Novosti pri poročanju o številu gostov in turistični taksi.

02. 02. 2018

AJPES je vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.

E-POROČANJE V TURIZMU

 

Z novelo Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 52/16) je bila podana pravna podlaga za vzpostavitev registra nastanitvenih obratov, ki ga bo kot sestavni del projekta poenostavitve poročanja pri nastanitveni dejavnosti (e-poročanjem) upravljal AJPESravna podlaga za uvedbo oziroma obveznost e-poročanja je bila podana z novim Zakonom o prijavi prebivališča.

 

Gostitelji bodo podatke iz knjige gostov sporočali samo še na AJPES in nič več ločeno na Policijo, Statistični urad RS, občino in na Finančno upravo RS, kar bo zelo razbremenilo in zmanjšalo stroške poslovanja ne le gospodarskim subjektom, ampak tudi organom, ki podatke potrebujejo.

 

Vsi nastanitveni obrati se bodo morali v postavljenem roku vpisati v ta register in pridobiti enotno identifikacijsko številko. Register bo javen, dostop do podatkov pa brezplačen.

 

Več o tem si lahko preberete na naslednjih povezavah:

- Novosti pri poročanju v turizmu

- Register nastanitvenih obratov (RNO)

- Poročanje v turizmu - e Turizem

 

Obrazložitev

Register nastanitvenih obratov (RNO)

 

Kot ste seznanjeni, je v skladu s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru nastanitvenih obratov s 1.12.2017 AJPES vzpostavil in upravlja Register nastanitvenih obratov, v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti vpisujejo nastanitvene obrate. Zavezanci morajo obstoječe nastanitvene obrate vpisati v RNO v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 2018.

Več: AJPES 

 

Sistem eTurizem

AJPES je vzpostavil tudi nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Obveznost dnevnega poročanja za obstoječe zavezance je s 1. v mesecu po vpisu v RNO. Torej za vse zavezance, ki so se vpisali v RNO decembra, je obveznost poročanja preko sistema eTurizem pričela veljati že z januarjem. Za nove gostitelje prične obveznost veljati z dnem vpisa v RNO.

Več: AJPES

 

Prehodno obdobje

 

V prehodnem obdobju (od 1.1.2018 do 28.2.2018) bodo občine torej prejemale podatke od zavezancev po dveh poteh. Od že vpisanih v RNO preko sistema eTurizem -> na portalu za distribucijo podatkov za občine, od zavezancev, ki še niso vpisani pa kot doslej.

 

Povezave:

-Odlok o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina

  • Številka podračuna občine Rogaška Slatina za nakazilo turistične takse:

01306-5063206221

sklic na 19-84699825-07129