33. redna seja, 25.5.2022

19. 05. 2022

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka:  0320-0006/2022

Datum:    18. 5. 2022

 

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

 

s k l i c u j e m

33. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo,  25. 5. 2022 ob 15. uri,

v sejni dvorani občinske stavbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

 

 1. Zapisnik 32. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

        (Gradivo je priloženo.)

 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

 1. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina za lokalne volitve 2022, 1. obravnava. (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Petra Gašparić.)

        Zapisnik Statutarno pravne komisije z dne 24.5.2022

 

 1. Predlog Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina za lokalne volitve 2022, 1. obravnava. (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Premoženjska bilanca Občine Rogaška Slatina za leto 2021.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Monja Puhek.)

 

 1. Imenovanje predstavnikov interesnih skupin v Svet zavoda Regijsko študijsko središče.

  (Gradivo je priloženo; poročevalka: mag. Andrejka Flucher.)

 

 1. Predlog izdaje soglasja k imenovanju direktorice JZ Regijsko študijsko središče.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: mag. Andrejka Flucher.)

 

 1. Predstavitev aktivnosti za zagotavljanje primarne zdravstvene oskrbe v ZP Rogaška Slatina.

       (Poročevalec: mag. Anton Zidar, direktor JZ ZD Šmarje pri Jelšah.)

 

 1. Predlog znižanja izhodiščne cene v ponovljenem postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo etažnih delov na naslovu Kidričeva ulica 15, Rogaška Slatina.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.), dopolnjen predlog sklepa z dne 25.5.2022

 

 1. Informacija o vsebini in postopku sprejemanja Območnega razvojnega programa Obsotelje in Kozjansko 2021 – 2027 (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Simona Dobnik.)

 

 1. Pobude in vprašanja.

Predlog popravka sklepa iz 31. redne seje

 1. Razno.

- odločba US RS, U-I 368-18-14 z dne 7.4.2022

- odgovor na pobudo g. Erjavca.

 

Predlog dodatne točke, 25.5.2022

 

 

 

                                                                                                  mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                             ŽUPAN