Predlaganje kandidatov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

20. 03. 2019

Poziv za predlaganje kandidatov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina. Predloge lahko podate do 3. aprila 2019. Pozvane šole, policiji, avto šole, vrtec, ZŠAM ter srednješolski center v občini.

Poziv za predlaganje kandidatov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina (SPV)

 

Spoštovani,

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina (SPV) je pomemben strokovno posvetovalni občinski organ, ki v sodelovanju z državnimi in lokalnimi organi, organizacijami in institucijami, načrtuje in usklajuje naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu.

Podlaga za imenovanje SPV je občinski Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina, (Ur. list RS, št. 17/2015), ki je bil sprejet na podlagi Zakona o voznikih (Ur. list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 - ZNOrg) ter Statuta Občine Rogaška Slatina.

SPV sestavljajo predstavniki organov lokalne skupnosti ter drugih organov, organizacij in institucij z območja občine, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu. To so predvsem predstavniki:

– vzgojno izobraževalnih organizacij

– medobčinskega inšpektorata in redarstva

– policije

– občinske uprave

– šol vožnje

– upravljavcev cest in drugih izvajalcev

– strokovnih in poklicnih društev s področja prometne varnosti.

 

Na tej podlagi vas pozivamo, da na občino Rogaška Slatina posredujete predlog vaše ustanove za imenovanje člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Predloge lahko podate do 3. aprila 2019. Pošljite jih lahko: po klasični pošti na naslov občine ali po e-pošti obcina@rogaska-slatina.si, ali po faksu št. 03/81-81-724 ali jih oddate osebno na vložišču občine.

 

Svet ima predsednika in 6 članov. Njihov mandat traja štiri leta. Predsednika in člane SPV bo imenoval občinski svet na podlagi prejetih predlogov, ki jih bo predhodno obravnavala Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Člani SPV so za svoje delo upravičeni do sejnin.

 

S spoštovanjem,

 

mag. Andrejka Flucher l. r.

Predsednica komisije

 

Priloge: