Namera objave sklenitve neposredne prodajne pogodbe za nepremičnini v lasti Občine Rogaška Slatina

05. 03. 2019

Občina Rogaška Slatina bo po poteku 20 dni pristopila k sklenitvi prodajnih pogodb za nepremičnini, parc.št. 552/7 in 1128/4 k.o. Rogaška Slatina

1. Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

za prodajo nepremičnine: katastrska občina 2635 parcela 1128/4 v izmeri 87 m2 v lasti občine. Nepremičnina v naravi predstavlja del gradbene parcele obstoječega objekta v Ulici XIV. divizije.

Za prodajo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba, v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 27.2.2019. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Rogaška Slatina.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Petra Gašparić, petra.gasparic@rogaska-slatina.si, 038181715.

 

Občine Rogaška Slatina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

2. Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

za prodajo nepremičnine: katastrska občina 2635 parcela 552/7 v izmeri 183 m2 v lasti občine. Nepremičnina v naravi predstavlja del gradbene parcele pod obstoječim stanovanjskim objektom v Šlandrovi ulici.

 

Za prodajo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba, v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 27.2.2019. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Rogaška Slatina.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Petra Gašparić, petra.gasparic@rogaska-slatina.si, 038181715.

 

Občine Rogaška Slatina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.