Sanacija plazu in obnova ceste Pristavica - Kamence

10. 07. 2024
Sanacija plazu in obnova ceste Pristavica - Kamence

Zaključena so vsa dela na sanaciji plazu in obnovi lokalne ceste na odseku Pristavica – Kamence. Novo pridobitev je namenu predal župan, mag. Branko Kidrič, ki je predstavil vsebino projekta in odločitev za njegovo izvedbo. Ta cesta je pomembna tudi zaradi kvalitetnih povezav proti sosednji Občini Podčetrtek.

V sklopu rekonstrukcije ceste v dolžini 840 m je bil saniran plaz, ki je vseboval kamnito zložbo dolžine 62 m in največje višine 4,7 m ter drenažno rebro v dolžini 52 m. Vse konstrukcije so temeljene v laporno podlago. Sama cesta pa je razširjena na 4 m vozišča, skupaj z muldami in bankinami pa znaša širina celotnega cestišča 5,5 m. Na celotni trasi je na novo urejeno odvodnjavanje vozišča z muldami in ustrezno dimenzionirani odvodnimi jarki ter dodatnimi cevnimi propusti. Celotno območje je namreč bilo že vrsto let zelo plazovito in posledično povzročalo težave pri zagotavljanju prevoznosti ceste.

Ta cesta je pomembna tudi z vidika zagotavljanja varnih šolskih poti, saj po njej vozi šolski avtobus. Z zaključkom investicije bo zagotovljena večja varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem pa je izboljšana dostopnost nekaterih naselij v južnem delu občine.

Vrednost izvedenih del skupaj s stroški nadzora in DDV znaša 650.000 EUR, od tega je Ministrstvo za naravne vire in prostor prispevalo 442.000 EUR.