Poziv občanom, ki so utrpeli škodo na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023

14. 11. 2023

Občina Rogaška Slatina, na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje, z dne 9. 11. 2023, poziva lastnike kmetijskih zemljišč za prijavo škode na trajnih nasadih nastalih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023.

Oškodovanci prijavijo škodo na obrazcu 2 (ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih povzročene po naravni nesreči), ki je priloga temu pozivu in je na voljo tudi na vložišču Občine Rogaška Slatina. Izpolnjenemu obrazcu 2 priložite kopijo Zbirne - subvencijske vloge za leto 2023na kateri  pod posamezno vrsto trajnega nasada vpišete % poškodovanosti; posledično zaradi tega v obrazcu 2 ni potrebno izpolnjevati tabele pod točko 2 (Ocena škode).

Pri izpolnjevanju obrazca 2 naj oškodovanci upoštevajo šifrant kmetijskih kultur, ki je prilogi tega poziva.

Čitljivo izpolnjeno in dvakrat podpisano prijavo oškodovanci v času uradnih ur osebno dostavijo v vložišče občine ali po pošti pošljejo na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina do vključno petka, 17. novembra 2023.

Za dodatne informacije lahko v času uradnih ur pokličete na tel. št.: (03) 81 81 716 (Simona Dobnik), e naslov: obcina@rogaska-slatina.si.

Ocena škode se bo izdelala za reševanje potreb pri izvajanju ukrepov kmetijske politike Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na podlagi ocenjene škode bodo imeli oškodovanci možnost uveljavljanja znižanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znižanja najemnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter uveljavljanja višje sile v okviru ukrepov tekoče kmetijske politike. Ocenjena škoda bo tudi podlaga za oblikovanje pomoči najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom.