7. redna seja, 26. 6. 2019

19. 06. 2019

Številka: 0320-0006/2019

Datum: 19. 6. 2019

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 67/17) sklicujem

 

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

Seja bo v sredo, 26. junija 2019 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

 

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

 
3.  
4.

Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske

gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe

v občini Rogaška Slatina, 2. obravnava.

 
5.

Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za

opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne

dežurne pogrebne službe v občini Rogaška Slatina, 2. obravnava.

 
6.

Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne

občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin

Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje,

1. in 2. obravnava

 
7.  
8.

Predlog podelitve priznanj Občine Rogaška Slatina v letu 2019.

 
9. Predlog imenovanja Sveta za vzgojo in varnost v cestnem prometu.  
10.

Predlog sistemizacije delovnih mest v javnih vzgojno-

izobraževalnih zavodih na območju občine za šolsko leto 2019/2020.

 
11.

Poročilo o delu družbe Staninvest d.o.o. v letu 2018.

 
12.

Predlog menjalne pogodbe, k.o. Sv. Florijan. 

 
13.

Predlog ureditve zemljiškoknjižnega stanja v javni cesti,

k.o. Ratanska vas.

 
14.  
15

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

  • Odgovor za Hidrosvet d.o.o.
  • Odgovor na gradivo svetniške skupine SD 20. 5. 2019.
  • Odgovor na pobudo iz 6. redne seje.
  • Odgovor JZ ZD Šmarje pri Jelšah z dne 18. 6. 2019.
 
16.

Razno.

 
 

 

 
 

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN

Pegaz