Odlaganja odpadkov in deponiranja na vodnih zemljiščih

07. 11. 2018

Poziv Direkcije Republike Slovenije za vode k odstranjevanju vegetacije in k prenehanju odlaganja odpadkov in deponiranja na vodnih in priobalnih zemljiščih.

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Direkcija republike Slovenije za vode
Sektor območja Savinje
Mariborska c. 88, 3000 Celje

 

Poziv k odstranjevanju vegetacije in k prenehanju odlaganja odpadkov in deponiranja na vodnih in priobalnih zemljiščih


Direkcija Republika Slovenije za vode, Sektor obmoqa Savinje, kot upravljavec vodotokov na območju porečja Savinje in dela porečja Sotle ugotavlja, da se na vodnih in priobalnih zemljiščih nabirajo podrta in poškodovana drevesa in ostala vegetacija, pojavljajo deponije silažnih bal ter odpadki, ki ovirajo in, še posebej ob pojavu visokih vod, zmanjšujejo pretočnost strug vodotokov.

Na podlagi določil 100. člena Zakona o vodah direkcija poziva lastnike in druge uporabnike vodnih in priobalnih zemljišč, da se podrta drevesa, polomljena debla in vejevje odstrani, ter odpadkov ne odlaga na brežine in meče v struge vodotokov, ker se tern dodatno poslabšuje stanje na vodah in vodni infrastrukturi ter povečuje poplavno ogroženost.

Lastnik ali drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča na vodnih in priobalnih zemljiščih ne sme odlagati materialov in snovi, o odlaganju tretjih oseb pa mora obvestiti vodovarstvenega nadzornika.

Po Zakonu o vodah mora oseba iz prejšnjega odstavka ob vodotoku 2. reda, kamor spadajo vsi vodotoki na območju Sektorja območja Savinje, razen Savinje, Pake in Sotle, sam zagotavljati odstranjevanje poškodovane zarasti na bregovih (odmrle, propadajoče zarasti), odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

Prebivalce direkcija poziva k odgovornemu odlaganju vejevja, lesne mase ter deponiranju lesa, silažnih bal, ipd., izven vodnega in priobalnega zemljišča ter izven poplavno ogroženega območja.

 

Priloga:

- Poziv