Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, k.o. 2635

21. 05. 2020

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in v  skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Rogaška Slatina objavlja

Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

 

Občina Rogaška Slatina bo, na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 29.1.2020 pristopila k sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe z lastniki gradbene parcele stanovanjskega objekta na naslovu Levstikova ulica 3a (zaokrožitev gradbene parcele). Občina Rogaška Slatina (upravljalec nepremičnine) bo - po poteku objave namere -  za ceno 1.900,00 EUR prodala nepremičnino, parc.št. 1682/3 k.o. 2635 Rogaška Slatina v izmeri 75 m2. Nepremičnina ni obremenjena.

Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po podpisu pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

Namera o sklenitvi  neposredne prodajne pogodbe se objavi na spletni strani Občine Rogaška Slatina in traja 20 dni. 

 

Številka: 478-0010/2019

Datum: 20.5.2020

 

 

Občina Rogaška Slatina