Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2018 z dopolnitvami

01. 06. 2018

Na podlagi 8. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 36/18) se objavi Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2018 z dopolnitvami.