Sporočilo za javnost v zvezi s prenosom nepremičnega premoženja ožjih delov občine na Občino Rogaška Slatina

05. 06. 2024

Občina Rogaška Slatina obvešča zainteresirano javnost, da je svetom treh ožjih delov občine, KS Kostrivnica, KS Sv. Florijan in MKS Rogaška Slatina, v podpis ponudila pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnega premoženja v lasti krajevnih skupnosti na Občino Rogaška Slatina.

 

Ožji deli občine so namreč neposredni proračunski uporabniki, na podlagi Statuta Občine Rogaška Slatina pa tudi pravne osebe javnega prava ter deli občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko - finančnem in pravnem smislu. Posamezne nepremičnine so bile v zemljiški knjigi zgodovinsko vpisane kot last krajevnih skupnosti, za kar pa ni pravne podlage. Ožji deli občin v Sloveniji namreč niso oblika oblasti, ampak oblika participacije prebivalcev v odločanju o lokalnih zadevah.

 

Predlog prenosa nepremičnin temelji na zakonski podlagi in sicer na 7. členu Zakona o lokalni samoupravi, ki decidirano navaja, da so občine osebe javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja ter na veljavnem Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2024.

 

Pravni status krajevnih skupnosti na območju občine, njihovi sedeži ter način delovanja se s predlaganim prenosom nepremičnega premoženja v ničemer ne spreminja; smisel in namen delovanja krajevnih skupnosti je namreč največji prav na področju sodelovanja z občani iz območij naselij v posamezni krajevni skupnosti.

 

Številka: 478 - 0003/2024

Datum:    5.6.2024

 

Objava: 

uradna spletna stran občine

Rogaške novice