Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, k.o. Drevenik

05. 06. 2024

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in v skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Rogaška Slatina objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

 

Občina Rogaška Slatina bo, na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 29.5.2024 in pravnomočne ugotovitvene odločbe Občin Rogaška Slatina o izbrisu javnega dobra na nepremičnini, parc.št. 1225/2 k.o. 1165pristopila k sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe z lastnikom gradbene parcele stanovanjskega objekta na naslovu Drevenik (zaokrožitev gradbene parcele). Občina Rogaška Slatina (upravljalec nepremičnine) bo - po poteku objave namere - za ceno 655,00 EUR prodala nepremičnino, parc.št.  1225/2 k.o. 1165. Nepremičnina ni obremenjena.

 

Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po podpisu pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

 

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe se objavi na spletni strani Občine Rogaška Slatina in traja 20 dni. 

 

 

Številka:  478 - 0012/2024

Datum:    5. 6. 2024

 

 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V ELEKTRONSKIH ZBIRKAH IN ZBIRKAH DOKUMENTARNEGA GRADIVA OBČINE ROGAŠKA SLATINA

10.1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

10.2 Kontakt skrbnika zbirke osebnih podatkov in pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na Občini Rogaška Slatina: Petra Gašparić, petra.gasparic@rogaska-slatina.si

10.3 Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Namen: razpolaganje oz. pridobivanje stvarnega premoženja občine.

Pravna podlaga: 52. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20), 19. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in pogodba. Obdelovani osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonska številka, e-naslov, EMŠO, davčna številka in TRR. Osebni podatki se pridobijo neposredno od posameznika oz. neposredno od osebe, ki odda ponudbo na obrazcu, ki je priložen objavljeni nameri o prodaji nepremičnine.

10.4 Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: Občina Rogaška Slatina osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam.

10.5 Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:  Občina Rogaška Slatina podatkov ne bo prenašala v tretje države ali v mednarodne organizacije.

10.6 Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: Osebne podatke hranimo skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 - odl. US, 51/14) in Pravilnikom o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, št. 49/19).

10.7 Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva:

- dostop do osebnih podatkov, skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR),

- popravek osebnih podatkov, skladno s 16. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR),

- izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), kadar so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR) in

- omejitev obdelave, kadar so izpolnjene predpostavke iz 18. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR). Upravljavec (skrbnik zbirke osebnih podatkov) je dolžan vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporočiti vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave, pod pogoji 19. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR).

10.8 Posameznik lahko svoje pravice iz te točke zahteva pri skrbniku zbirke osebnih podatkov iz prve alineje druge točke tega obvestila. Če s svojo zahtevo za varstvo podatkov ni uspešen, se lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov in elektronski naslov, naveden v drugi alineji druge točke tega obvestila.

10.9 Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Občina Rogaška Slatina ne izvaja avtomatiziranega odločanja na podlagi profiliranja z osebnimi podatki.

10.10 Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01/230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si.