Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Pametne vasi za jutri

Predstavitev sofinancirane aktivnosti 

Naziv aktivnosti:

19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (3.JR)


OPERACIJA: Pametne vasi za jutri

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od štirih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 3. Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2020 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema zmanjševanja poseljenosti podeželja.


VKLJUČENI PARTNERJI:

 • LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško (vodilni partner) • LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer • LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci • LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah


RAZLOG ZA IZVEDBO OPERACIJE:

V Evropski uniji tehnološke spremembe predstavljajo velik izziv za podeželje. Da bi to lahko ustrezno odgovorilo nanje, je potrebno oblikovati nekatere nove koncepte, med katerimi velja izpostaviti koncept tako imenovanih »Pametne vasi za jutri«. Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema, ki ga opredeljuje tudi Program razvoja podeželja 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP), to je zmanjševanje poseljenosti podeželja. Če ne bomo sistematično pristopili k reševanju omenjenega problema, lahko zmanjševanje poseljenosti podeželja privede do družbeno nezaželenega praznjenja območij, zato v operaciji zasledujemo cilj ohranjanja vitalnosti podeželskih območij, na eni strani z infrastrukturno ureditvijo, na drugi strani pa z razvojem pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo. Posebno pozornost bomo namenili vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje sooča s hitrim staranjem prebivalstva, ki ga je potrebno ustrezno reševati. Koncept pametnih vasi za jutri med drugim zajema povezovanje lokalnih pridelovalcev in potrošnikov ter omogoča usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe). Izobraževanja bodo izvedena na podeželju in tako še bolj približana prebivalcem na vasi. Z namenom, da dosežemo cilje projekta bomo LAS – i izvedli tudi vmesno in končno evalvacijo razvitih modelov. Operacija bo podeželju skozi pilotne izvedbe in različna usposabljanja doprinesla pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in možnosti za nova delovna mesta na podeželju.

CILJI OPERACIJE SODELOVANJA:

 • ohranitev vitalnega, razvitega, poseljenega slovenskega podeželja za kakovostno bivanje
 • povečati poseljenost podeželja
 • oblikovanje pilotnih modelov pametnih rešitev, ki ohranjajo podeželje živo
 • povezati lokalne pridelovalce in potrošnike z namenom usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe)


AKTIVNOSTI:

V okviru operacije bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • Vodenje in koordinacija projekta
 • Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«
 • Oblikovanje pilotnih modelov – programov za pametne vasi – vasi za starejše
 • Izvedba pilotnih modelov oz. programov na podeželju
 • Ogled in prenos dobrih praks
 • Usposabljanje za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju
 • Promocijske aktivnosti
 • Skupna evalvacija projekta

Popotnikom prijazna turistična destinacija

Prijavitelj, upravičenec, vodilni partner:
OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Projektni partnerji:
OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA
MLADINSKI SVET OBČINE ROGAŠKA SLATINA


Čas izvajanja aktivnosti:

 • 1. 1. 2019 – 31. 8. 2019.

Projekt je bil izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.« Vrednost celotne operacije znaša 165.304,11 EUR, prijavitelju in projektnim partnerjem je odobreno sofinanciranje v višini 69.904,00 EUR. Razliko so zagotovili prijavitelj in projektni partnerji iz lastnih sredstev.


Umestitev operacije glede na Strategijo lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020:

 • Tematsko področje: »2. Razvoj osnovnih sredstev;«
 • Ukrep: »2.1. Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja;«
 • Cilj: »2.1.1. Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo.«

 

Operacija z navedenimi rešitvami odgovarja na sledeče glavne izzive iz aktualne strategije lokalnega razvoja, oz. postavlja sledeče cilje: vzpostaviti pogoje za trženje lokalnih proizvodov in storitev, spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti, razvijati dodatno »zeleno« ponudbo območja, razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo, vzpostavljati pogoje za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje, ohraniti obstoječe naravne danosti, dvigniti ozaveščenost prebivalstva o pomenu varstva narave in okolje.

Povzetek:
Namen operacije je omogočati razvoj dodatne turistične ponudbe, ki je pogojena z ustrezno podporno infrastrukturo. Ureditev parkirišča za avtodome in izvedba podpornih aktivnosti prinašata razvoj specializiranih in tržno usmerjenih novih turističnih produktov, ureditev polnilne postaje za električne avtomobile omogoča privlačnejšo in urejeno življenjsko okolje za prebivalce območja. Turistična destinacija Obsotelje in Kozjansko je z izvedbo projektnih aktivnosti postala prijaznejša do popotnikov, stacionarnih gostov in lokalnega prebivalstva.

 

Cilji:

 • Omogočiti razvoj novih turističnih produktov;
 • Izvesti manjša vlaganja v podporno infrastrukturo;
 • Vplivati pozitivno na okolje in okoljsko osveščenost;
 • Omogočiti večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.


Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Izvedba gradnje – ureditev parkirišča za avtodome in polnilne postaje za električne avtomobile;
 • Izvedba učnih delavnic za ranljive skupine;
 • Priprava turističnih paketov za ciljne skupine;
 • Informiranje in komuniciranje o operaciji.

 

Pričakovani rezultati aktivnosti:

 • Učne delavnice za ranljive skupine – 5x;
 • Izvedeno parkirišče za avtodome;
 • Izvedena polnilna postaja za električne avtomobile;
 • Izdelani turistični paketi za ciljno skupino uporabniki avtodomov;
 • O operaciji informirane javnosti;
 • Novo delovno mesto.

 

Povezava na spletno stran LAS Obsotelje in Kozjansko
Povezava na spletno stran EU skladi
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja

Aktivacija Obsotelja

Prijavitelj, upravičenec, vodilni partner:

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

 

Projektni partnerji: SMUČARSKI KLUB ROGAŠKA

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Projekt je izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.« Vrednost celotne operacije znaša 194.931,28 EUR, prijavitelju in projektnim partnerjem je odobreno sofinanciranje v višini 100.000,00 EUR. Razliko v višini 94.931,28 EUR zagotavljajo prijavitelj in projektni partnerji iz lastnih sredstev.

 

Umestitev operacije glede na Strategijo lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020:

 • Tematsko področje: »4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin;«
 • Ukrep: »4.1: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijska povezovanja in zdravega življenjskega sloga;«
 • Cilj: »4.1.2: Vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog.«

 

Operacija z navedenimi rešitvami odgovarja na sledeče glavne izzive iz aktualne strategije lokalnega razvoja, oz. postavlja sledeče cilje: vzpostavljati pogoje za aktivnosti zdravega življenjskega sloga; izboljšati pogoje življenja lokalnega prebivalstva; spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje; osveščati o pomenu zdravega življenjskega sloga in vseživljenjskega učenja; spodbujati vključevanje ranljivih skupin v družbeno življenje; razvijati novo »zeleno« ponudbo območja in oblikovati nove turistične produkte; ohranjati visoko kakovost podeželskega območja kot turistične destinacije; preprečevati negativne vplive na okolje.

 

Povzetek:

Namen operacije »Aktivacija Obsotelja« je povečati dostopnost športno-rekreacijske infrastrukture in spodbujati zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga in medgeneracijskega povezovanja. Aktivnosti operacije so usmerjene v zagotavljanje pogojev za nadaljnje obratovanje Smučišča Janina, »energetsko prijazno« ureditev javne športno-rekreacijske infrastrukture v Kostrivnici in preko delavnic za izboljšanje kompetenc na področju turistične ponudbe in ekologije tudi v spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga na celotnem območju Obsotelja in Kozjanskega.

 

Cilji:

 • vzpostaviti pogoje za aktiven življenjski slog;
 • omogočiti večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin;
 • vplivati pozitivno na okolje in okoljsko osveščenost;
 • podpirati trajnostni (turistični) razvoj območja.

 

Čas izvajanja aktivnosti:

 • 1. 1. 2021 – 30. 9. 2021.

 

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Izvedba gradnje – športno-rekreacijski park Kostrivnica;
 • Nakup premične opreme – snežni top;
 • Izvedba učnih delavnic za ranljive skupine;
 • Informiranje in komuniciranje o operaciji.

 

Pričakovani rezultati aktivnosti:

 • javni športno rekreacijski park Kostrivnica, ki vključuje: ureditev novega otroškega igrišča, ureditev novega igrišča za odbojko na mivki, obnovo obstoječega igrišča za mali nogomet, vključno z vgradnjo umetne trave in zamenjavo obstoječih svetil z LED svetili (ukrep URE), ter obnovo obstoječega košarkarskega igrišča, vključno z vgradnjo gumene podlage;
 • nabavljena oprema – snežni top za Smučišča Janina;
 • izvedene učne delavnice (5x) za ranljive skupine, za izboljšanje osnovnih kompetenc na področju turistične ponudbe in ekologije;
 • vključene javnosti.

 

Povezava na spletno stran LAS Obsotelje in Kozjansko
Povezava na spletno stran EU skladi
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja