Nadomestilo zaradi ograje ob državne meji

12. 03. 2018

Upravna enota Šmarje pri Jelšah obvešča, se bo 31.3.2018 iztekel rok za vložitev zahtevkov za nadomestilo za zemljišča, kjer je postavljena ograja ob državni meji.

Nadomestilo zaradi ograje na meji

 

Uporabnike (posestnike) in lastnike zemljišč na katerih je bila oz. je še postavljena ograja zaradi preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje obveščamo, da se bo 31. 3. 2018 iztekel rok za vložitev zahtevkov. Nadomestilo se po zakonu odmerja za preteklo leto (2017).

S spremembo zakona se je do navedenega datuma podaljšal tudi rok za leti 2015 in 2016.

 

Upravičenec do nadomestila je oseba, ki uporablja zemljišče na podlagi stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe oz. lastnik zemljišča na katerem je postavljena ograja.

 

Postopek se začne izključno na zahtevo upravičenca. V vlogi mora navesti:

  • podatke o upravičencu (osebno ime in naslov prebivališča ter datum rojstva in EMŠO, če gre za fizično osebo, oziroma firmo, sedež in matično številko, če gre za pravno osebo) in številko osebnega oziroma poslovnega računa,
  • podatke o zemljišču (parcelna številka in katastrska občina) in
  • opis posega oziroma vpliva posega na zemljišče.


Upravičenec, ki zemljišče uporablja na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, priloži tudi fotokopijo najemne ali zakupne pogodbe, če ti podatki niso razvidni iz uradnih evidenc.