Dodaten poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za predlaganje kandidatov

29. 01. 2019

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do dne 6.2.2019 zbira dodatne predloge predlagateljev za posamezna delovna telesa

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

T: 03 81 81 700
F: 03 81 81 724
E: obcina@rogaska-slatina.si

 

Članom občinskega sveta političnim strankam
krajevnim skupnostim, društvom in organizacijam

 

Številka: 032-0017/2019

Datum: 28.1.2019

 

Zadeva: Dodaten poziv za predlaganje kandidatov

 

Spoštovani,

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na prvi seji dne 7.1.2019 oblikovala poziv za predlaganje kandidatov v Nadzorni odbor Občine Rogaška Slatina, delovna telesa občinskega sveta, Občinsko volilno komisijo Občine Rogaška Slatina ter Svet zavoda JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina in JZ Knjižnica Rogaška Slatina in drugo. Ker za vsa telesa/organe nismo prejeli zadostnega števila glasov posredujemo ponovni poziv za predlaganje.

 

Prijazno prosimo, da natančno preučite naloge in pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati za posamezne organe ter predloge na predloženem obrazcu (ki ga poljubno krat kopirajte) vložite na naslov Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina najkasneje do dne 6.2.2019 do 12.00 ure, lahko tudi po elektronski pošti. KMVI bo obravnavala samo predloge, ki bodo imeli predloženo pisno soglasje kandidata/ke.

 

1. Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja, ki šteje pet članov, opravlja naslednje naloge:

 

 • obravnava vloge in pritožbe občanov,
 • na podlagi vlog in pritožb daje pobude in predlaga rešitve občinskemu svetu, županu in občinski upravi,
 • sprejema druge ukrepe v zvezi z vlogami in pritožbami,
 • določa število priznanj,
 • pripravlja in objavlja razpise za podelitev nagrad in priznanj,
 • izvaja izbiro med predlaganimi kandidati in pripravlja predloge sklepov za občinski svet.

 

 

Za imenovanje komisije v skladu z določbami poslovnika manjkajo predlogi za člane komisije iz vrst občanov.

 

2. Zdraviliška komisija, ki šteje pet članov, opravlja naslednje naloge:

 

 • daje mnenja in predloge o boljši urejenosti ožjega in širšega zdraviliškega jedra,
 • daje mnenja k aktom, ki se nanašajo na zdraviliško dejavnost,
 • daje mnenje in predloge o boljši promociji turistične občine,
 • opravlja druge naloge na področju turizma.

 

 

Za imenovanje komisije v skladu z določbami poslovnika manjkajo predlogi za člane iz vrst članov občinskega sveta.

 

3. Zakon o lokalnih volitvah določa, da Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namest¬niki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organi¬zacij občanov v občini ter občanov. Občinsko volilno komisijo v občini imenuje občinski svet, morajo imeti stalno prebivališče na območju občine. Občinska volilna komisija se imenuje za štiri leta. Če bi članom občinske volilne komisije prenehal mandat v času po razpisu volitev, se jim mandat podaljša do konca volitev.

 

Občinska volilna komisija:

 

 1. skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
 2. potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
 3. določa volišča;
 4. imenuje volilne odbore;
 5. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
 6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
 7. opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

 

 

Za imenovanje v skladu z določbami ZLV manjkajo dodatni predlogi, predvsem iz vrst diplomiranih pravnikov.

 

4. Svet za varstvo pravic najemnikov je predviden z določilom Stanovanjskega zakona. Občinski svet lahko ustanovi svet za varstvo pravic najemnikov, ki je sestavljen iz petih predstavnikov najemnikov. Pristojnosti sveta za varstvo pravic najemnikov so zlasti:

 

 • spremljanje uresničevanja obveznosti lastnikov najemnih stanovanj;
 • zagotavljanje brezplačnega pravnega svetovanja;
 • dajanje pobud občinskemu svetu za sprejem ustreznih ukrepov na stanovanjskem področju;
 • ugotavljanje pravic najemnikov po tem zakonu;
 • obravnavanje konkretnih kršitev s področja najemnih razmerij;
 • priprava predlogov za spremembo zakonodaje s stanovanjskega področja.

 

 

Občinska uprava zagotavlja administrativno-strokovna opravila in pogoje za delovanje ter izvrševanje nalog sveta za varstvo pravic najemnikov.

 

5. Občinska uprava je bila obveščena, da dne 24.3.2019 poteče mandat članom Skupščine javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. Organi javnega podjetja so:

 

 • skupščina
 • nadzorni svet
 • direktor
 • svet ustanoviteljev.

 

Kolikor to ni v nasprotju z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, se za svet ustanoviteljic uporabljajo določbe zakona, ki urejajo gospodarske družbe in se nanašajo na skupščino družbe.

 

Skupščina obravnava temeljna razvojna in organizacijska vprašanja javnega podjetja, ki se nanašajo na vprašanje rednega poslovanja in ki niso v pristojnosti sveta ustanoviteljic, nadzornega sveta ali občinskih svetov ustanoviteljic.

Ustanoviteljice na skupščini odločajo o:

 

 • sprejetju družbene pogodbe, ter o spremembah in dopolnitvah družbene pogodbe,
 • sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička,
 • zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
 • vračanju naknadnih vplačil,
 • delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
 • imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
 • imenovanju revizorja,
 • imenuje in razrešuje direktorja (v.d. direktorja) javnega podjetja in z njim sklepa pogodbo o zaposlitvi,
 • sprejema merila za določitev plače, pravic in obveznosti direktorja javnega podjetja in plačil predstavnikov ustanoviteljic javnega podjetja,
 • ukrepih za nadzor dela direktorja,
 • postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
 • uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju in poslovodenju,
 • zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju,
 • daje mnenje k predlogom aktov, ki jih v zvezi z javnim podjetjem oziroma opravljanjem gospodarskih javnih služb, sprejemajo občinski sveti ustanoviteljic oziroma svet ustanoviteljev,
 • drugih zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis, odlok ali družbena pogodba.

 

Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka daje ustanoviteljici en glas.

Skupščina je sestavljena iz sedmih članov. Vsaka občina ustanoviteljica ima enega člana skupščine. Mandat članov skupščine traja štiri leta. Člani skupščine so lahko po izteku mandata ponovno imenovani. Ustanoviteljice sprejmejo sklepe na skupščini.

Skupščina sprejema odločitve z javnim ali tajnim glasovanjem. Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko ustanoviteljic, da imajo večino glasov. Če ni z zakonom ali tem aktom drugače določeno, odloča skupščina z večino oddanih glasov. Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini se uporabljajo določila zakona, ki urejajo gospodarske družbe.

 

6. Članom sveta JVIZ Glasbena šola Rogaška Slatina poteče mandat dne 13.2.2019.

Svet glasbene šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:

 

 • trije predstavniki ustanovitelja,
 • pet predstavnikov delavcev šole,
 • trije predstavniki staršev.

 

 

Svet glasbene šole ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom še naslednje pristojnosti:

 

 • sprejema pravila in druge splošne akte šole,
 • določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet glasbene šole,
 • sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
 • odloča o najemanju kreditov,
 • odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov,
 • opravlja druge z zakonom in splošnimi akti glasbene šole določene naloge.

 

 

Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti občin:

 

 • Rogaška Slatina enega predstavnika;
 • Šmarje pri Jelšah enega predstavnika;
 • Podčetrtek in Rogatec skupaj enega predstavnika. Občini, ki imata skupnega predstavnika kot je določeno v prvem odstavku tega člena, ga imenujeta vsaka za eno mandatno obdobje.

 

 

Vaše predloge pričakujemo na sedežu Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina do srede, 6.2.2019 do 12.00 ure.

 

S spoštovanjem,

 

mag. Andrejka Flucher l.r.

Predsednica komisije

 

Objavljeno

- spletna stran občine.

 

Priloga:

-  Poziv z obrazcem za predlage