Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja objavlja javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2020

15. 05. 2020

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

o b j a v l j a

 

JAVNI RAZPIS

za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2020

 

Na podlagi 10. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS št. 30/09), se objavlja javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2020.

 

Razpisana so naslednja občinska priznanja:

NAZIV ČASTNI OBČAN      podeli se lahko največ en naziv

PLAKETA OBČINE              podelita se lahko največ dve plaketi

PRIZNANJE OBČINE          podelijo se lahko tri priznanja

 

Občinska priznanja se podeljujejo za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ter humanitarnih in drugih dejavnosti. Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.

Priznanja so lahko podeljena: posameznikom, skupinam, organizacijam in skupnostim, podjetjem, društvom, zavodom ter drugim pravnim osebam.

 

Predloge za podelitev priznanj lahko skladno z 11. členom odloka podajo:

občani kot fizične osebe s stalnim bivališčem v občini Rogaška Slatina in

pravne osebe, ki imajo sedež na območju občine Rogaška Slatina.

 

Politične stranke ali njihove organizacijske enote ne morejo dati predlogov za občinska priznanja. Predlog lahko podajo člani stranke kot posamezniki - fizične osebe ali kot skupina občanov s stalnim bivališčem v občini Rogaška Slatina.

 

Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.

 

Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:

Podatke o kandidatu za priznanje (ime in priimek, rojstni datum in stalno bivališče, ko gre za fizično osebo, oz. naziv ter sedež organizacije, ko gre za pravno osebo).

V predlogu se obvezno navede za katero občinsko priznanje je kandidat predlagan (za ČASTNEGA OBČANA, za PLAKETO občine ali PRIZNANJE občine).

Predlog mora vsebovati ustrezno obrazložitev dosežkov in uspehov ter dejanj kandidata, s katerimi predlagatelj utemeljuje predlog za priznanje. Utemeljitev se naj nanaša na kriterije za podelitev priznanj iz 2. in 6. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina.

Predlog predlagatelj podpiše, če pa je predlagatelj pravna oseba ali s.p., pa tudi žigosa.

K predlogu za podelitev priznanja mora predlagatelj priložiti pisno soglasje kandidata za občinsko priznanje.

 

Zadnji rok za oddajo predlogov za občinska priznanja je: sreda, 3. junij 2020.

 

Predloge lahko oddate:

v vložišču občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, do srede, 3. 6. 2020 do 15. ure

pošljete po telefaksu na št. 03/ 81-81-724, do srede, 3. 6. 2020 do 24. ure,

po klasični pošti; rok oddaje na pošto s priporočeno pošiljko je sreda, 3. 6. 2020 na naslov: Občina Rogaška Slatina, Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina ali

na elektronski naslov: obcina@rogaska-slatina.si, do srede, 3. 6. 2020 do 24. ure.

 

Številka: 094-0001/2020

Rogaška Slatina, 15. 5. 2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Predsednica komisije

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      mag. Leonida DOŠLER