosti tržnice. Pripravo doživetja virtualne resničnosti, v povezavi z zgodovino Rogaške Slatine in njenimi naravnimi in kulturnimi danostmi. Sestavni del aktivnosti je nabava premične opreme, ki omogoča implementacijo doživetja, in sicer treh kompletov računalnika z VR očali. Hramba premične opreme je predvidena na lokaciji Mestne tržnice Rogaška Slatina. Predvidena je tudi zmenjava izkušenj s tujimi LAS-i: ogled primerov dobrih praks v tujini (Bolgarija in Slovenija), prav tako pa sodelovali tudi v skupnih aktivnostih, ki sledijo merilom razpisa (delavnice, predavanje) in bodo namenjene širši in strokovni javnosti.

 

Aktivnost 1: Nadgradnja ponudbe Mestne tržnice v Rogaški Slatini

 • Ureditev tržnice: ureditev dodatne ponudbe na Mestni tržnici Rogaška Slatina. Predvidena je produkcija avdiovizualnega gradiva (filma) v trajanju ca. 10-15 minut, ki bo promoviral ponudnike na Mestni tržnici Rogaška Slatina, druge lokalne ponudnike na širšem območju Rogaške Slatine, njihove pridelke, ekološko proizvodnjo in predelavo hrane, lokalno samooskrbo ter zdrave in trajnostne načine prehranjevanja. Izdelano gradivo bo primerno za različne komunikacijske kanale: televizija, družbena omrežja, predvajanje skupinam obiskovalcev Rogaške Slatine na različnih lokacijah, predvajanje na LED zaslonih, itd.
 • Namestitev opreme (LED zaslona), ki bo v pokritem hodniku ob tržnici prikazoval izdelano avdiovizualno gradivo in druge vsebine z namenom promocije dejavnosti tržnice. Pripravo doživetja virtualne resničnosti, v povezavi z zgodovino Rogaške Slatine in njenimi naravnimi in kulturnimi danostmi. Sestavni del aktivnosti je nabava premične opreme, ki omogoča implementacijo doživetja, in sicer treh kompletov računalnika z VR očali. Hramba premične opreme je predvidena na lokaciji Mestne tržnice Rogaška Slatina.
 • Spada pod Vsebinski sklop 1
 • Izvedba: 1. faza
 • Upravičenec: Občina Rogaška Slatina
 • Predvideni dosežki: nadgradnja ponudbe mestne tržnica za samooskrbo z lokalnimi produkti v občini Rogaška Slatina, promocija nakupa lokalne hrane, vzpostavitev dodatnih turističnih produktov na tržnici (inovacija).

 

Aktivnost 2: Promocija lokalne hrane, ekološkega kmetijstva in strategije od vil do vilic

 • priprava promocijskih eko gajbic z lokalnimi ekološkimi izdelki vseh vključenih ekoloških kmetij
 • priprava skupnega kataloga podeželskih tržnic slovenskih in bolgarskih LAS-ov
 • analiza ekološke ponudbe na območju Savinjske statistične regije in vključenih bolgarskih LAS
 • Spada pod vsebinski sklop 4
 • Izvedba: 1. in 2. faza
 • Upravičenec: LAS Obsotelje in Kozjansko, RA Sotla, in Kozjanski park.
 • Predvideni dosežki: pripravljene promocijske eko gajbice, analiza ekološke ponudbe in katalog podeželskih tržnic

 

Aktivnost 3: Promocija lokalne hrane, ekološkega kmetijstva in strategije od vil do vilic: delavnice, predavanja in izobraževanja

 • Izvedba izobraževanj in delavnic o pomenu lokalne prehrane, kratkih dobavnih verig, ozaveščanja o podnebnih spremembah in prilagajanje nanje tudi z vidika pridelave lokalne hrane in kratkih dobavnih verig, strategije od vil do vilic:
 • Skupni promocijsko-prodajni dogodek Praznik kozjanskega jabolka: ureditev stojnic, promocijska akcija novih produktov: gajbice.
 • Izvedba animacijske delavnice/predavanja, kjer bi konvencionalne ponudnike spodbudili k temu, da razmislijo o prestopu v ekološko kmetovanje.
 • Spada pod vsebinski sklop 4
 • Izvedba: 1. in 2. faza
 • Upravičenec: LAS Obsotelje in Kozjansko, RA Sotla, in Kozjanski park.
 • Predvideni dosežki: pripravljene promocijske eko gajbice; nov produkt, izvedba predstavitve na Prazniku kozjanskega jabolka, izvedba delavnic in udeležba na njih.

 

Aktivnost 4: Ogled dobre prakse v tujini

 • ogled dobrih praks v okviru delovnih srečanj
 • ogled dobrih praks v partnerskih LAS-ih in LAS iz Bolgarije in prenos znanja na slovensko območje
 • vsebinski sklop: 5
 • izvedba: 2. faza
 • upravičenec: LAS Obsotelje in Kozjansko, RA Sotla, in Kozjanski park.
 • predvideni dosežki: uspešni izvedeni ogledi dobrih praks in implementacija znanja na območju LAS Obsotelje in Kozjansko

 

Aktivnost 5: Vodenje in koordinacija

 • Vodenje in koordinacija operacije
 • Organizacija 1 delovnega srečanja in udeležba na 5 delovnih srečanjih partnerskih LAS, z raznoliko tematiko, in sicer:
 • LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline,1x
 • LAS Raznolikost podeželja, 1x
 • LAS Od Pohorja do Bohorja, 1x
 • LAS Obsotelje in Kozjansko,1x
 • LAS Spodnje Savinjske doline, 1x
 • LASi iz Bolgarije 1x
 • priprava gradiva za izobraževanje in ozaveščanje o prilagajanju na podnebne spremembe in varovanju okolja
 • Spada pod vsebinski sklop 6
 • Izvedba: 1. faza in 2. faza
 • Upravičenec: Razvojna agencija Sotla
 • Predviden dosežek: uspešno izvedena in zaključena operacija

 

Aktivnost 6: Promocija operacije

 • promocija aktivnosti in rezultatov operacije preko spletne strani LAS, socialnih omrežij, lokalnih časopisov
 • spada pod vsebinski sklop 6
 • izvedba: 1. in 2. faza
 • Upravičenec: Razvoja agencija Sotla
 • predvideni dosežki: uspešno izvedena promocija aktivnosti in rezultatov operacije

 

Pričakovani rezultati:

 • uspešno izvedena in zaključena operacija
 • razviti novi produkti, kot rezultat naložb na ekoloških kmetijah in dopolnilnih dejavnostih;
 • ureditev novih in že obstoječih tržnih mest za prodajo ekoloških izdelkov;
 • vključenost ranljivih skupin;
 • izdelan promocijski material;
 • izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji LAS, implementacija znanja;
 • večja prepoznavnost tržnic in ekoloških kmetij (dopolnilnih dejavnosti) na območju partnerskih LAS;
 • širjenje ponudbe ekološke hrane;
 • združitev ekološke ponudbe na območju Savinjske statistične regije in širše;
 • dvig kvalitete bivanja za lokalno prebivalstvo, preko širjenja ponudbe lokalnih/ekoloških izdelkov;
 • prenos znanja in informacij na lokalno prebivalstvo in deležnike;
 • pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS (s povezovanjem z drugimi LAS-i in aktivnostmi operacije bo LAS bolj prepoznaven tako na ravni Slovenije kot tudi širše; promocija operacije in aktivnosti preko spletne strani in socialnih omrežij bo omogočila širšo prepoznavnost).

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

 

Povezava na spletno stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Povezava na spletno stran LAS Obsotelje in Kozjansko 
Povezava na spletno stran EU skladi 
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP 
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja 

Pametne vasi za jutri

Pametne vasi za jutri

Pametne vasi za jutri

Predstavitev sofinancirane aktivnosti 

Naziv aktivnosti:

19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (3.JR)


OPERACIJA: Pametne vasi za jutri

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od štirih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 3. Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2020 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema zmanjševanja poseljenosti podeželja.


VKLJUČENI PARTNERJI:

 • LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško (vodilni partner) • LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer • LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci • LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah


RAZLOG ZA IZVEDBO OPERACIJE:

V Evropski uniji tehnološke spremembe predstavljajo velik izziv za podeželje. Da bi to lahko ustrezno odgovorilo nanje, je potrebno oblikovati nekatere nove koncepte, med katerimi velja izpostaviti koncept tako imenovanih »Pametne vasi za jutri«. Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema, ki ga opredeljuje tudi Program razvoja podeželja 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP), to je zmanjševanje poseljenosti podeželja. Če ne bomo sistematično pristopili k reševanju omenjenega problema, lahko zmanjševanje poseljenosti podeželja privede do družbeno nezaželenega praznjenja območij, zato v operaciji zasledujemo cilj ohranjanja vitalnosti podeželskih območij, na eni strani z infrastrukturno ureditvijo, na drugi strani pa z razvojem pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo. Posebno pozornost bomo namenili vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje sooča s hitrim staranjem prebivalstva, ki ga je potrebno ustrezno reševati. Koncept pametnih vasi za jutri med drugim zajema povezovanje lokalnih pridelovalcev in potrošnikov ter omogoča usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe). Izobraževanja bodo izvedena na podeželju in tako še bolj približana prebivalcem na vasi. Z namenom, da dosežemo cilje projekta bomo LAS – i izvedli tudi vmesno in končno evalvacijo razvitih modelov. Operacija bo podeželju skozi pilotne izvedbe in različna usposabljanja doprinesla pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in možnosti za nova delovna mesta na podeželju.

CILJI OPERACIJE SODELOVANJA:

 • ohranitev vitalnega, razvitega, poseljenega slovenskega podeželja za kakovostno bivanje
 • povečati poseljenost podeželja
 • oblikovanje pilotnih modelov pametnih rešitev, ki ohranjajo podeželje živo
 • povezati lokalne pridelovalce in potrošnike z namenom usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe)


AKTIVNOSTI:

V okviru operacije bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • Vodenje in koordinacija projekta
 • Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«
 • Oblikovanje pilotnih modelov – programov za pametne vasi – vasi za starejše
 • Izvedba pilotnih modelov oz. programov na podeželju
 • Ogled in prenos dobrih praks
 • Usposabljanje za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju
 • Promocijske aktivnosti
 • Skupna evalvacija projekta
Popotnikom prijazna turistična destinacija

Popotnikom prijazna turistična destinacija

Popotnikom prijazna turistična destinacija

Prijavitelj, upravičenec, vodilni partner:
OBČINA ROGAŠKA SLATINA

 

Projektni partnerji:
OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA
MLADINSKI SVET OBČINE ROGAŠKA SLATINA


Čas izvajanja aktivnosti:

 • 1. 1. 2019 – 31. 8. 2019.

Projekt je bil izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.« Vrednost celotne operacije znaša 165.304,11 EUR, prijavitelju in projektnim partnerjem je odobreno sofinanciranje v višini 69.904,00 EUR. Razliko so zagotovili prijavitelj in projektni partnerji iz lastnih sredstev.


Umestitev operacije glede na Strategijo lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020:

 • Tematsko področje: »2. Razvoj osnovnih sredstev;«
 • Ukrep: »2.1. Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja;«
 • Cilj: »2.1.1. Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo.«

 

Operacija z navedenimi rešitvami odgovarja na sledeče glavne izzive iz aktualne strategije lokalnega razvoja, oz. postavlja sledeče cilje: vzpostaviti pogoje za trženje lokalnih proizvodov in storitev, spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti, razvijati dodatno »zeleno« ponudbo območja, razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo, vzpostavljati pogoje za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje, ohraniti obstoječe naravne danosti, dvigniti ozaveščenost prebivalstva o pomenu varstva narave in okolje.

Povzetek:
Namen operacije je omogočati razvoj dodatne turistične ponudbe, ki je pogojena z ustrezno podporno infrastrukturo. Ureditev parkirišča za avtodome in izvedba podpornih aktivnosti prinašata razvoj specializiranih in tržno usmerjenih novih turističnih produktov, ureditev polnilne postaje za električne avtomobile omogoča privlačnejšo in urejeno življenjsko okolje za prebivalce območja. Turistična destinacija Obsotelje in Kozjansko je z izvedbo projektnih aktivnosti postala prijaznejša do popotnikov, stacionarnih gostov in lokalnega prebivalstva.

 

Cilji:

 • Omogočiti razvoj novih turističnih produktov;
 • Izvesti manjša vlaganja v podporno infrastrukturo;
 • Vplivati pozitivno na okolje in okoljsko osveščenost;
 • Omogočiti večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.


Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Izvedba gradnje – ureditev parkirišča za avtodome in polnilne postaje za električne avtomobile;
 • Izvedba učnih delavnic za ranljive skupine;
 • Priprava turističnih paketov za ciljne skupine;
 • Informiranje in komuniciranje o operaciji.

 

Pričakovani rezultati aktivnosti:

 • Učne delavnice za ranljive skupine – 5x;
 • Izvedeno parkirišče za avtodome;
 • Izvedena polnilna postaja za električne avtomobile;
 • Izdelani turistični paketi za ciljno skupino uporabniki avtodomov;
 • O operaciji informirane javnosti;
 • Novo delovno mesto.

 

Povezava na spletno stran LAS Obsotelje in Kozjansko
Povezava na spletno stran EU skladi
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja

Aktivacija Obsotelja

Aktivacija Obsotelja

Aktivacija Obsotelja

Prijavitelj, upravičenec, vodilni partner:

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

 

Projektni partnerji: SMUČARSKI KLUB ROGAŠKA

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Projekt je izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.« Vrednost celotne operacije znaša 194.931,28 EUR, prijavitelju in projektnim partnerjem je odobreno sofinanciranje v višini 100.000,00 EUR. Razliko v višini 94.931,28 EUR zagotavljajo prijavitelj in projektni partnerji iz lastnih sredstev.

 

Umestitev operacije glede na Strategijo lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020:

 

 • Tematsko področje: »4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin;«
 • Ukrep: »4.1: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijska povezovanja in zdravega življenjskega sloga;«
 • Cilj: »4.1.2: Vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog.«

 

Operacija z navedenimi rešitvami odgovarja na sledeče glavne izzive iz aktualne strategije lokalnega razvoja, oz. postavlja sledeče cilje: vzpostavljati pogoje za aktivnosti zdravega življenjskega sloga; izboljšati pogoje življenja lokalnega prebivalstva; spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje; osveščati o pomenu zdravega življenjskega sloga in vseživljenjskega učenja; spodbujati vključevanje ranljivih skupin v družbeno življenje; razvijati novo »zeleno« ponudbo območja in oblikovati nove turistične produkte; ohranjati visoko kakovost podeželskega območja kot turistične destinacije; preprečevati negativne vplive na okolje.

 

Povzetek:

 

Namen operacije »Aktivacija Obsotelja« je povečati dostopnost športno-rekreacijske infrastrukture in spodbujati zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga in medgeneracijskega povezovanja. Aktivnosti operacije so usmerjene v zagotavljanje pogojev za nadaljnje obratovanje Smučišča Janina, »energetsko prijazno« ureditev javne športno-rekreacijske infrastrukture v Kostrivnici in preko delavnic za izboljšanje kompetenc na področju turistične ponudbe in ekologije tudi v spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga na celotnem območju Obsotelja in Kozjanskega.

 

Cilji:

 

 • vzpostaviti pogoje za aktiven življenjski slog;
 • omogočiti večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin;
 • vplivati pozitivno na okolje in okoljsko osveščenost;
 • podpirati trajnostni (turistični) razvoj območja.

 

Čas izvajanja aktivnosti:

 

 • 1. 1. 2021 – 30. 9. 2021.

 

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 

 • Izvedba gradnje – športno-rekreacijski park Kostrivnica;
 • Nakup premične opreme – snežni top;
 • Izvedba učnih delavnic za ranljive skupine;
 • Informiranje in komuniciranje o operaciji.

 

Pričakovani rezultati aktivnosti:

 

 • javni športno rekreacijski park Kostrivnica, ki vključuje: ureditev novega otroškega igrišča, ureditev novega igrišča za odbojko na mivki, obnovo obstoječega igrišča za mali nogomet, vključno z vgradnjo umetne trave in zamenjavo obstoječih svetil z LED svetili (ukrep URE), ter obnovo obstoječega košarkarskega igrišča, vključno z vgradnjo gumene podlage;
 • nabavljena oprema – snežni top za Smučišča Janina;
 • izvedene učne delavnice (5x) za ranljive skupine, za izboljšanje osnovnih kompetenc na področju turistične ponudbe in ekologije;
 • vključene javnosti.

 

Povezava na spletno stran LAS Obsotelje in Kozjansko
Povezava na spletno stran EU skladi
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja