8. redna seja, 25. 9. 2019

18. 09. 2019

Gradivo za 8. redno sejo, 25.9.2019

 

Številka: 0320-0007/2019

Datum: 18. 9. 2019

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 67/17) sklicujem

 

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

Seja bo v sredo, 25. septembra 2019 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

 

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

 
3.

Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske

lekarne, 1. obravnava.

 

 
4.

Predlog Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in

nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih

občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina

– uradno prečiščeno besedilo, 1. in 2. obravnava.

 
5.

Predložitev polletnega poročila o izvrševanju proračuna

Občine Rogaška Slatina.

 
6.

Predlog izdaje soglasja k najemu kredita JZ RA Sotla.

 
7.

Predlog soglasja k imenovanju direktorja JZ RA Sotla. 

 

 

 

 

 
8.  
9.

Predlog izvedbe razpolaganja z nepremičnino, k.o. Negonje.

 
10.  
11

Pobude in vprašanja.

 
12.

Razno.

 
     
 

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN