Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v letu 2020

29. 05. 2020

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v letu 2020.

Rok za prijavo je 22. junij 2020.

Občina Rogaška Slatina objavlja na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZsPDSLS-1, 30/18), 8. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17), Pravilnika o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 98/09, 101/13) in Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 72/19)

 

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v letu 2020

 

1. Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

- projekti in programi za preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih substanc;

- projekti in programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi;

- raziskovalna dejavnost mladih (seznanjanje mladih z raziskovalnim delom, razvijanje metod raziskovalnega dela z mladimi ter izvajanje raziskav mladinskega področja na širšem nivoju);

- projekti in programi, ki spodbujajo kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje ter učinkovito izrabo prostega časa (aktivnosti, ki dovoljujejo mladim, da organizirajo oziroma sodelujejo v različnih dejavnostih tako na lokalnem kot na nacionalnem nivoju, ki širijo njihov pogled na svet);

- projekti mladinskega prostovoljnega dela (izvajanje in uveljavljanje prostovoljnega mladinskega dela, izobraževanje in usposabljanje za izvajanje prostovoljnega dela ter izmenjave prostovoljcev);

- informiranje in svetovanje mladim (izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade, koordinacija mednarodnih programov informiranja in svetovanja ter koordinacija izvajalcev informiranja in svetovanja in izvajanje aktivnosti, ki omogočajo mladim lažji dostop do informacij);

- mednarodno mladinsko delo (vključevanje in sodelovanje v multilateralnih programih, ki so organizirani na mednarodnem nivoju);

- medgeneracijsko sodelovanje (aktivnosti, ki omogočajo druženje različnih generacij med seboj);

- športne dejavnosti.

 

2. Upravičenci za prijavo na razpis

 

Na razpisu lahko sodelujejo zavodi, društva in druge organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da imajo sedež v Občini Rogaška Slatina,

- da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo,

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,

- da se projekti in programi izvajajo za mladino v Občini Rogaška Slatina (mladi do 29 let).

 

3. Višina razpisanih sredstev

 

Okvirna vrednost sredstev za mladinske projekte in programe v Občini Rogaška Slatina za leto 2020 znaša 6.000,00 EUR.

 

Občina Rogaška Slatina si pridržuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev, v kolikor se namenska proračunska postavka v veljavnem proračunu zmanjša.

 

4. Razpisna dokumentacija

 

- izpolnjen obrazec za prijavo,

- potrdilo o registraciji (v kolikor se prijavitelj prvič prijavlja na ta razpis).

 

Predlagatelji morajo prijave na razpis predložiti na obrazcih, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija. Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine Rogaška Slatina, v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.

 

5. Merila za vrednotenje prijavljenih programov in projektov

 

Izbrani programi se bodo sofinancirali na osnovi Pravilnika o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rogaška Slatina.

 

6. Rok za oddajo prijave

 

Prijave morajo kandidati poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina do vključno ponedeljka, 22. junij 2020.

 

Za pravočasno se šteje prijava, ki je bila na poštnem naslovu oddana do vštetega 20. maja 2020, oziroma je bila do tega dne do 15. ure predložena na vložišče občine. Oddana mora biti v zaprti kuverti s pripisom »Mladinski programi v letu 2020 – ne odpiraj«, na njej pa mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja.

 

Vse prepozno prejete vloge bodo neodprte vrnjene vlagatelju.

 

7. Odpiranje in obravnava prijav

 

Odpiranje prijav bo 24. junija 2020 ob 12. uri v prostorih Občine Rogaška Slatina.

 

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenile pogodbe o sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rogaška Slatina za leto v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

 

8. Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo

 

Dodatne informacije o javnem razpisu se dobijo na Občini Rogaška Slatina, in sicer po telefonu 03 818 17 17 (Polona Golob Kovačič) ali elektronski pošti polonca.golob-kovacic@rogaska-slatina.si vsak delovnik med 8. in 14. uro.