Stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Občinski podrobni prostorski načrt za območje P3 z okolico (ZD7)

28. 04. 2020

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

 

Številka: 350-0001/2019-6

Datum:   28.4.2020

 

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) je župan Občine Rogaška Slatina dne 28.4.2020 sprejel

 

SKLEP

 

Zavzamejo se stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Občinski podrobni prostorski načrt za območje P3 z okolico (ZD7). Stališča do pripomb in predlogov so sestavni del tega sklepa in se javno objavijo do sprejema prostorskega akta na oglasni deski Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina ter na spletnem naslovu www.rogaska-slatina.si.

 

mag. Branko Kidrič

                                                                                                                                                                                                                                                                                     ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA:

  • stališča do pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7), št. 350-0001/2019-06 z dne 28.4.2020.

 

 

POSREDOVANO:

  • v objavo na oglasno desko Občine Rogaška Slatina,
  • v objavo na spletni strani www.rogaska-slatina.si.

 

 

 

 

 

STALIŠČA DO PRIPOMB

PODANIH V ČASU JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE

NA

DOPOLNJEN OSNUTEK

 

ZA

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE P3 Z OKOLICO (ZD7) V ROGAŠKI SLATINI

 

 

ki je bil v skladu z 119. členom in v povezavi z 11. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – v nadaljnjem besedilu ZUreP-2) javno razgrnjen v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina od 13. januarja 2020 do 17.februarja 2020.

 

V času javne razgrnitev je bila organizirana javna obravnava v sejni sobi Kulturnega centra Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina v četrtek 23.1.2020 s pričetkom ob 17.00 uri.

 

Zainteresirana javnost je v času javne razgrnitve podala svoja mnenja, pobude in pripombe.

 

V nadaljevanju je podan povzetek vseh pripomb podanih v času javne razgrnitve ter strokovno stališče do posamezne pripombe.

 

 

Pripombe PODANE NA RAZGRNJEN DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN V ČASU JAVNE RAZGRNITVE

1. KOMENTARJI SVETNIŠKE SKUPINE SD – POVZETEK

 

»Zato vas pozivamo, da se k urejanju območja Mizarstva pristopi na drugačen, bolj pregleden in vključujoč, predvsem pa celosten način:

 

1.1  "Da umaknete osnutek OPPN in se vse predlagane spremembe (stolp, nadhod, zasebne investicije...) na območju nekdanjega Mizarstva uredijo v okviru enotnega podrobnega prostorskega načrta."

Stališče:

Naročnik predlaganih sprememb in dopolnitev OPPN je postopek pripravil z namero, da se spremembe in dopolnitve OPPN uveljavijo obenem, za »javni« in za »zasebni« del območja. Po prejetem obvestilu, da bo zasebni del predmet dodatnih usklajevanj, se postopek nadaljuje samo za javni del. Ta je zastavljen tako, da lahko na območju »sobiva« s trenutno veljavnim aktom za ureditev zasebnega dela območja, kot tudi s predvideno ureditvijo Evropskega orglarskega centra. Ni jasno, čemu bi potemtakem služilo zaviranje načrtovanih vsebin v javnem delu, zato se postopek nemoteno nadaljuje v smiselno zmanjšanem obsegu. Ne javni, kot tudi ne zasebni del območja, po nobenem od možnih scenarijev zaradi tega ne bosta trpela.

Občinske strokovne službe torej, neodvisno od dejavnikov, na katere ne morejo vplivati, sledijo vsebini sprejetega načrta razvojnih programov, v katerega sta vključena projekta »Razgledni stolp Kristal« in »Parkirišče P+R.«  Časovno nespremenjeno nadaljevanje postopka sprememb in dopolnitev OPPN je predvsem v interesu projekta »Parkirišče P+R,« katerega dokončanje je načrtovano v letu 2021. Z izvedbo projekta bo na lokaciji nekdanjega mizarstva omogočeno večje število dodatnih parkirnih mest za osebna vozila in infrastruktura, ki omogoča presedanje in nadaljevanje poti z javnim kolesom. V pripravi je tudi predlog za sočasno ureditev novih postaj izposoje javnih koles (tri v bližini hotelov, Športni center) ter paket t.i. »mehkejših« ukrepov, katerih cilj je dodatno spodbuditi trajnostne oblike mobilnosti znotraj Rogaške Slatine.

1.2  "Da odložite izvajanje investicije v nadhod čez Celjsko cesto, saj je njegova potencialna smiselnost tesno povezana z realizacijo celostnega razvoja na območju Mizarstva."

Stališče:

Nadhod Sonce Rogaška Slatina je infrastrukturni objekt s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, ki ni pogojen s predmetnim postopkom sprememb in dopolnitev OPPN.

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je v letu 2019 potrdil uvrstitev projekta v občinski načrt razvojnih programov, na tej podlagi so bile izvedene neštete aktivnosti s ciljem pridobitve namenskih nepovratnih sredstev. Prizadevanja so bila uspešna, Eko sklad je občini zaupal sredstva sofinanciranja v višini 1,2 milijona evrov, lastna sredstva so potrebna zgolj v višini 0,3 milijona evrov. Predlagan odlog izvajanja investicije bi pomenil, da se občina odreka koriščenju dodeljenih sredstev (!), ob morebitni kasnejši izvedbi bi vsa potrebna sredstva morala zagotoviti iz lastnih virov. Zavrnitev dodeljenih sredstev bi bila neodgovorna tudi do Eko sklada, ki bi za plasiranje nam namenjenih sredstev drugemu upravičencu moral izvesti vnovične postopke, kar bi koriščenje v neki drugi občini zamaknilo še najmanj za leto dni.

 

Smiselnost izvedbe nadhoda je povezana z realizacijo celostnega razvoja na območju nekdanjega mizarstva. To je prvi razlog, da želimo predmetnemu območju površin za turizem zagotoviti trajnostno naravnano prometno povezavo s preostalo Rogaško Slatino, ki bo namenjena izključno neoviranemu prometu pešcev in kolesarjev. Investitorji vselej izbirajo med različnimi naložbenimi priložnostmi, turisti med različnimi opcijami pri izbiri destinacije naslednjega obiska. Če se postavimo v vlogo enih ali drugih, kaj izberemo raje? Lokacijo, kjer je treba takoj ob izhodu prečkati lokalno cesto, železniško progo in državno cesto? Ali lokacijo, kjer je zagotovljena trajnostno naravnana, neposredna in predvsem varna pot do storitev in parkovnih površin? Povedano preprosto, nadhod je strateškega pomena za turistično območje, tudi če v njem nekdo ne vidi prostora za razgledni stolp ali Evropski orglarski center.

Drugi razlog izvedbe nadhoda v zastavljenem roku pa se nanaša na funkcioniranje uvodoma predstavljenega sistema parkiraj in presedi (projekt »Parkirišče P+R«).

1.3    "Da razveljavite arhitekturni natečaj za razgledni stolp 'Kristal' in ga ponovite, ko bo za to podlaga v sprejetem (celostnem!) prostorskem načrtu. V primeru ponovitve pričakujemo aktivno prizadevanje občine za sodelovanje vrhunske arhitekturne stroke."

Stališče:

Pravnomočnost odločitev v postopkih javnega naročanja in projektnih natečajih za izbiro arhitekturne rešitve je potrebno spoštovati, ni jih mogoče razveljavljati in ponavljati vse dokler določen del javnosti z izbiro ne bo zadovoljen.

1.4     "Da se ob načrtovanju in izvedbi investicij upošteva pomen in vpliv na zaščiteno dediščino, spomenike in spomeniška območja, ki predstavljajo edinstveno in občutljivo osnovo turističnega razvoja mesta."

1.5      "Da se o vseh predlogih sprememb in dopolnitev prostorskih načrtov vodi poglobljena, temeljita in strpna javna razprava. Pogoja zanjo sta obveščenost in odzivnost."

1.6     "Da Občina Rogaška Slatina, v primeru soodvisnih investicij z zasebniki, z njimi opredeli skupne cilje, pravice in obveznosti v okviru transparentnega javno-zasebnega partnerstva."

1.7     "Da se možnost dokončne odločitve o prostorskih aktih in izvedbi velikih javnih investicij prepusti občankam in občanom."

 

Stališče:

K osnutku SD OPPN so bile pridobljene vse smernice oz. mnenja. V smernicah Zavoda za kulturno dediščino in Ministrstva za kulturo jasno piše, da je del tega OPPN-ja, kar se tiče umestitve stolpa, brez zadržkov in brez pripomb. Za del, ki se tiče orglarskega centra (nekdanjega Mizarstva) pa so dali dopolnitvene smernice z kar nekaj rigoroznimi pogoji. Zato se je takrat ugotovilo, da bo izdelava novih idejnih zasnov oz. koncepta z manjšimi višinami oz. zadevami, ki so tam navedene, trajala nekaj mesecev. Zato se ta OPPN v skladu z veljavno zakonodajo lahko ne glede na to, da je bil sklep sprejet, kasneje zmanjša, ker upošteva za obravnavani del vse veljavne smernice, ki so bile podane za celoto. Zakon predpisuje, da je možno zmanjšat območje obdelave na tak način, da ostane zaključena celota. In zaključena celota tega dela OPPN-ja tudi je, ima svoj priključek, ima svoje komunalne priključke in pogoje. Zato se lahko postopek s tem tudi nadaljuje. Ko se je decembra ugotovilo, da zaradi zadržkov oz. pogojev ZVKD-ja ne bo šlo brez dolgotrajnih usklajevanj EOC-ja, je prišlo do odločitve, da se OPPN razdeli na dva dela.

 

2. TEREZIJA TOMIĆ

»Vsebina obvestila občanom in pravnim osebam o javni razgrnitvi Osnutka SD OPPN in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja je pomanjkljiva, ker nista navedena možnost niti način dajanja pripomb ter rok za njihovo posredovanje (2. odstavek 112. člena ZUreP-2).

Postopek sprejemanja SD veljavnega OPPN se je začel s sprejetjem sklepa župana občine, objavljenega v Ur. listu 36/19, z veljavnostjo od 8.6.2019.

Sklep se nanaša na urejanje območja v izmeri 30.454 m2 in na gradnjo Razglednega stolpa Kristal, vzhodno od uvoza ter EOC (velika prireditvena dvorana, hotel, apartmaji, akademija, nakupovalni center), zahodno od uvoza.

Pristojni NUP so podali smernice in mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje za celotno območje in za oba projekta.

MOP je s tem v zvezi izdalo odločbo, št. 35409-186/2019/4 z dne 28.8.2019, s katero je občini naložilo, da izvede celovito presojo vplivov na okolje z dodatkom presoje sprejemljivosti vplivov načrtovanih ureditev na varovana območja.

Občina na svoji spletni strani 9.1.2020 objavi javno razgrnitev osnutka SD OPPN za obdobje od 13.1. do 13.2.2020.

17.1.2020 objavi še manjkajočo dokumentacijo in podaljša javno razgrnitev do 17.2.2020.

18.1. stopi v veljavo županov SKLEP O DOPOLNITVI SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE SD OPPN in se nanaša zgolj na urejanje vzhodnega dela območja, v izmeri 10.145 m2 (za projekt razgledni stolp).

V sklepu je navedeno, da se urejanje zahodnega dela območja OPPN predvideva v DRUGI FAZI.

94. člen ZUreP-2, točka 6 sicer omogoča, da se lahko dokument izdela le za del območja, predvidenega za urejanje. Pravne podlage za takšno postopanje je občina pridobila šele 18. 1. 2020, javna razgrnitev pa je potekala že od 13. l. 2020.

Dejstvo je, da v našem primeru ne moremo govoriti o drugi fazi postopka, ampak o novem postopku, ki se bo začel na podlagi novega sklepa župana o urejanju zahodnega dela območja.

Postopkovno se bo zadeva bistveno zavlekla in podražila. Poleg tega je občinski svet sprejel sklep o podpori akcijskemu načrtu za revitalizacijo degradiranega območja mizarstva kot celote, in treh pogojno in neločjivo povezanih projektov, zato predlagam, da se spremembe in dopolnitve veljavnega OPPN sprejmejo kot so bile načrtovane, za celotno območje 30.454 m2 v okviru enotnega OPPN.«

 

Stališče:

Izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7) – v nadaljevanju SD OPPN - se je pričela na osnovi Sklepa o začetku priprav sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 36 z dne 7.6. 2019 in je začel veljati naslednji dan po objavi.

Občina je naznanila javno razgrnitev od 13.1.2020 do 13.2.2020. Dne 13.1.2020 je bilo na spletu objavljeno gradivo, ki pa žal zaradi tehničnih težav ni bilo popolno. Popolno gradivo je bilo objavljeno dne 17.1.2020. Zaradi tega je občina podaljšala javno razgrnitev do 17.2.2020. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7) je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 3 z dne 17.1.2020 in je pričel veljati takoj po objavi, se pravi istega dne (17.1.2020).

Občina je podaljšala javno razgrnitev do 17.2.2020, tako, da je bilo 30 dni objavljeno celotno gradivo, kar je skladno z zakonom, dopolnjen sklep pa je prav tako začel veljati s 17.1.2020 – istočasno z objavljenim popolnim gradivom.

Omenjen 94.člen ZUreP-2 se nanaša na državno prostorsko načrtovanje, na sprejetje uredbe o najustreznejši varianti državnega prostorskega načrta (DPN).

Osnova za spremembo območja SD OPPN in tako tudi dopolnitev sklepa o začetku priprave SD OPPN je v 3.členu osnovnega sklepa, objavljenega v Uradnem listu RS številka 36 z dne 7.6. 2019.

 

3. BERNARD PETANJEK - POVZETEK

 

»S predlagano spremembo OPPN SE NE STRINJAM.

Načrtovana projekta, razgledni stolp in nadhod sonce bi grobo posegla v varovano območje, saj bi nepopravljivo škodovala veduti zgodovinskega zdravilišča. Po gabaritih v višini bi stolp močno odstopal od zgrajenih objektov. Tudi zgradbe, opečnati del mizarstva so bile zgrajene v 19. stoletju in so bile prvotno ekonomija zdravilišča. Za potrebe hotelov so pridelovali zelenjavo, proizvajali mleko in mlečne izdelke. Objekti nedvomno sodijo v celostno podobo nekdanjega zdravilišča. Zavod za varstvo kulturne dediščine Celje mora hitro ovrednoti ti kulturno zgodovinski pomen objektov nekdanje ekonomije zdravilišča, da ne bodo porušeni, kot mnogi objekti kulturno zgodovinskega pomena v Rogaški Slatini.

Del območja sprememb OPPN na jugovzhodu sega tudi v varovane gozdove. Obstaja bojazen, da se bodo drevesa v varovanem območju posekala kot pri gradnji aparthotela in na pobočju pod hotel Aleksander v letu 2019 brez soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Tudi iz prometno varnostnega vidika lokacija objekta, ki bi bil množično obiskovan ni primerna. Prometna ureditev območja bi ostala kot je sedaj, s priključkom od parkirnih prostorov do lokalne ceste 356221 in nato na regionalno cesto R-685 na obstoječem križišču. To križišče dovoljuje uvoz na območje stolpa samo iz smeri Podplata. Vsa vozila iz smeri Rogatca pa morajo na krožišču pri Poslovnem centru Vrelec obrniti, zapeljati do križišča in zaviti desno na lokalno cesto proti Tržaškemu hribu, pri tem prečkajo še zavarovan prehod ceste čez železniško progo. Ko bodo polzapornice spuščene zaradi prihajajočega vlaka in bo na zavijanje na lokacijo stolpa čakalo več vozil ali dva avtobusa bo zaprt ves promet proti centru Rogaške Slatine in naprej proti Rogatcu. Vključitev iz lokalne ceste na regionalno cesto je na tem križišču omogočena samo z zavijanjem v desno proti centru mesta. Vsa vozila, ki bodo želela nadaljevati vožnjo v smeri Podplata morajo zapeljati do krožišča pri Mercatorju in nadaljevati z vožnjo v smeri Podplata. Takšna prometna ureditev za objekt z množičnim dnevnim obiskom bo povzročala veliko gnečo in zastoje v prometu, tudi hrup, onesnaževanje okolja kar vse ni primerno za zdraviliški kraj.«

Stališče:

K osnutku SD OPPN so bila pridobljena vsa mnenja. Med ostalimi tudi Zavoda za gozdove Slovenije, na osnutek nima pripomb. Ministrstvo za kulturo je imelo pripombe na zahodni del območja, območje »nekdanjega Mizarstva«, za katerega bodo izdelali podrobne pogoje za varovanje tega območja. Na razgrnjen SD OPPN z zmanjšanim območjem nimajo pripomb.

Prometno se predvidena ureditev navezuje na regionalno cesto RIII-695 preko obstoječega, že izvedenega priključka in zavarovanega železniškega prehoda. Ureditve se ne spreminjajo. K SD OPPN so bile pridobljene smernice upravljalca , Drsi štev. 37167-1679/2019/3. V smernicah so podani pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri projektiranju, med drugimi ta, da se preveri ustreznost za uvoz avtobusov ter da se na regionalni cesti zagotovi ustrezna signalizacija, ki bo pravočasno opozarjala na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa. Direktorat za kopenski promet je podal mnenje s področja železnic iz katerega izhaja, da nima pripomb na predlagane ureditve.

Prometni režim torej omogoča priključevanje desno - desno, vozila bodo za obračanje morala uporabljati obstoječa krožišča. Zaradi nizkih hitrosti, ustrezne prometne signalizacije varnost prometa ne bo ogrožena, prav tako se ne pričakuje večjih zastojev.

 

3. PRIPOMBE Z JAVNE RAZPRAVE V ČASU JAVNE RAZGRNITVE

 

Javna razprava je potekala v četrtek 23. 01. 2020 v kulturnem centru. Na vse pripombe in vprašanja, ki so bila podana na javni obravnavi in so bila vezana na razgrnjeno gradivo, so bili dani odgovori.

 

 

 

 

 

Številka: 350-0001/2019-6

Datum:   28.4.2020