Javni poziv za predlaganje kandidatov

08. 03. 2019

Kandidate v razpisana delovna telesa lahko Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagate do dne 14.3.2019

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

T: 03 81 81 700
F: 03 81 81 724
E: obcina@rogaska-slatina.si

članom občinskega sveta
političnim strankam
krajevnim skupnostim
društvom in organizacijam

 

www.rogaska-slatina.si

 

 

Številka: 032-0008/2019
Datum: 6.3.2019

 

Zadeva: Poziv za predlaganje kandidatov v občasno delovno telo občinskega sveta in v Komisijo za varstvo pravico uporabnikov javnih dobrin

 

Spoštovani,

 

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na 3. redni seji ustanovil občasno delovno telo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina – Odbor za kmetijstvo ter komisijo za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrim. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo pred naslednjo sejo izvedla kandidacijski postopek.

 

Prijazno prosimo, da natančno proučite naloge in pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati za imenovanje v posamezno delovno telo/komisijo ter predloge kandidatov na priloženem obrazcu vložite na naslov Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina najkasneje do dne 15.3.2019 do 14.00 ure, lahko tudi po elektronski pošti. KMVI bo obravnavala samo predloge, ki bodo imeli predloženo pisno soglasje kandidata/ke.

 

1. Odbor za kmetijstvo opravlja naslednja dela in naloge:

– daje mnenja in predloge za ohranjanje in razvoj kmetij¬ske dejavnosti in podeželja v Občini Rogaška Slatina,

– daje mnenja in predloge za dejavnosti občine na podro¬čju organizacije in delovanja veterinarske službe ter dejavnosti občine na področju lovstva in ribištva,

– daje mnenja in predloge k aktom, ki se nanašajo na kmetijsko dejavnost,

– daje mnenja in predloge k letnemu naboru ukrepov (po vrstah ukrepov in višini sredstev za posamezni ukrep na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Rogaška Slatina za tekoče leto) na osnovi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina,

– pri svojem delovanju daje poudarek sonaravnemu kmetovanju,

– opravlja druge naloge na področju razvoja in ohranja¬nja kmetijske dejavnosti in podeželja v občini.

Odbor za kmetijstvo šteje pet članov, vsaj trije člani od¬bora se imenujejo izmed občinskih svetnikov. Mandat pred¬sednika in članov traja štiri leta, oziroma do izteka mandata članom občinskega sveta.

 

Predsednika, ki je imenovan izmed članov sveta ter člane odbora imenuje Občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imeno¬vanja.

 

2. Komisija za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin se ustanovi kot organ varstva pravic uporabnikov javnih dobrin (na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah), ki se zagotavljajo z izvajanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb v Občini Rogaška Slatina za naslednja področja:

 

1. oskrba s pitno vodo,

2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

3. zbiranje komunalnih odpadkov,

4. prevoz komunalnih odpadkov,

5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,

6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,

7. urejanje in čiščenje javnih površin,

8. vzdrževanje občinskih javnih cest,

9. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.

10. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve,

11. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja,

12. varstvo pred požarom,

13. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,

14. dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.

 

Komisija za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin ima pet članov izmed uporabnikov – občanov. Člane Komisije za varstvo pravic uporabnikov na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Občinski svet Občine Rogaška Slatina. Komisijo za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin predstavlja predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani na prvi seji.

 

Komisija za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin opravlja naslednje naloge:

 

– usklajuje, varuje in zastopa interese uporabnikov javnih dobrin in daje županu in Občinskemu svetu Občine Rogaške Slatine pripombe, poročila in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb z namenom, da le-ti sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva uporabnikov javnih dobrin,

– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do pristojnih organov Občine Rogaške Slatine,

– usklajuje interese uporabnikov v zvezi z organiziranjem in izvajanjem dejavnosti javnih služb,

– zastopa interese uporabnikov, opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in akti Občinskega sveta Občine Rogaške Slatine.

 

 

Od imenovanih predstavnikov se pričakuje, da bo aktivno deloval v organu, v katerega bo imenovan ter zagotavljal ustrezno komunikacijo med organom, občinskimi strokovnimi službami in Občinskim svetom Občine Rogaška Slatina.

 

Vaša pisne predloge pričakujemo na sedežu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina najkasneje do dne 14.3.2019 do 14.00 ure.

 

S spoštovanjem,

 

mag. Andrejka Flucher l.r.

Predsednica komisije

 

 

Objavljeno: spletna stran občine

Priloga: obrazec

 

 

Podpisani predlagatelj:

___________________________________________________________________

 

Predlagam Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot kandidata za

 

 

________________________________________________________________(navedi delovno telo oz. komisijo)

 

 

gospo oz. gospoda ___________________________________________

 

roj. __________________________________________________________

 

s stalnim prebivališčem _________________________________________________

 

 

Podpis predlagatelja:

 

 

Podpisani kandidat s predlogom predlagatelja pisno soglašam in izjavljam, da bom Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dostavil potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za imenovanje. S podpisom tega soglasja dajem privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namen postopka kandidiranja.

 

 

 

Podpis kandidatka/ke:

 

Številka: 032-0008/2019

Rogaška Slatina, dne