Vročanje z javnim naznanilom (2)

11. 04. 2019

Občina Rogaška Slatina na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku na oglasni in spletni strani občine objavlja ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

T: 03 81 81 700
F: 03 81 81 724
E: obcina@rogaska-slatina.si
www.rogaska-slatina.si

 

Številka: 0320-0002/2019-05
Datum: 11.4.2019

 

Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – ODL. US: Up-2925/07-15, U-I21/07-18, 76/08 in 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09 in 51/10), 46. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) ter Sklepa o ukinitvi javnega dobra z dne 27.2.2019, sprejetega na 3. redni seji in objavljenega v Uradnem listu RS, št. 14/19 z dne 8.3.2019 izdaja naslednjo

 

 

UGOTOVITVENO ODLOČBO

o ukinitvi statusa javnega dobra

 

1. Nepremičnini parc.št. 511/2 (ID 6545911) k.o. 1195 Rjavica, pri kateri je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro, preneha status javnega dobra.

2. Na nepremičnini iz prejšnje točke pridobi lastninsko pravico Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, matična številka: 5883946.

3. Ta ugotovitvena odločba se po pravnomočnosti pošlje zemljiški knjigi zaradi izbrisa zaznambe o javnem dobru.

4. Posebni stroški postopka niso nastali.

 

Obrazložitev:

 

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na svoji 3. redni seji dne 27.2.2019 sprejel sklep, da se nepremičnini, navedeni v 1. točki izreka te ugotovitvene odločbe, pri kateri je bil v zemljiški knjigi vpisano javno dobro, ukine status javnega dobra. Sklep je bil objavljen v Uradnem list RS, št. 14/19 z dne 8.3.2019.

 

Ta ugotovitvena odločba je izdana na podlagi Sklepa o ukinitvi javnega dobra, objavljenega v Uradnem list RS, št. 14/19 z dne 8.3.2019. Sklep o ukinitvi javnega dobra je pričel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 9.3.2019.

 

Občinska uprava pošlje pravnomočno ugotovitveno odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o ukinitvi javnega dobra.

 

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. členu Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10- UPB5) takse prosta.

 

S tem je odločba utemeljena.

 

Pravni pouk:

Zoper odločbo je dovoljena pritožna županu Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina v roku 15 dni od javnega naznanila. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal oziroma se pošlje priporočeno po pošti.

 

 

Pripravila:

Petra Gašparić l.r.
Podsekretarka

 

Marjan Čuješ l.r.
Tajnik občine

 

 

 

 

Vročiti:

- objava na oglasni deski Občine Rogaška Slatina,

- objava na spletni strani Občine Rogaška Slatina,

- Okrajno sodišče V Šmarju pri Jelšah – zemljiška knjiga,

- zbirka dokumentarnega gradiva.