Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za kategorizirano javno cesto

30. 01. 2019

Občina Rogaška Slatina bo po poteku 20 dni od objave namere pristopila k sklenitvi menjalne pogodbe

Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

 

za menjavo nepremičnin: katastrska občina 1169 parcela 1477/6 (ID 6895679) v lasti občine za nepremičnini, katastrska občina 1167 parcela 477/2 (ID 904290) in katastrska občina 1167 parcela 469/2 (ID 829466), ki v naravi predstavljata kategorizirano občinsko javno cesto G2 107-Irje.

 

V Uradnem listu RS, št. 53/18 z dne 3.8.2018 objavljen Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 1477/6 k.o. Cerovec.

 

Za menjavo predmetnih nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Rogaška Slatina.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Petra Gašparić, petra.gasparic@rogaska-slatina.si, 038181715.

 

Občine Rogaška Slatina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.