Podpis pogodbe za izvedbo projekta energetske sanacije objektov Športne dvorane Janina in POŠ Sv. Florijan

22. 05. 2023
Podpis pogodbe za izvedbo projekta energetske sanacije objektov Športne dvorane Janina in POŠ Sv. Florijan

V mesecu maju bodo stekla pripravljalna dela za izvedbo projekta energetske sanacije Športne dvorane Janina in Podružnične osnovne šole v Svetem Florijanu. Na javnem razpisu za izvedbo del je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Kograd IGEM iz Šentjanža pri Dravogradu. Izvajalsko pogodbo sta podpisala direktor podjetja g. Branko Poberžnik in župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič.

 

Cilj projekta je povišati energetsko učinkovitost obeh stavb, zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, zmanjšati negativne vplive na okolje, izboljšati bivalno ugodje za zaposlene in uporabnike ter prispevati k gospodarskemu in družbenemu razvoju. Energetska sanacija Športne dvorane Janina bo med drugim zajemala izvedbo nove, toplotno izolirane fasade, zamenjavo stavbnega pohištva, popravilo in nadgradnjo prezračevalnega sistema in razsvetljave ter vgraditev nove toplotne črpalke. V sklopu prenove objekta POŠ Florijan je med drugim predvidena energetska sanacija in pleskanje fasade, ureditev meteorne kanalizacije, menjava stavbnega pohištva, ureditev kotlovnice in namestitev toplotne črpalke, sanacija notranjih ometov ter ureditev elektro inštalacij. Na obeh objektih se bo izvajal daljinski monitoring ozirom daljinsko odčitavanje porabe energije. Projekt bo sofinanciran s sredstvi EU, in sicer iz Kohezijskega sklada in sredstvi Ministrstva za infrastrukturo, v skupni vrednosti 303.700 eurov. Preostanek financira občina iz občinskega proračuna. Glavnina del se bo izvajala v času poletnih počitnic s čimer smo želeli čim manj obremenjevati normalno uporabo obeh objektov.

 

Operacije se izvaja v okviru »Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«.

 

Vrednost del za izvedbo znaša 825.500 eurov vključno z 22 % DDV.