Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, k.o. 1171

28. 03. 2024

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, na podlagi 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

Namero

 

o menjavi občinskih nepremičnin z nepremičninama v lasti fizične osebe,  po metodi neposredne pogodbe, skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina iz 13. redne seje z dne 28.2.2024:

 

 

1.1. nepremičnini v občinski lasti, katastrska občina 1171 parc. št.1019 in 1021/1 za nepremičnino v lasti fizične osebe, k.o. 1171  parc.št. 1403/10.

 

Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Rogaška Slatina.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je ga. Petra Gašparić, petra.gasparic@rogaska-slatina.si, 038181715.

 

Občina Rogaška Slatina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

 

 

 

 

Povabilo k oddaji ponudbe št. 478 -0008/2024

 

  1. Naziv in sedež upravljavca

 

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

  1. Opis predmeta menjave

 

2.1.  nepremičnini v občinski lasti, katastrska občina 1171 parc. št. 1019 in 1021/1 za nepremičnino v lasti fizične osebe, k.o. 1171  parc.št. 1403/10.

 

 

  1. Pravni pregled stanja stvarnega premoženja

 

Pri nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini.

 

  1. Rok in način oddaje ponudbe

 

Ponudnik mora oddati ponudbo na priloženem obrazcu do vključno 29.4.2024. Ponudba se odda po pošti na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina. Osebno prineseno ponudbo je potrebno do navedenega datuma oddati v vložišču Občine Rogaška Slatina. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele do izteka navedenega roka oziroma bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan navedenega roka. Ponudbe, predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja obveščeni najkasneje v roku 15 dni po zaključenem zbiranju ponudb.

 

  1. Ponudbena cena

 

Zemljišča se menjujejo po principu »kos za kos«.

 

  1. Način in rok plačila vrednostne razlike

 

Nepremičnine v predvidenih sklopih za menjavo so enakovredne.

 

  1. Sklenitev pogodbe

 

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil nepremičnino iz 1. točke te objave. Vsaka stranka bo pri izvedbi pravnega posla prevzela svoje stroške (stroške notarskih storitev ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi), občina bo prevzela stroške plačila davka na promet nepremičnin. Nepremičnine bodo menjane po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi menjalne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

  1. Dodatna pojasnila in ogled

 

Vsa dodatna pojasnila dobijo zainteresirani ponudniki pri ge. Petra Gašparić, št. 03 8181715.

  1. Opozorilo

 

Občina Rogaška Slatina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopke razpolaganja. 

 

  1. Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V ELEKTRONSKIH ZBIRKAH IN ZBIRKAH DOKUMENTARNEGA GRADIVA OBČINE ROGAŠKA SLATINA

10.1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

10.2 Kontakt skrbnika zbirke osebnih podatkov in pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na Občini Rogaška Slatina: Petra Gašparić, petra.gasparic@rogaska-slatina.si

10.3 Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Namen: razpolaganje oz. pridobivanje stvarnega premoženja občine.

Pravna podlaga: 52. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20), 19. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in pogodba. Obdelovani osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonska številka, e-naslov, EMŠO, davčna številka in TRR. Osebni podatki se pridobijo neposredno od posameznika oz. neposredno od osebe, ki odda ponudbo na obrazcu, ki je priložen objavljeni nameri o prodaji nepremičnine.

10.4 Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: Občina Rogaška Slatina osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam.

10.5 Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:  Občina Rogaška Slatina podatkov ne bo prenašala v tretje države ali v mednarodne organizacije.

10.6 Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: Osebne podatke hranimo skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 - odl. US, 51/14) in Pravilnikom o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, št. 49/19).

10.7 Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva:

- dostop do osebnih podatkov, skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR),

- popravek osebnih podatkov, skladno s 16. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR),

- izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), kadar so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR) in

- omejitev obdelave, kadar so izpolnjene predpostavke iz 18. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR). Upravljavec (skrbnik zbirke osebnih podatkov) je dolžan vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporočiti vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave, pod pogoji 19. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR).

10.8 Posameznik lahko svoje pravice iz te točke zahteva pri skrbniku zbirke osebnih podatkov iz prve alineje druge točke tega obvestila. Če s svojo zahtevo za varstvo podatkov ni uspešen, se lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov in elektronski naslov, naveden v drugi alineji druge točke tega obvestila.

10.9 Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Občina Rogaška Slatina ne izvaja avtomatiziranega odločanja na podlagi profiliranja z osebnimi podatki.

10.10 Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01/230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si.

 

Obrazec za prijavo namere sklenitve menjalne pogodbe (17,55 KB)